24 Nisan 2014 Perembe

Piyasalar:   USD: 2,1505up  |  EURO: 2,9765up  |  MKB: 73.170down
Defter tasdik ettirmemenin sonular - Engin MALAY

Engin MALAY

emalay@gazeteyenigun.com.tr

15 Aralk 2011 Perembe

Defter tasdik ettirmemenin sonular

Yazar Arşivi   /   Bu sayfayi yazdir

Facebook'da Payla

Yasal defterlerin tespit edilmesi, temin edilmesi ve tasdik ettirilmelerine ilikin açklamalar geçtiimiz günlerde bu köeden sizlere aktarmtk.

Bugün yasal defterlerin tasdik ettirilmemesinin sonuçlarndan bahsedeceiz.

213 sayl Vergi Usul Kanunu’nda; yasal defterlerin tasdik ettirilmemesi, usulsüzlük olarak kabul edilmektedir.

Kanunun, “Usulsüzlük dereceleri ve cezalar” balkl 352’nci maddesinde; tasdikin geç yaptrlmas veya hiç yaptrlmamas ayr ayr cezalara tabi tutulmaktadr.

Bu konuyu öyle açklayalm:

Tasdiki zorunlu defterlerin, tasdik süresinin sonundan balayarak bir ay içinde tasdik ettirmeyenler; VUK’nun 352’nci maddesinin II. Derece usulsüzlüklerle ilgili 6 no.lu bendine göre cezalandrlmaktadrlar.

Yasada belirtilen sürenin bittii tarihi izleyen bir aylk süre geçtikten sonraki sürelerde yaptrlan tasdik hiç yaplmam saylmaktadr.

Tasdiki zorunlu defterlerin gerek bu ekilde tasdik ettirilmeleri gerek hiç tasdik ettirilmemeleri 352'nci maddenin I. derece usulsüzlüklerle ilgili 8 no.lu bendine göre cezalandrlmaktadr.

Vergi Usul Kanunu'nun; “Re’sen vergi tarh” balkl 30'uncu maddesinin 3 no.lu bendine göre; defterlerin tasdik ettirilmemi olmas re'sen takdir sebebi saylmaktadr.

Usulsüzlük fiilinin re'sen takdiri gerektirmesi halinde ceza iki kat olarak uygulanmaktadr.

Baka bir anlatmla, tasdiki zorunlu defterlerin kanuni süreden sonraki 1 aylk süre geçtikten sonraki sürelerde tasdik ettirilmi olmas hiç tasdik ettirilmemi sayldndan, defterlerin gerek bu ekilde tasdik ettirilmeleri gerek hiç tasdik ettirilmemeleri re'sen takdir nedeni olmakta ve birinci derece usulsüzlük cezas iki kat uygulanmaktadr.

Yasal defterlerini yukarda yaptmz açklamalar çerçevesinde tasdik ettirmeyen mükellefler bir ksm yaptrmlarla karlaacaklardr.

Konuyu bir örnek ile açklamak gerekirse: Öteden beri ie devam eden bir mükellef takip eden yl kullanaca yevmiye defterini en geç 31 aralk tarihine kadar tasdik ettirmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar tasdik ettirmeyip 31 ocak tarihine kadar tasdik ettirirse kendisine II. derece usulsüzlük cezas kesilecek ve defterleri tasdik edilmi saylacaktr. Ancak 31 ocak’tan sonra tasdik ettirmesi durumunda ise hiç tasdik ettirmemi saylacak ve hiç tasdik ettirmeyen mükelleflerin tabi olduu cezai ilemle kar karya kalacaktr.

Tasdike tabi defterlerini yukarda belirtilen sürelerde tasdik ettirmeyen mükelleflerin karlaacaklar ikinci yaptrm re’sen vergi tarhiyatna muhatap olmalardr. Nitekim VUK’un 30/3. maddesinde defterlerin tasdik ettirilmemi olmas re’sen takdir sebebi olarak saylmtr. Ancak hemen belirtmeliyiz ki; yasal süresinden itibaren bir ay içinde tasdik ettirilen defterler tasdik edilmi saylrken, bir aydan sonra tasdik ettirilenler hiç tasdik ettirilmemi saylmaktadr.

Yasal defterlerini zamannda tasdik ettirmeyen mükelleflerin karlaacaklar baka bir husus da; Katma Deer Vergisi indirimlerinin reddedilmesidir.

Katma Deer Vergisi Kanunu’nun; “Vergi indirimi” balkl 29’uncu maddesinde, indirim artlarndan bahsettikten sonra, 3 no.lu bendinde;

“ndirim hakk vergiyi douran olayn vuku bulduu takvim yl almamak artyla, ilgili vesikalarn kanuni defterlere kaydedildii vergilendirme döneminde kullanlabilir.” hükmü yer almaktadr.

Yine ayn kanunun; “ndirimin belgelendirilmesi” balkl 34’üncü maddesinin 1 no.lu bendinde; “Yurt içinden salanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV, al faturas veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek artyla indirebilirler.” hükmü yer almaktadr.

Özetle KDV’nin indirim konusu yaplabilmesi için faturada gösterilmesi ve kanuni defterlere kaydedilme art bulunmaktadr.

 


Önceki Yazıları

15 Nisan 2014 SalVergi cezalarnda indirim

11 Nisan 2014 CumaKurumlarda ba yardmlar (4)

10 Nisan 2014 PerembeKurumlarda ba yardmlar (3)

09 Nisan 2014 arambaKurumlarda ba yardmlar (2)

08 Nisan 2014 SalKurumlarda ba yardmlar (1)

02 Nisan 2014 arambaSahte belgede yarg kararlar

01 Nisan 2014 SalSahte belgede yarg kararlar (1)

26 Mart 2014 arambaSahte belge

25 Mart 2014 SalSahte belge

20 Mart 2014 PerembeTicari gelirlerin beyan (3)

19 Mart 2014 arambaTicari gelirlerin beyan (2)

11 Mart 2014 Salcret gelirlerinin beyan

07 Mart 2014 CumaKira gelirlerinin beyan (3)

05 Mart 2014 arambaKira gelirlerinin beyan (2)

04 Mart 2014 SalKira gelirlerinin beyan (1)

25 ubat 2014 SalVergi haftas

04 ubat 2014 SalBasit usul beyanname dnemi

28 Ocak 2014 Sallan ve reklam vergisi

22 Ocak 2014 arambaTebligat Srasnda Karlalan Durumlar (2)

22 Ocak 2014 arambaTebligat Srasnda Karlalan Durumlar (1)

En Çok Okunan Haberler
Residence Travel