05.03.2021, 05:39

Cin nedir? Dünyadaki yaşamları nasıldır?

Kuran’a baktığımızda, çok yerde, cinlerle insanların birlikte anıldıklarını görürüz. Bu durum kanaatimce, cinlerin de dünyada ve insanlarla birlikte yaşadıklarının delili olmaktadır. Zariyat Suresi 56. Ayetinden de bu anlaşılmaktadır. Bu Surede C.Allah’ın: “Ey İnsanlar! Ben cinleri ve insanları, beni tanısınlar, bir yaratıcılarının olduğunu bilsinler ve bana kulluk etsinler diye yarattım.”(Zariyat-56) buyurduğunu ve dolayısı ile de, cinlerin, aynen insanlar gibi Allah’ı tanımaları ve verilen görevleri de yapmaları için yaratıldıklarını anlıyoruz.

Kuran-i Kerimdeki cinlerle ilgili bazı ayetlerde, cinlerin de toplu halde yaşadıkları anlaşılıyor. Enam suresi 130. Ayet’inden de: “Ey insan ve cin topluluğu! İçinizden size, ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? diye sorulacaktır.” Enam-130)

Ahlaf Suresi, 29. Ayet’in de: C. Allah’ın,“Hani cinlerden bir grubu, Kuran’ı dinlemeleri için sana yönlendirmiştik.”

Cin suresindeki 1. ve 2. Ayetlerinde de:“Ey Resulüm, de ki cinlerden bir topluluğun, (Benim okuduğum Kuran’ı) dinleyip de, şöyle dedikleri bana vahyolunmuştur.”

Görüldüğü gibi her üç Ayette de, cinlerin toplu halde yaşadıklarının bahsi vardır. Bu da, cinlerin de İnsanlar gibi toplu halde yaşadıklarını göstermektedir. Öyleyse cinler, dünyada insanlarla birlikte ve toplu halde yaşayan, ateşten halk edilen ruhani varlıklardır. Onlar yaşamlarını, bizler gibi dünyada, ama dünyanın diğer bir boyutunda sürdürmektedir.Onlar da aynen insanlar gibi evlenip, çocuk sahibi oluyorlar.Kendilerine göre yaşam şekilleri var. Ölüm olayı, doğum olayı onlarda da var. Peygamberimizin bir hadisinden anlıyoruz ki, polis teşkilatları, mahkemeleri, hakimleri savcıları bile var.

Bugünkü ortamda cinleri anlamak ve anlatmak daha kolay. Sanki bir sanal âlem yaratıkları gibi, hayal âleminde yaşayan hayaller gibi bir durumda oldukları söylenebilir.

 

CİNLER BAŞKA KILIĞA GİREBİLİRLER Mİ?

Cinlerin başka kılıklara girdikleri doğrudur. Baykuş gibi, yılan gibi akrep, kedi köpek gibi hayvan kılığına girdikleri gibi, insan kılığına da girebilirler. İntikal ettirilen bilgilere göre, en büyük özelliklerinden birisinin de, Allah’tan müsaade almak şartı ile insan kılığına girebilmeleridir. İslam bilginlerine göre, insan kılığına girerek, normal bir insanmış gibi görünerek, her türlü kötülüğü yaptırmak üzere, insanların kalplerine gönüllerine girmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. Ancak İslam Uleması, cinlerin insan kılığına girmesinin C.Allah’ın müsadesiyle olabileceğini bildirmektedirler.

 

CİNLERİN HEPSİ ZARARLI DEĞİLDİR, MÜSLÜMAN OLAN CİNLER DE VARDIR.

Cinler içinde kâfir olan ve şeytanın yanında yer alan, insanlara zarar vermeye çalışan cinler olduğu gibi, Müslüman olan ve insanlara zarar vermeyen hatta yardımcı olan cinler de vardır. Kuran-ı Kerimin bildirdiğine göre, cinlerden bir kısmı hak yolundadır. Bir kısmı ise inkârcıdır.

 

CİN ÇARPMASI NEDİR, CİN ÇARPMASI KURAN’DA GEÇER Mİ?

Cinlere, biz de olduğu gibi, hem Museviler inanır, hem de Hıristiyanlar inanır. Yine her iki dinde de cin çarpması inancı vardır. Yine İslam ulemasınca cinler, Euzu ve Besmeleden uzak kalmış, Hak yolunu terk ederek kendini cinlere kaptırmış olan kişilere, değişik şekillerde kötülükler yapabilecekleri gibi, öyle bir kişinin ölümüne bile sebep olabilirler. Kâfir cinlerin insanlara kötülükler yapabileceği, zarar verebileceği kanaati genel görüş halinde kabul edilen bir görüştür.

