10.05.2021, 09:10

Bu akşam İslamiyet'in en kutsal gecesi olan kadir gecesini kutlayacağız

“Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin.Kadir gecesi,bin aydan daha hayırlıdır”.(Kadir-2,3)

“Kadir gecesinin fazilet ve kutsiyetine inanarak  ibadet ve zikirle geçiren kimsenin (kul hakkı hariç) geçmiş günahları bağışlanır”(Müslim)       

Kadir gecesi  her sene Ramazan ayının 27 gecesinde kutlanıyor. O bakımdan bu sene kadir gecesi,bu akşam kutlanacaktır. Ama aslında ne Kuran-i Kerim de ne de Hadis-i Şeriflerde    Ramazan Ayının  27.gecesinde kutlanacaktır diye bir kayıt yoktur.Çünkü Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak belirtilmiş değildir. 

            İslâmiyet’in en kutsal gecesi olarak gördüğümüz Kadir gecesi, tabi ki Ramazan ayı için de olan bir gecedir. Ancak yukarıda da değindiğimiz gibi,Ramazan Ayının hangi gecesinin Kadir Gecesi olduğu çok net bir şekilde belirtilmemiştir. Peygamberimiz, Kadir gecesinin,  Ramazan Ayının son 10 gününde olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirttiği ve Ramazan Ayının 27. Gecesini işaret ettiği için Kadir Gecesi,Rama-

zan ayının  27.gecesinde kutlanmaktadır. Bütün İslam  âleminde durum aynıdır

                  

C.ALLAH  VE PEYGAMBERİMİZ  KADİR GECESİNİN HANGİ GECE OLDUĞUNU  NİÇİN BİL-

DİRMEMİŞTİR?

         Tabi Kadir gecesinin Ramazan ayının hangi gecesi olduğunun net bir şekilde bildirilmemesinin önemli bir sebebi vardır.Özellikle Peygamberimiz tarafından istenmiş ki ümmeti, Ramazan Ayının her  gecesini,ka-

dir gecesiymiş gibi duada, zikirde geçirsin.Ramazan Ayına gerektiği gibi  değer ve önem verilsin.

 Müminler biliyor ki, Kadir gecesi, İslamiyet’in en kutsal gecesidir. Kuran’dan anlıyoruz ki(Duhan- 4,5) İnsanlarla ilgili her hikmetli iş, Kadir Gecesinde karara bağlanmaktadır.Kaderler bu gece  gözden geçiri-lecektir. İnsanlarla ilgili her önemli iş,bu gece hükme bağlanacaktır.Her  hikmetli iş de o gün karara bağlanacaktır.İnsanların  kendi kaderleriyle ilgili her türlü  yazgı,  biliniyor ki o gecede görülecektir.O bakımdan Müminler, Kadir gecesine çok önem verirler ve o geceyi ibadetle,tövbe ve istiğfarla geçirirler.O bakımdan Sevgili Peygamberimiz,ümmetinin, Ramazanın her gecesini, Kadir gecesi zannı ile iyi geçirmesini istemektedir.Ancak yine de küçük bir belirti vermiş ve “Kadir gecesini Ramazan Ayının son 10 gününde  arayın” buyurmuştur.

            Bütün bunlara rağmen Ümmetine, Kadir gecesini Ramazan Ayının 27.gecesinde kutlatmış ama yine de Ramazan Ayının 27.Gecesinin Kadir gecesi olduğu kesin belli değil buyurmuştur. İslam ulemasına göre bütün düşünce,Peygamberimizin, ümmetine,her Ramazan gecesini Kadir gecesiymiş gibi ibadetle, dua ile geçirmesini  istemesinden ileri gelmektedir.

  

KADİR GECESİNİ ANLATAN KADİR SURESİ VE  MEALİNİN ANLATILMASI

Kadr Suresinde,  Allah tarafından anlatılanların ne olduğunu görebilmek için 5 Ayetten meydana gelen  Surenin öncelikle mealine bakmamız faydalı olacaktır.Ayetlerde anlatılanlar şunlardır.

            1) Biz Kuranı Kadir gecesinde indirdik.(Kadr-1)

2) Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?(Kadr-2)

3) Kadir gecesi bin aydan  daha hayırlıdır. (Kadr-3)

4) O gece Melekler,yanlarında o ruh(Emir) olduğu halde  Rablerinin izni ile her 

    bir emir için inerler, çıkarlar.(Kadr-4)

5) O gece esenlik doludur.Ta fecrin doğuşuna kadar.(Kadr-5)

Şimdi de bu beş Ayette kastedilenlerin ne olduğunu anlamaya ve anlatmaya çalışalım.

Surenin Birinci Ayetinde Kuran-i Kerimin bu gece indirildiği,ikinci Ayetinde de Peygamberimize hitaben “Sen kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin?” denilerek,Kadir gecesinde çok önemli işlerin zuhur ettiği

Anlamına gelecek bir ifade ile o gecenin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu haber vermiştir. ve Meleklerin Allah’tan aldıkları emirlerle,  o  emirleri yerine getirmek için durmadan  yeryüzüne inip çıktıklar ve bu işlemlerin de esinlik, af ve  mağfiret dolu olan o gecede  Ufkun ağarmasına kadar sürdüğü bildirilmektedir

 

KADİR GECESİ  NİÇİN İSLÂMİYET’İN EN KUTSAL GECESİDİR?  

