İZSU Genel Müdürlüğü, Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Bayraklı ve Kemalpaşa ilçelerinin cadde, sokak ve bulvarlarında kanal bakım, onarım inşaatı yapım işi ilanı

İzmir İZSU Genel Müdürlüğü, Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Bayraklı ve Kemalpaşa ilçelerinin cadde, sokak ve bulvarlarında kanal bakım, onarım inşaatı yapım işi ilanı

Nedim Kirtiş
Nedim Kirtiş Tüm Haberleri

İZMİR İLİ KARŞIYAKA, ÇİĞLİ, BORNOVA, BAYRAKLI VE KEMALPAŞA İLÇELERİNİN CADDE, SOKAK VE BULVARLARINDA KANAL BAKIM, ONARIM İNŞAATI
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)


İzmir İli Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Bayraklı Ve Kemalpaşa İlçelerinin Cadde, Sokak Ve Bulvarlarında Kanal Bakım, Onarım İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/429385
1-İdarenin
a) Adı:İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)
b) Adresi:Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası:2322932000 - 2322932398
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:İzmir İli Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Bayraklı Ve Kemalpaşa İlçelerinin Cadde, Sokak Ve Bulvarlarında Kanal Bakım, Onarım İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı:Ø 300-Ø 1000 mm Entegre Contalı, Buhar Kürlü (muflu) Beton Boru Temini Döşenmesi (Sülfata Dayanıklı Çimentodan Yapılmış) : 8950 m Ø 300-Ø 400 mm Anma Çaplı HDPE Koruge Kanalizasyon Borusunun Temini ve Döşenmesi SN-8 : 2750 m
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:İzmir İli Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Bayraklı ve Kemalpaşa İlçeleri
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:06.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Kat:3 Toplantı Salonu Konak/İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 65 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait ''Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin'' eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinin ''(A) Altyapı İşleri'' başlığı altında yer alan "AIV Grup: İçme - Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri" veya "AIX Grup: “Su Yapıları " başlıkları altındaki işler benzer işlerdir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge AdıAçıklama
İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
Makine ve el ile her derinlikte ve genişlikte toprak, küskülük ve yumuşak kaya kazılması29,449%35,994%16,37
Ø 300 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru temini ve döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış )8,084%9,88%4,49
Ø 400 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru temini ve döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)3,059%3,739%1,7
Ø500 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru temini ve döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış2,668%3,261%1,48
Ø600 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru temini ve döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)0,995%1,216%0,55
Ø 800 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru temini ve döşenmesi ( Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış )0,755%0,923%0,42
Ø 1000 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru temini ve döşenmesi ( Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış0,567%0,692%0,32
Lokal Kanal Çöküntüsü(Nokta Kazı) Onarımı (Boru ve C parçası bedeli ve bunların döşeme işçiliği hariç)(Dairesel çaplı borularda)1,682%2,055%0,93
Asfalt Sökülmesi1,913%2,338%1,06
Yol Kaplaması Kesilmesi ( Çift Taraflı )0,752%0,919%0,42
Beton Yol Kırılması0,774%0,946%0,43
32 mm.’ ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması22,733%27,785%12,63
Çelik Konstrüksiyon Panolarla İksa Yapılması0,501%0,613%0,28
Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan, C20/25 Basınç Dayanım Sınıfında Beton Temini ve Dökülmesi (Beton Nakli Dahil)1,498%1,831%0,83
Sfero Döküm Baca Kapağı yap. ve yerine Konulması (İdare Malı)0,466%0,569%0,26
Çapı 300/150 mm beton boru C parçası temini ve döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)0,188%0,23%0,1
