İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nden HGS gişesinin zemin betonlarının yenilenmesi işi

İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nden HGS gişesinin zemin betonlarının yenilenmesi işi

Cansu Yüksel
Cansu Yüksel Tüm Haberleri

GÜZELBAHÇE İSTASYONU SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ ALTYAPI İŞLERİNİN YAPILMASI VE 10 ADET HGS GİŞESİNİN ZEMİN BETONLARININ YENİLENMESİ İŞİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Güzelbahçe İstasyonu Serbest Geçiş Sistemi Altyapı İşlerinin Yapılması Ve 10 Adet HGS Gişesinin Zemin Betonlarının Yenilenmesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/319990

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 BORNOVA/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2324935000 - 2324627277

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Güzelbahçe İstasyonu Serbest Geçiş Sistemi Altyapı İşlerinin Yapılması Ve 10 Adet HGS Gişesinin Zemin Betonlarının Yenilenmesi İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Her türlü inşaatta kuruda veya suda her dozda donatılı beton (C 40/50 Hazır beton harcı ile) 500 m3, Ø 8-26 mm Cam elyaf takviyeli polimerden, nervürlü betonarme donatı çubukları temini ve işçiliği (zati bedeli, işçiliği, yüklenmesi, nakli, boşaltılması ve istifi dahil) 12 ton ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan miktarlar kadar diğer işler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu (Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 Bornova / İZMİR)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş; Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Listesinin (A) ALT YAPI İŞLERİ başlığı altındaki XVIII. grup Saha İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Her Türlü Asfaltın Kesilmesi

0,1589%

0,2384%

0,1

Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması (nakliye, döküm sahasına boşaltma dahil)

4,4032%

6,6047%

2,75

Ø 8-26 mm Cam elyaf takviyeli polimerden, nervürlü betonarme donatı çubukları temini ve işçiliği (zati bedeli, işçiliği, yüklenmesi, nakli, boşaltılması ve istifi dahil)

16,2316%

24,3474%

10,14

Her türlü inşaatta kuruda veya suda her dozda donatılı beton (C 40/50 Hazır beton harcı ile)

34,0077%

51,0116%

21,25

Beton Yol Korkuluğu Yapılması (B tipi (Cam Elyaf Donatı ile)) (zati bedeli, işçiliği, yüklenmesi, nakli, boşaltılması ve istifi dahil)

10,4854%

15,7281%

6,55Grup Adı : İş Grubu -1
Kısım Adı : Güzelbahçe İstasyonu Serbest Geçiş Sistemi Altyapı İşlerinin Yapılması Ve 10 Adet HGS Gişesinin Zemin Betonlarının Yenilenmesi İşi
Gruba ait kalemler

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari   Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Her Türlü Asfalt, Kırma Taş ve Şose Sökülmesi (Nakliye, Döküm Sahasına Boşaltma Dahil)

Demirli Beton İnşaatın Yıkılmasından Çıkan Demirlerin Ayrılması, Depoya Nakli

Her Türlü İnşaatta Kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C 16/20 hazır beton harcı İle)

Bazalt agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda)

Baklava desenli sacla menhol kapağı yapılması, Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Yapılması ve yerine konulması

11,6578%

17,4868%

7,3Grup Adı : İş Grubu - 2
Kısım Adı : Güzelbahçe İstasyonu Serbest Geçiş Sistemi Altyapı İşlerinin Yapılması Ve 10 Adet HGS Gişesinin Zemin Betonlarının Yenilenmesi İşi
Gruba ait kalemler

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda veya Su Altında Bilumum Menhol, Kablo Kanallarının Kazılması (Makine ile )

Betonarme için Ø 8 - Ø 12 mm.lik ince nervürlü çelik temini ve işçiliği (zati bedeli, işçiliği, yüklenmesi, nakli, boşaltılması ve istifi dahil)

Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler ve betonarme kazık hariç, menholler, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 Hazır beton harcı ile)

50 mm PVC Borulama (Sıkıştırma dayanımı 450N) (90' dönüş aparatları ve işçilik dahil)

Ø 110 mm PE kablo muhafaza koruge boru temini ve montajı

24000 BTU İnverter Duvar Tipi Split Klima (Nakliye, Montaj Dahil)

3,0554%

4,583%

1,91


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

Sınır Değer Katsayısı N=1,00 uygulaması 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete ile güncellenerek yürürlüğe girmiştir.

#ilangovtr

Basın No ILN02002505

18 Mar 2024 - 00:00 İzmir- Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.