İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü kameraların bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılması hizmeti alacak

İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü kameraların bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılması hizmeti alacağını duyurdu

Cansu Yüksel
Cansu Yüksel Tüm Haberleri

KARAYOLLARI 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI KARAYOLLARI DENETİM İSTASYONLARINDA BULUNAN AKS KANTARLARININ, SİSTEM ODASI DONANIMLARININ, KAMERALARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONLARININ YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü’ne Bağlı Karayolları Denetim İstasyonlarında Bulunan Aks Kantarlarının, Sistem Odası Donanımlarının, Kameraların Bakım, Onarım Ve Kalibrasyonlarının Yapılması Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/100354

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 BORNOVA/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2324935000 - 2324627277

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü’ne Bağlı Karayolları Denetim İstasyonlarında Bulunan Aks Kantarlarının, Sistem Odası Donanımlarının, Kameraların Bakım, Onarım Ve Kalibrasyonlarının Yapılması Hizmet Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Karayolları Denetim İstasyonlarında Kantar Sistemlerinin Kalibrasyonlarının, Genel Bakımlarının, Onarımlarının Yapılması ve Teknik Servis Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollardaki Denetim İstasyonları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 300(Üçyüz) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

21.02.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu ( Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 Bornova / İZMİR )


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Yüklenici aşağıdaki belgeleri Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir. 1. Tartı Aletleri ve Cihazları kontrolü için (TS12962) Hizmet Yeterlilik Belgesi 2. Bilgisayar ve Çevre Birimleri - Kurallar (TS12498) Hizmet Yeterlilik Belgesi 3. Güvenlik Sistemlerinde Kullanılan Cihazların kontrolü için (TS12540) Hizmet Yeterlilik Belgesi, 4. Trafik Sinyalizasyon Sistemleri kontrolü için (TS13170) Belgesi,

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Araç ağırlık tartım sistemleri, kantar montaj, kurulum, bakım ve kalibrasyon işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:
50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:
İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

KDİ BAKIM-1 - Karayolları Denetim İstasyonunda Bulunan Aks Kantarının Bakım ve Kalibrasyonunun Yapılması

19%

29%

12

KDİ BAKIM-2 - Karayolları Denetim İstasyonunda Bulunan Tüm Plaka Tanıma Sistemi Kameralarının Bakımlarının Yapılması

3%

5%

1

KDİ BAKIM-3 - Sistem Odası ve Sistem Odasında Bulunan Donanımların Bakımı ile Etiketlenmesinin Yapılması

4%

6%

1

KDİ-T.SERVİS - Karayolları Denetim İstasyonunda Teknik Servis Hizmeti Verilmesi (Plaka Tanıma Kameraları, Trafik Sinyalizasyon Sistemleri, loop sistemi, ağırlık ve boyut mesaj panosu, boyut sistemi, NVR, UPS vb. donanımların arızalarının giderilmesi)

14%

22%

9

KDİ-KNTR1 - Yük Hücresi (Loadcell) Temini (Montaj Kitleri ile Beraber)

3%

5%

1

KDİ-KNTR8 - Yük Hücrelerine (Loadcell) Ait Topraklamanın Yapılması

4%

6%

1

KDİ-KNTR9 - Ağırlık ve Boyut Mesaj Panosu Temini ve Monatjı

4%

5%

1

KDİ-PANO - İndikatör Panosunun Sistem Odasına Taşınması

7%

10%

8


Grup Adı : İş Grubu 1
Kısım Adı : 
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’ne Bağlı Karayolları Denetim İstasyonlarında Bulunan Aks Kantarlarının, Sistem Odası Donanımlarının, Kameraların Bakım, Onarım Ve Kalibrasyonlarının Yapılması Hizmet Alımı İşi
Gruba ait kalemler
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari

Oran

Azami

Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

KDİ-KMR1L - Plaka Tanıma Sistemi Kamera Lensi Temini

KDİ-KMR1M - Plaka Tanıma Sistemi Kamera Muhafazası Temini

KDİ-KMR2 - Genel Görünüm Kamerası Temini

KDİ-KNTR4 - Digital Ağırlık Göstergesi (İndikatör) Ana Kartı Temini

KDİ-KNTR5 - Loop Dedektör Kartı Temini

KDİ-KNTR7 - Yük Hücrelerine (Loadcell) Ait Topraklama Ölçümünün Yapılması

KDİ-KNTR10 - Flatörlü Paslanmaz Foseptik Dalgıç Pompa (Monofaze) Temini ve Montajı

KDİ-SNYL4 - Standart Sinyal Verici Direğin Yerine Konulması (Temel Dahil)

KDİ-KBL2 - 3x2,5 mm² YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı temini ve montajı

12%

17%

8

Grup Adı : İş Grubu 2
Kısım Adı : 
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’ne Bağlı Karayolları Denetim İstasyonlarında Bulunan Aks Kantarlarının, Sistem Odası Donanımlarının, Kameraların Bakım, Onarım Ve Kalibrasyonlarının Yapılması Hizmet Alımı İşi
Gruba ait kalemler

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

KDİ-KMR1K - Plaka Tanıma Sistemi Kamerası Temini

KDİ-KMR3 - IR LED Kızılötesi Projektör Temini

KDİ-KNTR3 - Digital Ağırlık Göstergesi (İndikatör) Temini

KDİ-KNTR6 - Loop Kablosu Temini ve Montajı

KDİ-SNYL1 - 200 mm. Çaplı Sinyal Vericinin Temini (2'li Grup)

KDİ-SNYL2 - 200 mm. Çaplı Sinyal Vericinin Standart Direğine Montajı

KDİ-SNYL3 - Standart Sinyal Verici Direği Yapılması ve Galvanizlenmesi

KDİ-DNŞTRC - LSWIM Sistemleri Donanımları İçin Dönüştürücü Temini

KDİ-KBL1 - Cat 6A U/FTP Kablo Temini ve Montajı

10%

15%

8

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01974998

31 Oca 2024 - 00:00 İzmir- Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.