11.08.2021, 04:15

Girişim sürekliliği için sorgulama becerileri III

Kar ve Büyüme
Girişimci tanımladığı stratejinin kar ve büyüme beklentilerini yerine getirip getirmediğini test etmelidir. Bu test süreci girişimcinin kar dağıtım politikasını, rakiplerin ürettikleri mal ve hizmetlerin, kendi ürettiği mal ve hizmetler ile kıyaslanması gibi analizleri yapması gerekmektedir. Bu kıyaslama, sektör ortalamalarının yakalanması ve maliyetlerin aşağı çekilmesi gibi uygulamaları içermektedir.
Kar 
Girişimci, stratejisini tanımladıktan sonra elde ettiği kara ve elde ettiği bu karın büyümesi için yeterli olup olmadığını değerlendirmelidir. Kar “işletmenin genel amaçlarından birisi”dir, teknik olarak “kar belirli bir dönemdeki toplam gelirinin toplam giderinden fazla olması”dır.
Karlılığı etkileyen koşullar, genel ekonomik koşullar, endüstrinin özellikleri ve işletmenin özellikleri olarak değerlendirilebilir . Karlılığın strateji ile ilişkisini açıklarken Hyundai Firmasının ABD pazarına girerken seçtiği ucuz araba stratejisi örnek verilebilir. Firma İlk yıl dört yüz bin adetlik satış rakamına ulaşmıştır, ancak elde edilen satış geliri düşük kar marjı nedeniyle satış sonrası hizmetleri oluşturan servis, yedek parça gibi kalemleri karşılayamadığı için Hyundai firmasının ABD pazarına girdiği ilk yıl büyük bir hayal kırıklığı yaşanmıştır.
Bir başka açıdan girişimcinin karlılığa bakış açısı kuş metaforu ile açıklanabilir, girişimci “eldeki kuşu mu” yoksa “daldaki kuşu mu ” tercih edecektir? “Kuşun ellerinde olmasını tercih eden” girişimcilerin risk alma eğilimlerinin düşük olduğu ya da daha risksiz oynamayı ve tercih ettikleri söylenebilir. “Kuşun dalda olmasını tercih eden” girişimciler, uzun vadeli düşünen ve işletmenin değerinin varlıklar üzerinden yaratılan kazançların artırılması ile yükseltilebileceğine inanan girişimciler olarak nitelendirilebilir . Kuşun dalda olmasını tercih eden girişimciler büyümeyi finanse edebilecek karlılığı yakaladığında bu karı dağıtmayarak yeni yatırımların finansmanında kullanabilirken kuşun elde olmasını tercih edenler ise, girişimin karlılığını nakde çevirmekte acele edecek ve kısa vadeli karların peşinde koşacaklardır. Sonuç olarak yeterli karlılık oranlarını yakalayamayan girişimciler yok olmaya mahkum olacaklardır. Küreselleşme işletmeler için korunaklı limanları çok azalmıştır ve rekabeti artırarak kar oranlarını azaltmıştır. Kar genel amaçtır, ancak işletmenin paydaşları için iyi niyetli hedeflerin gerçekleşmesi karlılığa bağlıdır.
Büyüme
Büyüme hedefleri, girişimci stratejisini tanımlayıp, girişimin devamlılığını sağlar ve sonra büyüme planlarının uygunluğunu denetlemek için karlılık, pazarın genişliği gibi büyüme için temel verileri sorgular. Her girişimin farklı büyüme hızları vardır girişimci bu konuda varsa sektör ortalamalarını ve trendleri takip etmelidir. Girişimciler karlılık dışında başka konularda da dikkatli olmaları gerekmektedir. Bunlar işgücü piyasalarındaki değişimler, piyasaya giren yeni rakipler, yeni üretim yöntemleri ve diğer işletmelerin izledikleri stratejilerdir.
