29 Ocak 2015 Perembe

Piyasalar:   USD: 2,3775up  |  EURO: 2,6965up  |  MKB: 90.342down
Defter tasdik ettirmemenin sonular - Engin MALAY

Engin MALAY

emalay@gazeteyenigun.com.tr

15 Aralk 2011 Perembe

Defter tasdik ettirmemenin sonular

Yazar Arşivi   /   Bu sayfayi yazdir

Facebook'da Payla

Yasal defterlerin tespit edilmesi, temin edilmesi ve tasdik ettirilmelerine ilikin açklamalar geçtiimiz günlerde bu köeden sizlere aktarmtk.

Bugün yasal defterlerin tasdik ettirilmemesinin sonuçlarndan bahsedeceiz.

213 sayl Vergi Usul Kanunu’nda; yasal defterlerin tasdik ettirilmemesi, usulsüzlük olarak kabul edilmektedir.

Kanunun, “Usulsüzlük dereceleri ve cezalar” balkl 352’nci maddesinde; tasdikin geç yaptrlmas veya hiç yaptrlmamas ayr ayr cezalara tabi tutulmaktadr.

Bu konuyu öyle açklayalm:

Tasdiki zorunlu defterlerin, tasdik süresinin sonundan balayarak bir ay içinde tasdik ettirmeyenler; VUK’nun 352’nci maddesinin II. Derece usulsüzlüklerle ilgili 6 no.lu bendine göre cezalandrlmaktadrlar.

Yasada belirtilen sürenin bittii tarihi izleyen bir aylk süre geçtikten sonraki sürelerde yaptrlan tasdik hiç yaplmam saylmaktadr.

Tasdiki zorunlu defterlerin gerek bu ekilde tasdik ettirilmeleri gerek hiç tasdik ettirilmemeleri 352'nci maddenin I. derece usulsüzlüklerle ilgili 8 no.lu bendine göre cezalandrlmaktadr.

Vergi Usul Kanunu'nun; “Re’sen vergi tarh” balkl 30'uncu maddesinin 3 no.lu bendine göre; defterlerin tasdik ettirilmemi olmas re'sen takdir sebebi saylmaktadr.

Usulsüzlük fiilinin re'sen takdiri gerektirmesi halinde ceza iki kat olarak uygulanmaktadr.

Baka bir anlatmla, tasdiki zorunlu defterlerin kanuni süreden sonraki 1 aylk süre geçtikten sonraki sürelerde tasdik ettirilmi olmas hiç tasdik ettirilmemi sayldndan, defterlerin gerek bu ekilde tasdik ettirilmeleri gerek hiç tasdik ettirilmemeleri re'sen takdir nedeni olmakta ve birinci derece usulsüzlük cezas iki kat uygulanmaktadr.

Yasal defterlerini yukarda yaptmz açklamalar çerçevesinde tasdik ettirmeyen mükellefler bir ksm yaptrmlarla karlaacaklardr.

Konuyu bir örnek ile açklamak gerekirse: Öteden beri ie devam eden bir mükellef takip eden yl kullanaca yevmiye defterini en geç 31 aralk tarihine kadar tasdik ettirmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar tasdik ettirmeyip 31 ocak tarihine kadar tasdik ettirirse kendisine II. derece usulsüzlük cezas kesilecek ve defterleri tasdik edilmi saylacaktr. Ancak 31 ocak’tan sonra tasdik ettirmesi durumunda ise hiç tasdik ettirmemi saylacak ve hiç tasdik ettirmeyen mükelleflerin tabi olduu cezai ilemle kar karya kalacaktr.

Tasdike tabi defterlerini yukarda belirtilen sürelerde tasdik ettirmeyen mükelleflerin karlaacaklar ikinci yaptrm re’sen vergi tarhiyatna muhatap olmalardr. Nitekim VUK’un 30/3. maddesinde defterlerin tasdik ettirilmemi olmas re’sen takdir sebebi olarak saylmtr. Ancak hemen belirtmeliyiz ki; yasal süresinden itibaren bir ay içinde tasdik ettirilen defterler tasdik edilmi saylrken, bir aydan sonra tasdik ettirilenler hiç tasdik ettirilmemi saylmaktadr.

Yasal defterlerini zamannda tasdik ettirmeyen mükelleflerin karlaacaklar baka bir husus da; Katma Deer Vergisi indirimlerinin reddedilmesidir.

Katma Deer Vergisi Kanunu’nun; “Vergi indirimi” balkl 29’uncu maddesinde, indirim artlarndan bahsettikten sonra, 3 no.lu bendinde;

“ndirim hakk vergiyi douran olayn vuku bulduu takvim yl almamak artyla, ilgili vesikalarn kanuni defterlere kaydedildii vergilendirme döneminde kullanlabilir.” hükmü yer almaktadr.

Yine ayn kanunun; “ndirimin belgelendirilmesi” balkl 34’üncü maddesinin 1 no.lu bendinde; “Yurt içinden salanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV, al faturas veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek artyla indirebilirler.” hükmü yer almaktadr.

Özetle KDV’nin indirim konusu yaplabilmesi için faturada gösterilmesi ve kanuni defterlere kaydedilme art bulunmaktadr.

 


Önceki Yazıları

27 Ocak 2015 SalMal bildirimi (1)

20 Ocak 2015 Sallan ve reklam vegisi

06 Ocak 2015 SalYeni asgari cret

23 Aralk 2014 SalTicari defterler ve tasdikleri

16 Aralk 2014 SalGebe veya emziren kadnlarn altrlmas

02 Aralk 2014 SalKadn iilerin gece altrlmas

21 Kasm 2014 CumaKadn iilerin gece altrlmas

21 Ekim 2014 SalAustos ay itibariyle motorlu tatlar

08 Ekim 2014 arambaEyll ay ihracat verileri

23 Eyll 2014 SalKymetli talarda vergi deiiklii

19 Eyll 2014 CumaTorba Yasa (4)

18 Eyll 2014 PerembeTorba Yasa (3)

17 Eyll 2014 arambaTorba Yasa

16 Eyll 2014 SalTorba Yasa

09 Eyll 2014 SalKdem tazminat

02 Eyll 2014 SalBinek aralarn tat pulu

26 Austos 2014 SalBamsz denetim

21 Austos 2014 PerembeKurultay sreci ve rgt

20 Austos 2014 aramba Kanunu asndan izinler-2

19 Austos 2014 Sal Kanunu asndan izinler-1

En Çok Okunan Haberler
Residence Travel