Bizlere, C. Allah’ın bir lütfü olarak bahşedilen  Kadir gecesi, Müslümanlara çok büyük oranda  fayda getirecek Mübarek bir gecedir.Âdeta bir fırsat gecesidir.O bakımdan   bu gecenin feyzinden azami şekilde yararlanmanın çareleri aranmalıdır. Çünkü Kadir Gecesi duaların kabul olacağı çok kutsal bir gecedir.Müslümanları bu fırsatı kaçırmaması gerekir.Bu gecenin kutsiyetinin hiçbir gece de olmadığı kesindir. Çünkü bu gece,İslâmiyet’in doğduğu, insanlığın İslâmiyet’le şereflendirildiği, yine Peygamberimizin de peygamberlik ile şereflendirildiği, Kuran’ın inmeye başladığı çok mübarek bir gecedir. Aşka hiçbir gecede bu mübarek olaylar olmamıştır.Kısacası İslâmiyet bu gece doğmuştur.İnsanlık  İslam’ın nuru ile bu gece tanışmıştır.

             İslam Dininin en büyük ibadeti olan orucun bu ayda tutulması kararı verilmiştir.  Şimdi işte bütün bu  olağan üstü olayların  doğduğu,zuhur ettiği geceye geldik.İslamiyet’le ilgili olan ilk başlangıç olaylarının  hepsi bu gecede doğmuş, bu geceden itibaren de Müslümanların yaşamına girmiştir.

KADİR GECESİ HER HİKMETLİ İŞİN HÜKMEDİLDİĞİ,DUALARIN KABUL OLDUĞU BİR GECEDİR

Kuran’ın, bildirdiğine göre bu mübarek gecede, insanların yazılı olan kader çizgileri de gözden ge- 

çirilmektedir. O bakımdan insanlar için önemi büyük olan bir gecedir. Duhan Suresi 4 ve 5. Ayetlerinde C. Allah: “Katımızdan bir emirle, her hikmetli işe o gece de hükmedilir” (Duhan-4,5)buyurarak, Kadir Gecesinde insanlarla ilgili pek çok konunun karara bağlandığı bilgisi verir.

            Kuran-i Kerimin genel anlayışından ve Peygamberimizin Hadislerinden çıkarılan bir sonuca göre de bu gece yapılacak içten ve samimi duaların, kesin kabul edileceği anlaşılmaktadır.Kadir Gecesinde, samimi dualar, yapılacak iyilikler, verilecek sadakalar boşa gitmeyecektir. Mümin kardeşlerimizin   günahlarının af olmasına,  kişilerin işlerinin rast gitmesine, pek çok sıkıntı ve  kederden de kurtulmasına, hatta ömürlerinin bile uzamasına sebep olabilecektir.

  1. Allah Bakara Suresi 186.Ayetinde ”Kulum bana dua edip de benden bir şey istediği zaman, dua edenin dilek ve isteğine cevap veririm” (Bakara-186) buyurarak kullarının dua ile isteyecekleri her şeye karşılık verileceğini çok net bir şekilde bildirmektedir. Bu. O’nun bir vaadidir.

            Onun için diyoruz ki, Kadir Gecesi önemli ve değerlendirilmesi gereken mübarek bir gecedir. Müminin, Allah’tan hayırlı olan her şeyi isteyebileceği ve isteklerinin de kabul olacağının bildirildiği bir gecedir. Bu bakımdan Kadir gecesi, bir Müslüman’ın hayatında çok önemi olan bir gecedir.

            Elbette ki insanın ecel kaderi değişmez. Ama Sevgili Peygamberimiz duaların, verilecek sadakaların yapılan iyiliklerin insan ömrünü bile uzatabileceğini haber vermektedir. O bakımdan bu geceyi boş geçirmemek ve yapılacak zikirlerle, dualarla, kılınacak nafile namazları ile Kadir Gecesini en güzel şekilde değerlendirmeye çalışmak gerekir.

 

KADİR GECESİ PEYGAMBERİMİZİN İSTEĞİ ÜZERİNE YARATILAN BİR GECEDİR.  

Kadir Gecesi,  Peygamberimizin duaları sonucunda, Allah tarafından halk edilen bir gecedir. Suredeki genel amaç, bir insanın bin ay yaşayarak kazanacağı sevabın, bir gecede kazanılmasını sağlayacak kadar önemli bir gecenin yaratıldığının haber verilmesidir. Bu gece, peygamberimizin Allah katından ümmetine sağladığı bir fırsat gecesidir. Bir af ve mağfiret gecesidir. Aynı zamanda da C. Allah’ın, bir rahmet ve bereket gecesi olarak halk ettiği bu gece, insanların “kader çizgileri ile ilgili olan “her hikmetli işe hükmedileceği,  yeni düzenlemelerin yapılacağı bir gecedir.”(Duhan-4,5)  

            Onun için Müslüman’ın bu geceyi iyi değerlendirmesi O’nun rahmetinden ve bereketinden yararlanmayı düşünmesi,  dua ve ibadetini yapması gerekiyor.

