12.07.2019, 04:45

GÖĞE ÇEKİLEN PEYGAMBERLER VE KUR'AN'IN GÖRÜŞÜ

Bugün Semavi Dinlerden Musevilik de ve Hıristiyanlık da görülen göğe çekilen peygamberler konusu  ile Kur'an-ı Kerim'in bu konuda ki görüşü üzerinde duracağız. Gerçekten bir göğe çekilme olayı diye bir olay var mıdır? Bu durum hangi peygamberler için geçerlidir?

Bugün Semavi Dinlerden Musevilik de ve Hıristiyanlık da görülen göğe çekilen peygamberler konusu  ile Kur'an-ı Kerim'in bu konuda ki görüşü üzerinde duracağız. Gerçekten bir göğe çekilme olayı diye bir olay var mıdır? Bu durum hangi peygamberler için geçerlidir? Şu anda  bu peygamberler nerede ve ne yapmaktadırlar? Göğe çekildi denilmekten kast nedir? Göğe çekilmekte amaç Allah katına çekilmesi midir, yoksa göğün herhangi bir katına mı çekilmişlerdir? gibi konular üzerinde duracağız. Tabi başvuracağımız  kaynak öncelikle Kur'an ve Hadisler olacaktır.Kur'an’ın ışığı altında  bu konuları aydınlatmaya çalışacağız.  

GÖĞE ÇEKİLMEKTEN KASTEDİLEN
NEDİR?ALLAH GÖKTE MİDİR?

Bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz, daha iyi anlatabilmemiz için kur'an’da gökyüzü ile ilgili olarak verilen bilgilere bakmamız lazımdır. Kur'an, gökyüzünü yedi kat olarak tanıtır. Bu yedi katın altısı, tamamen canlı veya cansız varlıklar alemine aittir. Yani yedinci kat altında kalan altı katın tamamı, varlıklar alemi ile ilgili olan katlar olarak gösterilir. Bu altı katın katmanlarında melekler, ruhlar, gökyüzüne çekilen peygamberler, Cennetül Meva (peygamberlerin,müttekı kişilerle şehitlerin ruhlarının bulunduğu kat) galaksiler, kara delikler, yıldızlar gibi  cansız görünen  varlıklar ile, düşen meteorların yanmasını ve toz haline gelmesini sağlayan enerji bölümleri, Evren için gerekli olan kimyevi, fiziki ve biyolojik maddeler, oksijen, karbondioksit, azot gibi  gaz ve hava görünümlü gözle görülmeyen maddeler, bulutlar ve gökyüzünde  dolaşan kuş türü her türlü  kanatlı hayvanlar, bu altı katın katmanları içinde bulunmaktadırlar.

Yedinci kat ise, Arş-ı âla olarak isimlendirilen ve sadece Allah’a ait olan kattır. Peygamberimiz ve İslam uleması tarafından verilen bilgilere göre, altıncı kattan sonra işaret ağacı olarak kabul edilen Sidretül Menteha’dan sonra canlı cansız hiçbir şeyin yedinci kata girmesi mümkün değildir.

Ancak Peygamberimizin, Miraç gecesi Refref ile yedinci kata yani Allah katına girdiği biliniyor. Allah’a ait olarak kabul edilen bu katta ne olduğunu bilen yoktur. Peygamberimiz tarafından verilen çok kısıtlı bilgi dışında herhangi bir sağlıklı bilgi de bulunmamaktadır. Konu ile ilgili verilen herhangi bir bilgilendirme de yoktur. O bakımdan İslam uleması yedinci kata, Gayıplar alemi ismini verirler. Göğe çekilen Peygamberlerin bu katta, yani Sidret-ül Menteha katında yaşadıkları bilinir. İslam ulemasınca verilen bilgilere göre, Sidret-ül Menteha katı aynı zamanda Allah’a en yakın kattır. Ve  Cennete yakın özellikleri olan bir kattır. O sebeple Melekler, Hz. Cebrail’in makamı, peygamberler,Peygamberlerin ruhları,Şehit ve mütteki kişilerin ruhları bu katta  bulunmaktadır. 

