İzmir İli Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde ızgara kolu ile bina kolu bağlantılarının bakım, onarım inşaatı işi ilanı

İzmir İli Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde ızgara kolu ile bina kolu bağlantılarının bakım, onarım inşaatı işi ilanı

Nedim Kirtiş
Nedim Kirtiş Tüm Haberleri

İZMİR İLİ BUCA, KARABAĞLAR VE GAZİEMİR İLÇELERİNDE IZGARA KOLU İLE BİNA KOLU BAĞLANTILARININ BAKIM, ONARIM İNŞAATI İŞİ

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)

İzmir İli Buca, Karabağlar ve Gaziemir İlçelerinde Izgara Kolu ile Bina Kolu Bağlantılarının Bakım, Onarım İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1305130

 

1-İdarenin
a) Adı:İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)
b) Adresi:Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası:2322932000 - 2322932398
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:İzmir İli Buca, Karabağlar ve Gaziemir İlçelerinde Izgara Kolu ile Bina Kolu Bağlantılarının Bakım, Onarım İnşaatı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:6650mt Ø160-150mm ,2050 mt Ø200mm PVC Boru Temini ve Döşenmesi ile 200 adet İdare Malı sferodöküm yağmursuyu ızgara Kapağının Yerine Konulması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:İzmir İli Buca, Karabağlar ve Gaziemir İlçeleri
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:14.12.2023 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Kat:3 Toplantı Salonu Konak /İZMİR


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 65 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait ''Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin'' eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinin ''(A) Altyapı İşleri'' başlığı altında yer alan "AIV Grup: İçme - Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri" veya " AIX Grup : Su Yapıları" başlıkları altındaki işler benzer işlerdir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği diploması


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
A. Değerlendirme “teklif fiyatı puanlaması” ile “İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat nitelik puanlaması” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP)
Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TFP= (TFmin x 60) /TFformülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif fiyat puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
 TF: İsteklinin teklif fiyatı,
 ifade eder.
A.2. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması (İŞBTFNP) (40 puan)
* Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için İdarece belirlenen minimum ve maksimum teklif oranlarının (minimum ve maksimum oranlar dâhil) tam ortasında kalması durumunda her bir iş kalemi için tespit edilen ve idari şartnamesine yazılan puanlar verilecektir. Ara değerler için bulunduğu aralığın alt ve üst sınırları arasında enterpolasyon (ara kestirim) yapılacaktır.
* Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
 * İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
* İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
Geçerli teklif veren isteklilere ait İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
SIRA NOPOZ NO / İŞ KALEMİ NOMİNİMUM TEKLİF DEĞERİ %MAKSİMUM TEKLİF DEĞERİ%PUAN
 
11.001           19,878             24,295               8,83
21.002         33,955           41,501          15,07
31.003           2,524             3,085            1,12
41.004         11,467           14,015            5,10
51.005           6,605         8,073       2,94
61.006           1,148         1,403       0,51
71.007         4,075         4,981       1,81
81.008           0,589         0,720       0,26
91.009      0,113         0,138       0,05
101.010         0,928         1,134       0,41
111.011           0,450         0,550       0,20
121.012           0,985         1,204       0,44
131.013           0,938         1,147       0,42
141.014           0,799         0,977       0,36
151.015           0,289         0,353      0,13
161.016           1,046         1,279       0,47
171.017         0,326         0,399       0,15
181.018         0,474         0,580       0,21
191.019           2,183         2,668       0,97
201.020           0,576         0,704       0,26
211.0210,652         0,797       0,29

 
A.3 Toplam Puan TP = TFP + İŞBTFNP Toplam puan, teklif fiyat puanı ile İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat nitelik puanının toplamıdır. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. NOT: (Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım işleri benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Altyapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1"olarak belirlenmiştir.

#ilangovtr

Basın No ILN01935276

21 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.