Bakanlık’tan Seferihisar’da konut onayı Büyükşehir’den olumsuz görüş

İzmir'in Seferihisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Camiikebir Mahallesi'ne TOKİ aracılığı ile bin 32 konut yapmak için düğmeye basan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı proje yerinde değişikliğe giderken projeye ilişkin hazırlanan raporda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirtilen olumsuz görüş dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi konutların yapılmak istediği alanın golf ve mera alanı kararları kapsamında olduğuna dikkat çekerken kentsel gelişme alanına ihtiyaç duyulmadığını belirti

Güncel 16.07.2021 - 19:05 16.07.2021 - 19:05

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" lansmanı ile başlatılan ve TOKİ tarafından yapılacak olan konutlar için İzmir’de bir ilçede daha harekete geçti.  

PROJE ALANI DEĞİŞTİ

İlk etapta Seferihisar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Camiikebir Mahallesi’nde 105 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan  proje alanı Bakanlık kararıyla değiştirilerek TOKİ'ye ait 3391 ada 1 parselde 621 bin 359,44 metrekarelik alanda yapılmasına karar verildi.

“YENİ KENTSEL GELİŞME ALANLARINA İHTİYACI YOKTUR”

22 kurumun görüşünün alındığı raporda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin olumsuz görüşü dikkat çekti. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin konuya ilişkin verdiği görüşte alanın golf ve mera alanı olduğuna dikkat çekilirken şu ifadelere yer verildi; "106 ada 120 parsele ilişkin yapılan ifraz işlemi sonrasında parselin 106 ada 123, 124, 125 ve 126 parseller olarak 4 (dört) parçaya bölündüğü anlaşılmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 644 sayılı KHK'nın 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca 16.11.2015 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında; -106 ada 123 parsel "Turizm Alanları-Golf ve Çayır-Mera" plan kararında, kısmen de "Orman Alanı, Doğal Sit Alanı ve Sulama Alanı" plan kararlarında kalmaktadır. 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2012 tarihli ve 05.843 sayılı kararı ile uygun görülerek Başkanlık Makamınca 08.10.2012 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında; -106 ada 123 parsel "Golf Tesisi Alanları ve Mera Alanları" plan kararında, kısmen de "Orman Alanları, 1. Derece Doğal Sit Alanları" plan kararlarında kalmaktadır. 

Bahse konu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ya da İmar Planlarına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna ilişkin İdaremiz arşivinde herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

Seferihisar İlçesinin gelecekteki nüfusu karşılaması için yeni kentsel gelişme alanlarına ihtiyacı yoktur.

Yine, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planının 6.26 maddesinde, "Kentsel yerleşik alanlar ve kentsel gelişme alanları dışında gereksinim duyulması halinde; Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) tahsis edilmiş alanlarda TOKİ tarafından üretilecek toplu konut alanlarına ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülen projelere ilişkin başvurular ilgili kurum ve kuruluş görüşleri, jeolojik ve jeoteknik etütler bu planın genel ilke ve hükümleri doğrultusunda değerlendirilecek, talebin uygun görülmesi halinde bu planda değişiklik yapılacaktır." hükmü bulunmaktadır. Ancak, bahse konu alanda konut alanı üretilmesi bu planın genel ilke ve hükümlerine aykırıdır." 

KENTSEL REZERV ALANI OLARAK AYRILMASI PLANLANMAKTA

Konuya ilişkin Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ise; "Belediyemiz, ilçemiz Camikebir. Çolakibrahim ve Tura biye Mahallelerinde belirlenen imar adalarının bulunduğu alanı. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan ederek söz konusu alanda Kentsel Dönüşüm çalışması yapmak istemekte ve bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeleri devam etmektedir. Kentsel Dönüşüm Uygulaması başladığı takdirde bahse konu 106 ada 123. 125 ve 126 parsellerin, Kentsel Dönüşüm uygulamasına yönelik "Kentsel Rezerv Alan" olarak ayrılması düşünülmektedir" ifadeleriyle alanın rezerv alanı olarak kullanılacağı belirtti. 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ŞARTI İLE EVET

