Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi cihaz satın alacak

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi cihaz satın alacağını duyurdu

Cansu Yüksel
Cansu Yüksel Tüm Haberleri

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

POLİGRAFİ-UYKU ,UYKU ANALİZ CİHAZI POLİGRAFİ -POLİSOMNGRAFİ CİHAZI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/235655

 

1-İdarenin

a) Adı

:

GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

GAZILER CAD. 331 YENİŞEHİR KONAK/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2324333333 - 2324330808           

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

POLİGRAFİ-UYKU ,UYKU ANALİZ CİHAZI POLİGRAFİ -POLİSOMNGRAFİ CİHAZI ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 ADET POLİGRAFİ-UYKU ,UYKU ANALİZ CİHAZI POLİGRAFİ -POLİSOMNGRAFİ CİHAZI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 gün içerisinde cihazlar kullanıma hazır şekilde teslim edilmelidir.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.03.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri ile ilgili 2017/1 Sayılı Genelgesinin Tıbbi Cihaz Alım Esasları'nın 2.3. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" ihale dosyasında sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

a) İstisnasız tüm yedek parça, aksesuar, yan ekipman, çevre elemanları, sarf niteliği olan parçaların fiyat listesi talep edildiği takdirde idareye sunulacağı -yeterlik bilgileri tablosunda-  açıklanacak/beyan edilecek, talep edildiği takdirde idareye teslim edeceklerdir.

b) Fiyat listesinde; sehven ya da kasıtlı olarak belirtilmeyen ve daha sonra cihazın çalışması için ihtiyaç duyulan tüm parçaların işçilik, montaj, ulaşım vb. isim altında herhangi bir ücret talep etmeden bedelsiz olarak karşılanacağını -yeterlik bilgileri tablosunda-  açıklanacak/beyan edilecek, talep edildiği takdirde idareye teslim edeceklerdir.

c) Cihazların garanti süresi 2 yıl olacaktır. İlave 8 yıllık sürede de yedek parça fiyatlarının geçilmeyeceği -yeterlik bilgileri tablosunda- açıklanacak/beyan edilecek, talep edildiği takdirde idareye teslim edeceklerdir.

d)Garanti sonrası alınacak teknik servis hizmetinde tıbbi cihaz pazarında faaliyet gösteren firmaların, bu cihazların teknik servis pazarında şifre uygulaması ve yedek parça teminindeki davranışları ile ilgili tüm tıbbi cihazlar için Rekabet Kurulu’nun 18.02.2009 tarih ve 09-07/128-39 sayılı kararı dikkate alınacaktır. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Genelgesi gereği dahili yazılım sistemi bulunan cihazlar için yazılımların erişim, kullanım yetki bilgilerine (program kilidi, şifre, ek güvenlik donanımı gibi) hata kodları ve müdahale aşamalarına ilişkin tedarikçi tarafından düzenlenen beyanlar ve ihtiyaç durumunda bedelsiz temin edileceğine dair taahhütname -yeterlik bilgileri tablosunda- açıklanacak/beyan edilecek, talep edildiği takdirde idareye teslim edeceklerdir.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

a) İsteklilerin (üretici, tedarikçi ya da bayii) ÜTS sisteminde kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm ürünlerin, ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosunda UBB kodu yazılmalıdır. Cihaz ÜTS’de “kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” durumunda olmalıdır. 

b) Verilen ürün barkod numaralarına göre idaremizce EKAP/ÜTS üzerinden yapılacak sorgulama sonucunda teklif edilen ürünün Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı/onaylı olmadığı veya isteklinin ürünü satmaya yetkili (Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı veya bayii) olmadığı tespit edilmesi durumunda ilgili kısma ait teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

TEKLİF SUNUCAK FİRMANIN TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ OLMALI VE YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BELİRTİLMELİDİR.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İdarenin talep etmesi halinde kataloğ, fotoğraf istenebilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01995083

06 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.