Çapı 300/200 mm beton boru C parçası temini ve döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)0,181%0,222%0,1
Çapı 400/150 mm beton boru C parçası temini ve döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)0,052%0,063%0,03
Çapı 400/200 mm beton boru C parçası temini ve döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)0,05%0,062%0,03
Çapı 500/200 mm beton boru C parçası temini ve döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)0,088%0,107%0,05
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 160-150 mm, et kalınlığı 3,2 mm) temini ve döşenmesi0,862%1,054%0,48
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 200 mm, et k. 3,9 mm) Temini ve Döşenmesi0,856%1,046%0,48
Ø 300 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun temini ve döşenmesi SN-81,385%1,692%0,77
Ø 400 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun temini ve döşenmesi SN-80,757%0,925%0,42
Nervürlü Çelik Hasırın temini ve yerine konulması (1,500-3,000 kg / m² ) (3,000 kg / m² dâhil )0,254%0,31%0,14
Muayene bacası gövde bileziği ile baca teşkili (H= 0,60 m İç çap: 1,00 m) K- Buhar Kürlü, 500 dozlu, Entegre Contalı, Prefabrik Muayene Bacası Elemanlarıyla Muayene Bacası temini ve döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)1,575%1,925%0,88
Muayene bacası gövde bileziği ile baca teşkili (H= 0,35 m İç çap: 1,00 m) K- Buhar Kürlü, 500 dozlu, Entegre Contalı, Prefabrik Muayene Bacası Elemanlarıyla Muayene Bacası temini ve döşenmesi ( Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış )0,694%0,849%0,39
Muayene bacası konik elemanı ile baca teşkili (H= 0,65 m İç çap: 1,00 m) K- Buhar Kürlü, 500 dozlu, Entegre Contalı, Prefabrik Muayene Bacası Elemanlarıyla Muayene Bacası temini ve döşenmesi ( Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış )1,556%1,901%0,86
Çıkış çapı Ø 300 mm lik 500 Dz lu, buhar kürlü, entegre contalı, prefabrik muayene bacası taban elemanı temini ve döşenmesi (1 giriş --1 çıkışlı) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)1,461%1,785%0,81
Çıkış çapı Ø 400 mm lik 500 Dz lu, buhar kürlü, entegre contalı, prefabrik muayene bacası taban elemanı temini ve döşenmesi (1 giriş --1 çıkışlı) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)0,457%0,558%0,25
Çıkış çapı Ø 500 mm lik 500 Dz lu, buhar kürlü, entegre contalı, prefabrik muayene bacası taban elemanı temini ve döşenmesi (1 giriş --1 çıkışlı) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)0,237%0,289%0,13
Çıkış çapı Ø 600 mm lik 500 Dz lu, buhar kürlü, entegre contalı, prefabrik muayene bacası taban elemanı temini ve döşenmesi (1 giriş --1 çıkışlı) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)0,076%0,093%0,04
Çıkış çapı Ø 800 mm'lik buhar kürlü, entegre contalı, prefabrik 500 doz'lu muayene bacası betonarme taban elemanı temini ve döşenmesi (H=1,40 mt yüksekliğinde) ( Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış )0,055%0,068%0,03
El ile Parke, Karo vb. kaplama sökülmesi0,487%0,595%0,27
8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı temini ve döşeme kaplaması yapılması ( Her boyut renk ve desende )1,85%2,261%1,03
As - Build projelerin hazırlanması (Analiz)0,417%0,51%0,23
Ahşaptan düz yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı Yapılması0,034%0,042%0,02
Çapı 8-12 mm nervürlü Beton Çelik Çubuğu, Çubukların Kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması0,044%0,054%0,02
Çapı Ø 300 /200 mm Koruge çıkışlı C Parçası döşenmesi0,147%0,179%0,08
Çapı Ø 400 /200 mm Koruge çıkışlı C Parçası döşenmesi0,233%0,285%0,13
Beton Bordür Temin Edilmesi ve Döşenmesi0,108%0,132%0,06

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım işleri benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Altyapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1"olarak belirlenmiştir

#ilangovtr

Basın No ILN02016192

08 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.


Yenigün Gazetesi - İzmir haberleri https://yenigun.com/google-news.xml https://yenigun.com/sitemap.xml/ https://yenigun.com/sitemap-latest.xml