Değişim ekonomik yaşamın temel yasalarından birisidir. İşletmenin yaşamını sürdürebilmesi bu değişime ayak uydurmasına bağlıdır. Büyüyen bir ekonomide işletmelerde büyümek zorundadır. Çevre şartları, sermayedarların ve yöneticilerin özellikleri vb. büyümede etkili olur. Yavaş ve hızlı büyümenin taşıdığı farklı riskler vardır. Stratejisi uzun soluklu olan girişimciler teknolojinin, ekonominin, sosyal hayatın yeniliklerini anında algılar ve işletmesiyle ilgili gerekli önlemleri alır . Büyüme ülke ve/veya firma düzeyinde gelişmeyi gösteren asıl önemli olan olgudur, girişimci için büyüme, kâr getirici faaliyette bulunmak ile ilişkili bir kavramdır. Büyüme, üretim faaliyetleri sonucunda katma değer (kâr + ücret) üretebilme becerisidir.
Girişimler kuruluş döneminden sonra bir büyüme eğilimine girerler. Girişimci ürün gamına yeni tasarımlar ve ürünler eklediğinde, girişimin büyüme sürecinde kullandığı kaynakları da genişletmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu beraberinde büyüme ve çeşitlenme ile kaynakların yetersizleşme riskini ortaya çıkarmaktadır. Büyüme oranı fazla gerçekleşirse ürünlerin istenen kalite düzeyinde gerçekleşmemesi, üretim sürecinde kullanılan üretim faktörleri olan ücretlerin ödenememesi, tedarikçilere gereken ödemelerin yapılmaması ve finansörlerin kar maksimizasyonu çabaları girişimciyi darboğaza sürüklenebilecektir.
Yetersiz büyüme ve nedenleri araştırılmalı, pazar büyüklükleri ölçek  ekonomisi imkanları değerlendirilmelidir. Kar ve büyüklük beklentileri gerçekleşmeyen girişimci sahip olduğu girişimleri elden çıkarma konusunda radikal kararlar verebilmeli ve sektör değiştirmekten çekinmemelidir. Girişimciler finansman kaynaklarını çeşitlendirme konusunda çeşitli stratejiler benimsemelidirler .
Stratejinin Vadesi
Bir girişimde stratejik düşünceden ve stratejik yönetimden söz edebilmek için öncelikle girişimcinin stratejik düşünce perspektifine sahip olması ve stratejik yönetimin gerekliliğine inanması gerekmektedir . Stratejik düşünce uzun vadeli bakış açısını gerektirmektedir. Girişimciler işletme içerisinde ve çevresindeki olayların davranışsal ve yapısal çözümlemelerini yaptıkları zaman stratejik düşünmüş olacaklardır. Örgüt içerisindeki ve çevresindeki trendleri ve yapıları göremeyen işletmeler tepkici olmaya mahkum olacaklardır ve buna bağlı olarak da uzun vadeli rekabet avantajı yaratmaya yönelmek yerine günü kurtarmaya çabalayacaklardır. Ancak uzun vadeli trendleri keşfeden ve yapısal çözümlemelerde bulunan kurumlar geleceklerini inşa etmede başarılı olacaklardır.
Girişimcinin stratejisinin vadesini belirleyen iki unsur vardır: Başarma isteği ve çevresinde de benzer karakterde olan çalışanlar. Bu iki unsura sahip girişimciler çetin ve zor hedeflere ulaşmada daha çok çaba göstermektedirler. Hiç riski olmayan ya da aksine çok riskli hedeflerin seçimi örgütte atalete neden olurken, özgüvensiz girişimciler ve işgörenler ise hedeflere ulaşmayı güçleştirmektedir. Bir amacın belirlenmesi sürecine ne kadar çok işgören katılırsa, o amaca ulaşmak için gösterilecek çaba o kadar yüksek olur. Yukarıdan dayatılan hedefler insanları motive etmez. Yukarıdan nedeni açıklanarak dayatılan hedeflerin yalnızca bir bölümü insanları motive edebilir. Oysa çalışanların kendileri tarafından geliştirilen hedefler, bugüne kadar keşfedilmiş en iyi motivasyon unsurudur.

Yorumlar