30.06.2021, 05:02

Girişimcilik sorunları ve girişimciliğin finansmanı

Yeni bir iş fikrinin başarılı bir şekilde uygulamaya konulması veya uygulamanın başarılı bir şekilde sürdürülebilmesinin önünde, hem çevre ve pazar koşullarından hem de girişimciden kaynaklanan bir takım sorunlar bulunabilir.
-  Girişimciden kaynaklanan sorunlar,
 - Girişimcinin eğitim düzeyinin yetersizliği, 
- Yeterli sermayenin olmaması,
 - Girişimcinin işini sevmemesi, 
- Yöneticilik yeteneğinden yoksun olunması,
 - Amaç ve hedeflerin bulunmaması,
 - Profesyonel davranılamaması, 
- İş hayatının zorluk ve stresine tahammül edilememesi, şeklinde sıralanabilir.
Yaşanan sorunları gruplandırmak gerekirse; 
- Girişimcinin kişisel sorunları, 
- Çevre desteğinin olmaması,
 - Yönetim sorunları, 
- Üretim sorunları,
 - Pazarlama sorunları, 
- Finansal sorunlar,
 - Ekonomik sistemden kaynaklanan sorunlar, olarak genel bir şekilde sıralayabiliriz. 
Buradaki sorunların hepsi başlı başına bir iş fikrini başarısızlığa ulaştırabilecek yapıdadır. Bu yüzden hepsinin özenle incelenmesi ve çözüme kavuşturulması gerekmektedir
Girişimcilerin tasarlamış oldukları iş fikirlerini pratiğe dökebilmeleri gerekli finansmanı sağlamış olmalarına bağlıdır. Tabii ki tek başına finansal güç yeterli değildir, çünkü her girişimcilik teşebbüsü kesinlikle başarılı olacak şeklinde bir şart olmadığı gibi, her maddi imkânı olanında başarılı bir girişimci olması sonucu doğmamaktadır.
İŞLETMELERDE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ
Girişimcilik, sıfırdan başlayan bir iş fikrinin hayata geçirilmesi süreci olduğu için, girişimciliğin başarısı; girişimcinin bilgi ve tecrübesine, kalifiye iş gücüne, yeterli öz kaynak ve yabancı kaynağa sahip olmasına, sabit sermaye yatırımının ölçek olarak yeterli büyüklüğe sahip olmasına, yönetim, pazarlama ve dağıtım fonksiyonu gibi birçok faktörün etkisi altında kalmaktadır. Bilgi ve tecrübe faktörünü ayırdığımız zaman, girişimciliğin başarısını etkileyen diğer faktörlerin temelini finans konusunun oluşturduğu görülmektedir
Girişimcilik sürecinin ilk aşaması olan karar verme aşamasından sonra, girişimcilik fikrinin ticari mal ve hizmete dönüştürülmesinde uygun bir başlangıç sermayesine sahip olunması gerekmektedir. Kuruluş ve yatırım aşamasında başlangıç sermayesi, genellikle girişimcilerin koymuş oldukları nakdi ve ayni varlık ile teşvik ve kredilerdir. Ticari faaliyet aşamasından sonra, özkaynak kullanımına oranla, banka ve diğer kredi kuruluşlarından kaynak elde etme ve teşviklerden faydalanma imkanı daha da artmaktadır. Mali açıdan işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri, varlık ve kaynaklarını verimli ve etkin bir biçimde yönetebilmelerine bağlıdır.
İşletmeler teoride işleyen bir kuruluş olarak ele alınmakta ve varlıklarının devamlı olduğu varsayımına dayanmaktadırlar. Fakat pratikte bazı işletmelerin başarılı olamadıkları ve varlıklarının sona erdiği gözlenmektedir. Bir işletmenin başarısızlığa uğraması, farklı şekillerde yorumlanmaya elverişli, çeşitli durumları içerebilecek bir ifadedir. İşletmelerde başarısızlık kavramı, işletmenin finansal yapı- sının bozulmasından, işletmenin cari yükümlülüklerini yerine getirememesi, cari borçlarını ödeyememesi ve sonuçta iflasına kadar uzanan bütün durumları içerir.
Bir girişimin hayata geçirilmesi aşaması olan yatırım döneminde başarısız olmasına neden olan faktörlere baktığımızda; özkaynak yetersizliği nedeniyle optimal sermaye yapısının oluşturulamaması, maliyetlerin yüksekliği, pazar araştırmasının yanlış yapılması, kuruluş yeri seçimindeki hatalar, yanlış üretim metodunun ve maliyeti yüksek teknolojinin seçimi, optimal kapasitede kurulmama, fizibilite etüdünün iyi hazırlanmamış veya gerektiği gibi uygulanmamış olması, olarak sıralanabilir. Bütün bu sıralanan faktörler bir girişimin daha hayata geçirilmeden son bulmasına neden olan başarısızlık sebepleridir.
Bazen de girişimler yatırım dönemini başarı ile tamamlayıp, üretim dönemin de yani işletme dönemim de; fon kaynak ve kullanımı arasında dengesizlik, üretim maliyetlerinin yüksek oluşu, etkili satış politikasına sahip olamama, imkanların üstünde büyüyerek aşırı borçlanma veya özkaynak yetersizliği, sabit giderlerin çok yüksek olması, yeni mamul ve hizmet geliştirememesi, rakiplerini ve pazardaki gelişmeleri takip edememesi, müşterileri incelemeden kredili satışların arttırılması, yönetim aksaklıkları ve çağdaş işletmecilik tekniklerinin uygulanamaması gibi nedenlerden dolayı başarısız olabilmektedirler
Yukarıda sıralanan içsel başarısızlık nedenleri yanında girişimler, enflasyon, durgunluk, sıkı para politikaları, döviz ve faizdeki ani dalgalanmalar ve ithalat ve ihracat rejiminde yapılan ani değişiklikler gibi dışsal faktörlere bağlı olarak da başarısız olabilmektedirler. Yukarıda sıralanan başarısızlık nedenlerine bakıldığında, genelde hepsinin temelinde finansal sorunların yer aldığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle işletmelerdeki başarısızlıkları finansal başarısızlık ve ekonomik başarısızlık olarak ikiye ayırmak mümkündür. Finansal başarısızlık; işletmenin çalışma sermayesinin sürekliliğinin yeterli olmadığı durum, ekonomik başarısızlık ise; işletme yapısından kaynaklanan sorunların yol açtığı bir durum, olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@