Yenigün ön seçime başladı

Engin MALAY

emalay@gazeteyenigun.com.tr

Engin MALAY

Motorlu taşıtlar vergisi gider yazılır mı?

19 Temmuz 2011 Salı

Gelir Vergisi Kanunu’nun; “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı maddesinde, safi kazancın tespit edilmesi için on tane fıkra yer almaktadır.

Bunlardan 5’inci fıkrada; “Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri.”

6’ıncı fıkrada; “İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar.”

Devam eden 7’nci fıkrasında ise; “Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar.” gider yazılacağı hüküm altına alınmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun; “Gider kabul edilemeyen ödemeler” başlıklı 41’inci maddesinde, gider olarak kabul edilmeyen ödemelere ait dokuz fıkra bulunmaktadır.

8’inci fıkrada; “Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları;” gider olarak yazılamayacağını hüküm altına almasına rağmen, işletmelerin aktifinde kayıtlı diğer araçlar için yapılacak harcamaların gider yazılamayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Gelelim 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na:

Bu Kanunun 8’inci maddesinde “İndirilecek giderler”, 10’uncu maddesinde, “Diğer giderler”, 11’inci maddesinde de; “Kanunen kabul edilmeyen indirimler” sıralanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci maddesinin 8’inci fıkrasında olduğu gibi; “Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları”nın gider yazılmayacağını hüküm altına almıştır. Kurumlar Vergisi Kanununda da, Gelir Vergisi Kanununda olduğu gibi işletmelerin aktifinde kayıtlı diğer araçlar için yapılacak harcamaların gider yazılamayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak; 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun; “Gider kaydedilmeme hali” başlıklı 14’üncü maddesinde; “Bu kanuna bağlı (I), ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.” amir hükmü bulunmaktadır. Bunun şu şekilde açıklayabiliriz:

(I) ve (IV) sayılı tarifelerden bahseden bu maddeyi şu şekilde açabilirz:

(I) sayılı tarifede; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler;

(IV) sayılı tarife ise; uçak ve helikopterler,

yer almaktadır. Bu nedenle bu iki tarifede yer alan Motorlu Taşıtlar Vergisi gider yazılamaz.