Konuya ilişkin görüşü alınan İl Sağlık Müdürlüğü ise koşullu olumlu görüş belirtti. Müdürlük tarafından belirtilen görüşte şu ifadelere yer verildi;"Seferihisarda turizm yönünden yazın nüfus yoğunluğu oluşmakta olup 100 yataklı hastane yapımı için kamuya ait parsel alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bu bölgede Mekansal Planlar Yönetmeliği (Ek 2 tablo)da  “Sağlık Tesis (Hastane) Alanları” göz önüne alınarak ..... kamu adına Hastane alanının (yaklaşık; 20.000m2) ayrılması koşulu ile plan yapılmasında kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır."

“İÇME SUYU TOKİ TARAFINDAN SAĞLANSIN”

İZSU Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Harita ve Yeraltı Tesisleri Şube Müdürlüğü; "Dereler ve dere ıslahları açısından konuya ilişkin ....yapılan incelemede; 106 ada, 123 parselin batı sınırından Kantarcı Deresi ile içerisinden Kocabağ Deresi ve yan kollarının geçtiği; 106 ada 125 parselin içerisinde Kocabağ Deresi yan kolunun memba kesiminin başladığı ve 106 ada 126 parselin ise güneydoğu sınırından yine Kocabağ Deresi yan kolunun görülmüş olup, bu kapsamda; *Mevzuatın ilgili hükümlerine uyulması, *Dere şev üst çizgileri arasında kalan alanın dere güzergahı olarak belirlenmesi ve dere şev üst çizgisinden itibaren her iki tarafında ve derenin temizlik, bakım ve servisi için en az 5 metre genişliğinde olmak üzere imar yollarının planda ayrılması, *Yerleşim alanı dışında bulunan söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda atıksuların toplanarak arıtılması ve yağmur sularının toplanarak uzaklaştırılmasına yönelik îdarcmizce halihazırda yürütülen ve planlanan herhangi bir proje çalışmamız bulunmamakta olup, ilgi yazıda konut sayısı, sosyal tesis, nüfus ve buna bağlı olarak oluşacak atıksu miktarı hakkında bir bilgi verilmemiş olduğundan detaylı bir değerlendirme yapılamamaktadır. 

Mevcut Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle şu aşamada bağlantı yapılması uygun görülmemektedir. Bu sebeple planlama alanında oluşacak evsel nitelikli atıksuların toplanıp arıtılması ile ilgili ihtiyaç duyulacak teknik altyapı tesislerinin TOKİ tarafından kendi bünyesinde çözümlenmesi ve bu hususun imar planı notlarına plan hükmü olarak ilave edilmesi, *Yazımız ekinde gönderilen mevcut tüm altyapı batlarımızın imar planında yolda bırakılacak şekilde planlama çalışmalarının yürütülmesi, 

Seferihisar Merkez İlçcsi’nin İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı Uygulama Projesi alanı dışında yer almaktadır. 

Halihazırda kullanılan kuyuların verimlerinin yürürlükteki imar planı nüfusunun 2050 yılı ihtiyacını karşılamada yetersiz olduğu görülmüştür. 

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında; Golf Alanı, Tarım Alanı ve Orman Alanı kararı olan 106 ada 123 parsel alanı; Mera Alanı ve Tarım Alanı, İdaremizce yürütülen İzmir İçmesuyu Projesi Master Plan Raporu çalışmalarına göre ilgi yazıya esas öngörülen planlama alanına ilişkin içmesuyu ihtiyaçlarının karşılayacak düzeyde kaynak tahsisi planlaması bulunmamaktadır. 

Alanda, içme suyu temininin TOKİ tarafından kendi bünyesinde çözümlenmesi ve bu hususun hazırlanacak imar planına plan notu olarak eklenmesi gerekmektedir."

“HERHANGİ BİR SAKINCA BULUNMAMAKTA”

Konuya ilişkin Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nün olumlu olan görüşünde ise "Söz konusu parsellerin sorumluluk ağımız içerisindeki otoyol, devlet ve il yollarına cephesi bulunmamakta olup İmar Planı yapılmasında İdaremiz açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@