OTOYOLLARDA VE BAĞLANTI YOLLARINDA HASAR GÖREN OTOKORKULUKLARIN YENİLENMESİ YAPIM İŞİ

OTOYOLLARDA VE BAĞLANTI YOLLARINDA HASAR GÖREN OTOKORKULUKLARIN YENİLENMESİ YAPIM İŞİ

Bilge  Ünbal
Bilge Ünbal Tüm Haberleri

OTOYOLLARDA VE BAĞLANTI YOLLARINDA HASAR GÖREN OTOKORKULUKLARIN YENİLENMESİ YAPIM İŞİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OTOYOLLARDA VE BAĞLANTI YOLLARINDA HASAR GÖREN OTOKORKULUKLARIN YENİLENMESİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/453608

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 BORNOVA/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2324935000 - 2324627277

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

OTOYOLLARDA VE BAĞLANTI YOLLARINDA HASAR GÖREN OTOKORKULUKLARIN YENİLENMESİ YAPIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Otokorkuluk Rayı Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dahil) 30000m-Otokorkuluk Rayı Montajı (Ral-Rg 620) 36000m-Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (Sigma Profilden) (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dahil) 11300 adet ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Miktarlar kadar diğer işler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu ve İzmir Çevre Yolu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İZMİR)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin, Benzer İş Grupları Listesinin (A) ALT YAPI İŞLERİ başlığı altındaki V. grup Karayolu İşleridir (Altyapı+Üstyapı).

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Belge Adı

Açıklama

İnşaat Mühendisliği

ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır

Makine Mühendisliği

ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:
50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:
İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Otokorkuluk Rayı Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dahil)

27,0038%

40,5058%

16,88

Otokorkuluk Rayı Montajı (Ral-Rg 620)

7,4587%

11,1881%

4,66

Otokorkuluk Rayı Sökülmesi

6,8295%

10,2443%

4,27

Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (Sigma Profilden) (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dahil)

11,3878%

17,0817%

7,12

Otokorkuluk Dikmesi Montajı (Sigma Profilden) (Ral-Rg 620)

3,9034%

5,8551%

2,44

Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (Sigma Profilden)

3,099%

4,6485%

1,93

Otokorkuluk Gergi Kuşağı Yapılması (Ral-Rg 620)(Malzeme Bedeli Dahil)

5,3797%

8,0695%

3,36Grup Adı : 
İŞ GRUBU 1
Kısım Adı : 
OTOKORKULUKLARIN YENİLENMESİ YAPIM İŞİ
Gruba ait kalemler

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Otokorkuluk Bağlantı Plakası Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dahil)

Otokorkuluk "U" Takozu Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dahil)

Otokorkuluk "U" Takozu (Bağlantı Plakası Dahil) Montajı (Ral-Rg 620)

Otokorkuluk "U" Takozu (Bağlantı Plakası Dahil) Sökülmesi

Otokorkuluk Takozu (L=480 Mm) İle Ara Bağlantı Parçasının Yapılması (Ral-Rg 620)(Malzeme Bedeli Dahil)

Otokorkuluk Takozu (L=480 Mm) ve Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dahil) Montajı (Ral-Rg 620)

Otokorkuluk Takozu(L=480 Mm) ve Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dahil) Sökülmesi

Otokorkuluk Gergi Kuşağı Montajı (Ral-Rg 620)

Otokorkuluk Gergi Kuşağı Sökülmesi

Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Yapılması (Sigma Profilden) (Plakalar ve Ankraj dahil) (Ral-Rg 620)(Malzeme Bedeli Dahil)

Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Montajı (Sigma Profilden) (Ral-Rg 620)

3N Otokorkuluk Rayı Yapılması (Malzeme Bedeli Dahil)

3N Otokorkuluk Rayı Montajı

3N Otokorkuluk Dikmesi Yapılması(L=2400mm, C150 Profilden) (Malzeme Bedeli Dahil)

3N Otokorkuluk Takozu Yapılması(C350 Profilden) (Malzeme Bedeli Dahil)