Cinlerin insanları çarpmasının sebebine gelince: Bu durumun sebepleri, İslam ulemasınca değişik olarak gösterilmekle beraber, daha çok insanların farkında olmadan cinlere zarar vermesi sonucunda böyle bir olayla karşılaşılacağı söylenmektedir. İslam ulemasının bir kısmı ise, bu konuda, insanların daha çok cünüp halinden gezmesi, hayız ve nifas hallerinde cinlerin işine yarayacak şeyler yapılması, cünüp halinde iken çok çok gezilmesi, cinlerin yaşadığına inanılan bölgelere girilirken bir besmele bile çekmekten aciz ve habersiz durumda olunması olarak da gösterilmektedir.

Cinlere, hem Museviler inanır, hem de, Hıristiyanlar inanır. Yine her iki dinde de cin çarpması inancı vardır.C. Allah Bakara Suresinin 275.Ayet’inde,“Faiz yiyenler (kabirlerinden) şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar.” buyurduğunu ve bu sebeple de Kuran- ı Kerim’den şeytan ya da cin çarpmasının mümkün olduğunu görüyoruz. Cinlerin insanlara zarar vermesi Kuran’a göre,belirlenen şartlar tecelli ederse mümkündür.İslam ulemasınca böyle bir olayın meydana gelmesi daha çok,cinlere zarar verilmesi ile işkili olarak görülür.Hz. Aişe ile ilgili bir Hadis’ den de anlaşılan bu oluyor.

 

HZ.AİŞE’NİN CİN LER TARAFINDAN YARGILANMASI

Bu konu ile ilgili olarak peygamberimizin eşi Hz. Ayşe’nin yaşadığı bir olay, peygamberimizin bir

Hadisine konu olduğu için, güzel bir örnek olacağı düşüncesiyle aynen alıyorum.İbni Abbas’tan rivayet edilen bir Hadis’te, Peygamberimizin eşi Hz. Ayşe’nin, evlerinin yakınında gördüğü bir yılanı öldürdüğü, ancak yılanın içinde bulunan cinin de bu şekilde öldürüldüğü ve Hz, Ayşe validemizin rüyasında cinler topluğuna ait bir cin mahkemesinde yargılandığı fakat Hz. Ayşe’nin, cinin ölümüne, yılanın içinde cin olduğunu bilmeden sebebiyet verdiğini söylemesi ve ifadesinin de cin mahkemesince inandırıcı bulunması yüzünden rüyasında beraat ettirildiği, peygamberimiz tarafından iletilmiştir.Ve bu rüyanın sadık bir rüya olduğu, cinlerin de insanlara benzer bir yaşayış içinde oldukları yine peygamberimiz tarafından bildirilmiştir.

Hadisi Şerifteki bu örneğe göre,bilmeden bile zarar verilse cinlerin de mukabele etme yetkisi var. Bu bakımdan o kadar iç içe yaşamaları,iki taraf için de zarar verici olabilir.

 

CİNLER GAİPTEN HABER VEREBİLİRLER Mİ?

Cinlerle ile ilgili olarak iddia edilen bir konu da,cinlerin gaipten haber verdikleri iddiasıdır.Bu da doğru değildir. Kuran-i Kerimden öğrendiğimize göre gaibi Allah’tan başka kimsenin bilmesi mümkün değildir.Bununla ilgili olarak Kuran’dan Seba Suresinin 14. Ayetini delil olarak gösterebiliriz. Cinlerin Hz. Süleyman’ın emrinde çalıştıkları, kaleler, heykeller, saraylar yaptıkları anlaşılmaktadır. Delil olarak göstereceğimiz 14.Ayette ise, Allah, “Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi.(Sonunda Süleyman yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, O küçük düşürücü, azap içinde kalmazlardı.” buyurmaktadır.

Eğer cinler gerçekten gaipten haber verebilselerdi, Hz. Süleyman’ın vefat etmesine rağmen bastona dayalı olarak uzun süre o şekilde cansız kaldığını anlamaları gerekirdi. Bunu bilemedikleri anlaşılmaktadır. Onun için cinlerin gaipten haber vermesi diye bir şey söz konusu olamaz.Yine bazı bu işle uğraşanlar, cinleri vasıtası ile gaybı bilebileceklerini söylerler. Kesinlikle yalandır. İtibar edilmemesi gerekir.

Yorumlar