GÖKYÜZÜNÜN ALTINCI KATI OLARAK 
ANLATILAN SİDRET-ÜL MÜNTEHA NEDİR?

Sidre, Arabistan’da yetişen bir çeşit kiraz ağacının ismidir. Münteha ise, sedir köşe, sınır anlamlarına gelmektedir. İslam uleması Sidret-ül Münteha terkibine, “Gökyüzü altı katının  son noktası, son sınırı” olarak bakar. Kur'an’da Necm Suresi 13. ve 14. ayetlerinde “Resulüm Muhammed, Cebrail’i Sidretül Münteha’nın yanında önceden bir defa daha gördüğü gibi (Cebrail’i esas Melek şekli ile görmesi) görmüştü” buyuran C.Allah, Peygamberimizin sidre ağacı yanında Melek Cebrail’i kendi şeklinde ikinci defa gördüğünü anlatıyor. Demek ki Cebrail, Peygamberimize  sürekli olarak insan kılığında görünüyor veya görünmeden Vahiyi bildirip geçiyor. Allah-ü Âlem bu ayetten anlaşılan bu olmalıdır.

Necm Suresi 16. Ayetinde de, “Sidreyi kaplayan kaplamıştı” ifadesiyle sadece sidre olarak geçtiği görülür. Müfessirler  genel olarak bu 16. ayeti, gökyüzünün son katını Allah’ın Nuru ve meleklerin kapladığı şeklinde anlamlandırırlar. Öyleyse bu altıncı katın bir özelliği de, Allah’ın nuru ile kaplı olmasıdır. Sebe Suresi ile 16) Vakıa Surelerinde (28) de sedir ve sidre olarak ve de ağaç anlamı ile geçer.    

GÖĞE ÇEKİLEN 
PEYGAMBERLER KİMLERDİR?

Yahudilikte, Hz. İdris ve Hz. İlyas’ın yani iki peygamberin göğe yani Allah katına çekildiği inancı varken, Hıristiyanlar da sadece Hz. İsa’nın göğe çekildiği yani bir peygamberin Allah katına alındığı inancı vardır. Ancak Kur’an, açık bir şekilde sadece Hz. İsa’nın Allah katına çekildiğini tasdik eder. 

1- HZ.İSA’NIN ÇARMIH OLAYI
VE ÖLMEDEN GÖĞE ÇEKİLMESİ

Hz. İsa’nın Allah katına çekildiği Kur’an’da çok açık ve çok net bir şekilde anlatılır. Nisa Suresi 158. Âyet’in de “Bilakis Allah (İsa’yı) kendi (nezdine, kendi katına kaldırmıştır)” buyuran C. Allah, bu olayı tasdik etmektedir. Ayrıca Allah Teâla Hz.İsa’nın ölmediğini de Âyetlerde açıklamaktadır. “Ve Allah, elçisi Meryem oğlu İsa’yı öldürdük demeleri yüzünden onlar lanetlendi. Hâlbuki O’nu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri, onlara İsa gibi gösterildi. Ve kesin olarak, O’nu öldürmediler.” (Nisa-157) Bu Âyet-i Kerime’lere göre Hz. İsa ölmemiştir ve Allah katına çekilmiştir.
    
Yine, Âli İmran Suresi 55. Âyet’inde “Ey İsa! Seni (zamanı gelince) vefat ettireceğim. Seni nezdime yükselteceğim.” buyuran C. Allah, Hz. İsa’nın ölmediğini, zamanı gelince de Hz. İsa’ın, diğer insanlar gibi ruhunu teslim ederek, ölümü mutlaka tadacağını ve herkes gibi Allah katına yükseltileceğini de bildirmektedir.

2-GÖĞE ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLEN
İKİNCİ PEYGAMBER HZ. İDRİS’DİR

Kur’anda, Hz. İdris ile ilgili de bir bilgi verilmektedir. C.Allah, Peygamberimize, “Ey Muhammed! Kitapta İdris’e dair söylediklerimizi de an. Çünkü O, dosdoğru bir peygamberdir. O’nu yüce bir yere yükselttik” (Meryem-56,57) buyurarak, Hz. İdris’e güzel bir makam verildiği bilgisini vermektedir. 

