Mehmet Zeki Fidandal'ın 6 Mayıs 2022 tarihli Yenigün Gazetesi'ndeki köşe yazısıdır.

Sevgili okurlarım, Sevgili başkanlarım…

Belediyelere gelir sağlanması için, 2007 tarihinde yayımlanan 313 Sıra no'lu Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişiklik yapıldı…

28 Nisan 2022 Tarih ve 31823 Sayılı Resmi Gazetr’de yayımlanan 410 Sıra no’lu Milli Emlak tebliğinde, belediyelere bedelsiz devredilebilecek satış amaçlı hazine yerlerinin devirleri tarihini değiştirerek 2000 olarak belirlenmiş başlangıç yılı, 2014 yılı ve öncesi olarak güncellendi…

Bu değişikliğin ne anlama geldiğini kısaca açıklamaya çalışayım…

29 Ağustos 2007 tarih ve 266628 Sayılı Resmi Gazete’de 313 sıra no’ lu Milli Emlak Tebliği yayımlanmıştı.

Bu tebliğin, XIII. 4706 sayılı kanunun 5 inci maddesine göre, satışı amacıyla belediyelere taşınmaz devir işlemleri başlıklı bölümünde;

Bakanlıkça tespit edilmiş olan hazineye ait yerlerin, üzerinde herhangi bir yapılaşma varsa (Kamu binaları hariç) öncelikle yapı sahibine, lehdarlarına ya da kanuni mirasçılarına satılmak şartıyla, bu yerler “belediyelere bedelsiz olarak devredilir” hükmü yer almaktaydı.

Yine söz konusu tebliğe göre tarih, 2000 yılı öncesi olarak belirlenmişti…

(Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Bakanlıkça tespit edilen hazine’ye ait taşınmazlardan, 31/12/2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar; öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilebilecektir.)

28 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan 410 Sıra No lu tebliğe göre bu tarih 2014 yılı öncesi olarak güncellendi

(MADDE 7- Aynı Tebliğin “XIII. 4706 sayılı kanunun 5 inci maddesine göre satışı amacıyla belediyelere taşınmaz devir işlemleri” başlıklı bölümünde yer alan “31/12/2000” ibareleri “30/3/2014” şeklinde değiştirilmiştir.)

Dolayısı ile bu değişiklikle belediyelere yeni bir gelir kaynağı yaratılmış oldu.

BELEDİYELER NE YAPMALI?

Öncelikle bir uzman ekip görevlendirilmeli, bu tebliğler ve tebliğlere yasal dayanak olan 4706 Sayılı Kanunun 5. Md’si, dikkatlice incelenerek bir yol haritası belirlenmeli;

410 Sıra no’lu tebliğde belirtilen hazineye ait yerlerin ilgili bakanlık görevlileriyle beraber tespitleri yapılmalı

ve yapılan tespitlerde söz konusu yerlerin yapılaşma durumları, yapılaşma tarihleri, fiziki durumları, üzerinde herhangi bir yapının olup olmadığı, yapı varsa mülkiyet sahiplerinin bilgilerini içeren bir rapor hazırlanmalıdır.

Hazırlanan raporlar ve tespit yazılarıyla beraber istenen diğer evraklarla birlikte ilgili bakanlığa müracaat edilmeli ve devirlerinin yapılması sağlanmalıdır.

Tebliğlere göre ilgili bakanlık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’dır.

Daha sonra devri yapılanların satışları, varsa eğer yapı sahiplerine satılmalıdır…

İMAR BARIŞINDAN FAYDALANAN YERLERİN DURUMU?

Bilindiği üzere kamuoyunda imar affı olarak adlandırılan yasadan hazineye ait araziler (yeşil alanlar vb gibi yerler hariç) üzerine yapı inşa edenler de yararlandılar. Ancak bu yararlanma sadece ikamet edilen ya da kullanılan yapının elektrik, su, iletişim vb gibi haklardan yararlanabilmelerini sağlamaktır. Mülkiyet üzerinde herhangi bir hak iddia edilemez.

Dolayısı ile mülkiyet halen hazineye ait olduğundan, imar barışından faydalansa bile söz konusu bu tür yerlerin de belediyelere bedelsiz devri söz konusudur.

BELEDİYELERİN SATIŞI NASIL OLACAKTIR?

Bu şekilde belediyelere devredilen yerler, kanunda ve tebliğde öngörüldüğü üzere; önce yapı sahibine ya da yasal varislerine, rayiç bedel üzerinden taksitle, peşin ya da yarı peşin şekilde satılabilir. Bu konuda belediyelerin alacakları meclis kararları geçerlidir.

Sevgili başkanlarım,

Görüldüğü üzere 313 ve 410 Sıra no’lu Milli Emlak genel tebliğlerini kısaca açıklamaya çalıştım.

Söz konusu tebliğlerden yararlanarak belediyenize yeni gelir kaynağı yaratabilirsiniz.

Bu zor ekonomik koşullarda, size biraz olsun nefes aldıracak bu fırsattan yararlanmanızı öneririm…