            Rivayet olunduğuna göre, Peygamberinize geçmiş ümmetlerin yaşamları, ömür süreleri gösteriliyor. Peygamberimiz, gösterilen geçmiş ümmetler içinde, kendi ümmetinden daha uzun yaşayan ümmetlerin olduğunu görünce, o uzun yaşayan ümmetlerin, uzun yaşamaları sayesinde, daha fazla sevaba ulaşabileceklerini düşünüyor ve buna üzülüyor. Kendi ümmetinden daha uzun yaşayan o ümmetlerin, daha fazla sevap işleyecek olması dolayısı ile üzüldüğünden, C. Allah Kadir Suresini indirerek Peygamberimiz için ve ümmeti olarak bizler için, bir gecede bin aydan(yaklaşık 84 yıl yaşamaya bedel) daha hayırlı olan bu geceyi, yani Kadir gecesini halk ediyor ve Allah(cc) Peygamberimiz vasıtası ile de bu müjdeli haberi kullarına iletiyor.

 

ALLAH BU BİN AY  İFADESİ İLE, İNSAN ÖMRÜNE AİT BİR İŞARET VERMİŞ OLABİLİR Mİ?

  1. Allah hiç bir zaman sebepsiz,hikmetsiz bir söz etmiş olamaz.İnsanın aklına ister istemez  şu soru geliyor.”Acaba Allah Teâla  bin ay” ifadesi bir insanın ortalama yaş sınırını mı  anlatmak istedi.Peygam-

berimizin, Ümmetinin yaş sınırının tarihteki bazı kavimlerin yaş sınırından daha düşük olması dolayısı ile  uzun ömür isteğinde bulunanca C.Allah da, bir insanın ortalama yaşayabileceği yaş sınırını işaret ederek “Ey Resulum! Ümmetine,kadir gecesini bana ibadetle,dua ile geçirirlerse, bir insanın yaşayacağı ortala-

ma bin ay(83.5 yıl)yaşayıp da dua etmiş insanların ibadetinden daha fazla  ibadet etmiş sayacağını

mı bildirmek istedi.” Allah-ü  Âlem bildirilen ya da bu bin ay ifadesinden varılabilecek  bir sonuç ta bu olmaktadır.

            Eğer böyleyse demek ki bir Müminin Dünyada yaşayabileceği ortalama yaş sınırı 83,84 yaşları olmaktadır.Biz buçuğu tama çevirirsek  ortalama yaşın 84 yaşı işaret ettiğini bulabiliriz.Şu anda Türkiye’de ortalama yaş sınırı 77 , 78 civarında dolaşmaktadır. Öyleyse zaman içinde  Müslümanlar 6,7 yaş daha  kazanabileceklerdir.Bu düşünce tamamen benim kanaatimdir.Ama Bu Sureye dayanmaktadır.   

 

KADİR GECESİNDE NASIL BİR DUA YAPMAK GEREKİR:

            İslâm Dininde Allah’a ulaşmak isteyen herkes, hiç bir aracıya, hiçbir hacıya,hocaya,cemaate ihtiyaç kalmadan doğrudan kendisi ulaşabilir. Allah-ü Teâla, Bakara Suresinde “Bana dua ederek ulaşmak isteyen kullarımın isteklerine karşılık veririm.” buyurarak Allah’a ulaşmak isteyenlere doğrudan karşılık vereceğini bildiriyor. Ve dolayısı ile, bir aracıya, bir ruhban sınıfına ihtiyaç olmadığını çok net bir şekilde vurguluyor.Burada söylememizde fayda olan bir konu da,Mümin kardeşimiz eğer ezberinde fazla Sure,Ayet,dua yoksa üzülmemelidir Allah-ü Teâla Kuran’da  bütün lisanları yaratanın da kendisi olduğunu bildirerek her milletin  kendi  lisanı ile dua ederek Alah’a ulaşabileceğini bildirmektedir.

            Onun için Müminler Kadir Gecesinde kendilerini doğrudan Allah Karşısında hissederek dualarını yapabileceklerdir. Tam bir inançla ve hulusi kalple yapacağı duanın her çeşidi Allah katında makbuldür. Allah rızası için İki rekât namaz kılması, kendisi, aile efradı ve ülkesi için dualar eşliğinde isteklerde bulunması, düşünülen ibadetlerdendir. Ayrıca, Kuran’ın bu gecede nazil olması sebebiyle ibadetler arasına Kuran okunması da dâhil edilmelidir. Bol bol da Allah’tan af ve mağfiret dilenmelidir.

            Hz. Aişe Validemiz Peygamberimize, Kadir Gecesinde nasıl bir dua yapılması gerektiğini sorduğunda peygamberimizin: “Allah’ım’ Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affeyle Yarabbi” şeklinde dua edebileceğini bildirmiştir. Bizlerin de duaları, bu veya benzeri bir şekilde olabilir.

 

Yorumlar