Bu Âyet’te “O’nu yüce bir yere yükselttik.” ifadesini göz önüne alan bazı müfessirler, İsrailiyat kaynaklarına da uyarak, İdris Peygamberin ölmediğini ve Allah katına yükseltildiğini savunurlar. İslâm ulemasının büyük çoğunluğu da bu görüşü paylaşır. Meselâ Ahmet Hamdi Aksekili de  tefsirinde, “Dört zat vardır ki hâla hayattadır. Bunlardan hızır ve İlyas yerde, Hz. İsa ve Hz. İdris de gökte hayat sürmektedir.” diyerek bu görüşü paylaşanlar arasında yer alır.

Ancak bu görüşe katılmayanlar da vardır. Hz. İsa ile ilgili çok fazla karşı çıkan olmamakla beraber Hz. İlyas ile Hz.İdris’e karşı çıkanların sayısı hayli fazladır. Aslında Hz. İsa’nın bile öldüğünü, o bakımdan İsa Peygamber’in yeryüzüne bedenen değil ruhen ineceğini savunanlar da vardır ama bunlar az sayıda olan ve ciddiye alınmayacak sayıda görülen bilim adamlarıdır. Ancak Hz. İdris için Meryem Suresi 56. ve 57. Âyetlerdeki, “İdris’i yüce bir yere yükselttik.” ifadesindeki yükseltmenin yeryüzünde olduğu anlaşılmaktadır, diyen bazı İslâm âlimleri de (göğe ya da Allah katına yükseltilmesi söz konusu olmaması gerekir. Çünkü Âyet’te göğe yükselttik ya da Allah katına yükselttik ifadesi yoktur. O’nu, yüce bir yere yükselttik ifadesi vardır. Yeryüzünde yükseltildiği anlaşıldığından. C. Allah’ın İdris Aleyhisselam’ı dünyada iyi bir makama yükseltilmiş olduğu, ecrinin, sevabının yükseltildiği anlaşılmalıdır) diyenlerin sayısı da fazlacadır. 

3- GÖĞE ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLEN 
ÜÇÜNCÜ PEYGAMBER HZ İLYAS’DIR.

İlyas Peygamber için de durum farklı değildir. İlyas Peygamber’in ölmediği ya da göğe çekildiği konuları tamamen Tevrat içerikli kaynaklara yani İsrailiyat kaynaklarına dayanmaktadır. Onun için ihtiyatlı yaklaşımı yine de elden bırakmamak gerekir. İsrail kaynaklarına göre ise Hz. İlyas’ın göğe, Allah katına çekildiği inancı kesindir.

GÖĞE ÇEKİLEN PEYGAMBERLER VE KUR’AN’IN GÖRÜŞÜ:

Göğe çekilen peygamberler olarak adlandırılan peygamberlerin aslında Allah katına çekildiğinden kasıt da, bununla anlatılmak istenen de, yedi kat olan gökyüzünün  6. Katına çekildiklerinin anlatılmasıdır. Yedinci kat, Allah’a ait olarak kabul edilen bir kattır. Ve İslam ulemasınca Arşı âla olarak isimlendirilir. Arşı Âla ile ilgili olarak, Peygamberimiz tarafından verilen çok kısıtlı bilgi dışında herhangi bir sağlıklı bilgi de bulunmamaktadır. O bakımdan yedinci kata, İslam alimleri Gayıplar alemi ismini verirler.Göğe çekilen Peygamberlerin bu katta,yani Sidret'ül Menteha katında yaşadıkları bilinir. İslam ulemasınca verilen bilgilere göre, Sidret'ül Menteha katı aynı zamanda Allah’a en yakın kat olması dolayısı ile cennete yakın özellikleri olan bir kattır. Melekler âlemi de bu sebeple bu katta bulunur. Hz. Cebrail’in de bu katta olduğu söylenir.

Yorumlar