25.08.2021, 07:40

Girişimcilik özellikleri

Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması açısından en önemli konuların başında bölgesel ekonomik farklılıklar gelir. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, özellikle ülkemizde, bölgesel ekonomik farklılıkların ortadan kaldırılmasına yönelik hükümet politikaları mevcuttur. Bu çerçevede kalkınmada öncelikli yöreler belirlenip, bölgelere göre teşvik sistemleri uygulanır. Bölgesel ekonomik farklılığın giderilmesi konusunda en önemli etkenlerden biri de o bölgenin sahip olduğu girişimci potansiyelidir. Girişimciler bölgesel ekonomiyi canlandırmakta ve ölçek ekonomisi oluşturarak birçok yeni iş sahasının ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
Gelişmiş ülkelerce ekonomik yapının merkezine oturtulan girişimcilik, ekonomik gelişmenin itici gücü haline gelmiştir. Girişimcilik, atıl kaynakların ekonomiye kazandırılması suretiyle etkin ve verimli kullanılması konusunda ve yeni teknoloji üretiminde olduğu gibi; istihdam hacminin genişletilerek işsizliğin önlenmesinde, refah düzeyinin yükseltilmesi suretiyle geniş bir toplumsal tabana yaygınlaştırılması konusunda ve orta sınıfın güçlendirilmesinde, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasında, katılımcı demokrasinin yerleşmesi ve genel olarak toplumsal barışın sağlanarak bütünleşmenin güçlendirilmesinde işlevsel olmuştur.


GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ
Girişimcilik ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmenin temel dinamiklerindendir. Girişimcilik gelişmiş ülkelerin mevcut konumlarına ulaşmalarının itici gücünü oluşturmuştur. Gelişmiş ülkelerde ekonominin yanı sıra toplumsal ve politik açılardan da işlevselliğini kanıtlayan girişimcilik, bir adım sonra diğer toplumların da ilgi alanına girerek ekonomi politikalarının merkezi öğesi olmaya başlamıştır. Türkiye’nin de gelişmiş ülkeler arasında yer alması sürecinde, ekonomisini özel girişim ekseninde yapılandırmasının üretim kapasitesini arttırmasına katkıda bulunacağı ileri sürülebilir. Girişimcilik ulusal kalkınmada olduğu gibi, bölgesel kalkınmada da işlevsel olmuştur. Bu çerçevede, bölgede girişimcilik konusunda yapılan araştırmalar yok denecek derecede azdır. Bölgelerin kalkınması konusunda söz konusu araştırmaların yapılması son derece önemlidir.
“Yeni pazarlar bulmak” girişimciliğin temel fonksiyonlarından birinci derece önemli olanıdır.
  Girişimciliğe ait en temel özellik “riske girmektir”.
  Girişimciliğin gelişmesi ve sonraki nesillere aktarılması konusunda en önemli rolü “eğitim kurumları” 
  üstlenir.
 Girişimciler işletme veya kendileri ile ilgili çeşitli mesleki ve benzeri kuruluşlarla sürekli iş- birliği içerisindedirler.
Girişimci işletmecilikle ilgili temel fonksiyonları bizzat yapan değil, yetki devrinde bulunarak bu fonksiyonların ifasını koordine edendir.
 Girişimciler yönetim kademesinde yetki devrine gittiklerinde, o işi en iyi yapabilecek olanı göreve getirirler.
Girişimcilerin örgüt dışı karşılaşabilecekleri temel sorun, politik ve yasal nitelikte olanıdır.
Girişimcilik ruhunun gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri, kamunun uyguladığı yanlış sosyo-ekonomik politikalardır.
Geleneksel-modern Anlamda Girişimciliği Algılama
Girişimci emek, teknoloji, sermaye ve doğal kaynaklar olarak sayılan üretim faktörlerini bir araya getirerek mal veya hizmet üreten bireydir
Buna göre girişimci, risk üstlenerek kar elde etmeyi amaçlar. Yani girişimci, fırsatları yakaladığında, her tür riski alarak projelerini gerçekleştirmeye çalışandır. Modern anlamda girişimcilik ise, bunlara ilave olarak, yenilikler yapabilen ve bu doğrultuda yeni ürün ve tekniklerle üretim/pazarlama gibi faaliyetleri gerçekleştirenlerdir
Danışmanlık veya işbirliğine gidilen kurum veya kuruluşlardan genel bir ilgi gözlenmekle birlikte özellikle “Toplam kalite yönetimi eğitimi”, “KOBİ’lerin sorunları”, “Liderlik eğitimi”, “İnsan kaynakları yönetimi”, “Yönetimdeki yeni gelişmeler” ve “Pazarlama eğitimi” gibi konularda daha yoğun bir şekilde yararlanıldığı görülmektedir.
Girişimcilerin karşılaştıkları  çevresel sorunların en önemli görülen ilk iki sırayı “sosyo-ekonomik sorunlar” ve “aşırı bürokratik uygulamalar” birlikte almaktadır. Üçüncü sırada ise  “finansal sorunlar” yer almaktadır.
Girişimcilerin sorunları çözümleme konusundaki bakış açılarını ve  Çözüm Yolları ;
 -Merkezi ve yerel yönetimlerin bölgenin kalkınmasını sağlamaları 
-Organize sanayi vb. bölgelerin artırılması 
-Girişimcileri destekleyecek finansal kurumların örgütlenmesi
 -Bürokratik uygulamaların azaltılması 
-Sermaye piyasası vasıtasıyla halka açılma 
-Bölgesel pazarın yerel anlamda güçlendirilmesi 
Girişimciler yatırımların olması gereken düzeyin altında oluşmasına yol açan nedenleri, bir başka deyişle, Türkiye’de girişimciliği engelleyen unsurları ;
1) Devlet yanlış politikalarla girişimciliği cezalandırmakta ,
 2) Bireyselliğin toplumda gelişmemesi ,
 3) Eğitim kurumlarının yetersizliği ,
 4) İş hayatından kopuk ve statik eğitim  
 5) Şiddetli rekabet  olarak  belirtmişlerdir.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@