3N Otokorkuluk U kirişi Yapılması (U 130 Profilden)(Malzeme Bedeli Dahil)

3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Yapılması(L=994mm C150 Profilden)(Malzeme Bedeli Dahil)

Refüj Geçişleri İçin Açılabilir Otokorkuluk Yapılması (Malzeme Bedeli Dahil)

13,3604%

20,0406%

8,35Grup Adı : 
İŞ GRUBU 2
Kısım Adı : 
OTOKORKULUKLARIN YENİLENMESİ YAPIM İŞİ
Gruba ait kalemler

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Otokorkuluk Takozu (L=780 Mm) İle Ara Bağlantı Parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dahil)

Otokorkuluk Takozu (L=780 Mm) ve Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dahil) Montajı (Ral-Rg 620)

Otokorkuluk Takozu (L=780 Mm) ve Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dahil) Sökülmesi

Otokorkuluk Uç Parçası Yapılması (Ral-Rg 620)(Malzeme Bedeli Dahil)

Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Sökülmesi (Sigma Profilden)

Otokorkuluk İçin Tek Yönlü Reflektör Yapılması (Malzeme Bedeli ve Bağlantı Elemanı Dahil) (Reflektif Malzeme Dahil)

Otokorkuluk Reflektörü Montajı (Tek Yönlü )

Otokorkuluk Başlık Parçası Yapılması (Ral-Rg 620)(Malzeme Bedeli Dahil)

Otokorkuluk Başlık Parçası Sökülmesi (Ral-Rg 620)

3N Otokorkuluk Rayı Sökülmesi

3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Yapılması (Malzeme Bedeli Dahil)

3N Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=2400mm, C150 Profilden)

3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Montajı (C350 Profilden)

3N Otokorkuluk U kirişi Montajı

3N Otokorkuluk U kiriş Takozu Montajı (U 106 Profilden)

3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Montajı(L=994mm C150 Profilden)

Refüj Geçişleri İçin Açılabilir Otokorkuluk Montajı

Refüj Geçişleri İçin Açılabilir Otokorkuluk sökülmesi

1,2963%

1,9444%

0,81Grup Adı : 
İŞ GRUBU 3
Kısım Adı : 
OTOKORKULUKLARIN YENİLENMESİ YAPIM İŞİ
Gruba ait kalemler

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Otokorkuluk Uç Parçası Montajı (Ral-Rg 620)

Otokorkuluk Uç Parçası Sökülmesi

Otokorkuluk Başlık Parçası Montajı (Ral-Rg 620)

3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Montajı

3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Sökülmesi

3N Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=2400mm, C150 Profilden)

3N Otokorkuluk Bağlantı Plakası Yapılması(6x45x75 mm) (Malzeme Bedeli Dahil)

3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Sökülmesi (C350 Profilden)

3N Otokorkuluk U kirişi Sökülmesi

3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Yapılması (U 106 Profilden)(Malzeme Bedeli Dahil)

3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Sökülmesi

3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi(L=994mm C150 Profilden)

3N Otokorkuluk genleşme eki yapılması (80-160 mm) (Normal raydan ve U kirişten fark olarak) (Malzeme Bedeli Dahil)

3N Otokorkuluk genleşme eki montajı (80-160 mm)

3N Otokorkuluk genleşme eki Sökülmesi (80-160 mm)

3N Otokorkuluk geçiş elemanı yapılması (Malzeme Bedeli Dahil)

3N Otokorkuluk geçiş elemanı montajı

3N Otokorkuluk geçiş elemanı Sökülmesi

3N Otokorkuluk U kirişi indirme elemanı yapılması (U 130 profilden) (Malzeme Bedeli Dahil)

3N Otokorkuluk U kirişi indirme elemanı montajı

3N Otokorkuluk U kirişi indirme elemanı sökülmesi

0,2814%

0,422%

0,186. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02018608

22 Nis 2024 - 00:00 İzmir- Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.


Yenigün Gazetesi - İzmir haberleri https://yenigun.com/google-news.xml https://yenigun.com/sitemap.xml/ https://yenigun.com/sitemap-latest.xml