Yöneticilik ve liderlik çoğunlukla birbirine karıştırılan, hatta zaman zaman eş anlamlı olarak da kullanılan, ancak temelde birbirinden farklı iki kavramlardır.

Liderlik belli hedeflere ulaşmak için, kitlelerin davranışlarını etkileme  veya davranışlarına yön verme olarak tanımlanır.

Yöneticilik ise hedefe ulaşabilmek için, mevcut olan kaynakların en verimli biçimde kullanılması olarak tanımlanabilir.

Diğer bir deyişle lider, çevresindekileri de etkileyerek, elindeki imkanlarla değer yaratan/fark yaratan kişidir. Lider; sorumluluk alır, yetkilerini kullanırken zeka ve bilgiye/veriye dayalı kararlar verir. Yönetici ise bir organizasyonda bir birimin sorumlusu konumunda olup, bu görev ile ilişkili tekrar eden işleri kontrol altında tutan kişidir.

Aslında liderlik her yöneticinin sahip olması gereken bir yetkinliktir. Liderlik bir yetenek değil, bir yetkinliktir.

Liderlik yetkinlikleri arasında; vizyonu paylaşmak, değişimi yönetmek, güven uyandırmak, yön vermek, yaratıcılık, yenilikçilik, başkalarını geliştirmek, motive etmek, girişimcilik, problemler karşısında başarılı çözüm yolları oluşturmak, rehberlik etmek, teşvik etmek vb. sayılabilir.

Etkili bir lider hem kendi hem de temsil ettiği grubun ihtiyaçlarını karşılıklı olarak gidermeyi başarabilen, farklı becerilerini ne zaman ve nerede kullanması gerektiğini bilen duyarlılıkta ve esnekliğe sahip kişidir. İşte tam da bu yüzden liderler, kişilerin yeteneklerini, güdülerini ve kişiliklerini tespit ederek yöneten bir orkestra şefine benzetilmektedir.

Hayatımızın her alanında bizleri temsil eden, kararları ile bizleri etkileyen kişileri düşünecek olursak (örneğin; çalıştığımız kurumun müdürlerini, bağlı olduğumuz derneğin başkanını, çocuğumuzun okulunun müdürünü; oturduğumuz sitenin yöneticisini vb.). Sizce sadece birer yöneticiler mi yoksa aynı zamanda bizlere liderlik etme vasıfları da var mı? Cevabı sizde kalsın😊

Sonuç olarak yönetici, bir organizasyonun hedef, vizyon ve stratejilerini gerçekleştirmek için organizasyonun kaynak ve kurallarını kullanarak yönetimi sağlayan kişi olarak tanımlanır. Lider ise buna ek olarak etkileme gücüne sahip olan kişi olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla bir yönetici, böyle bir etkileme gücüne sahip değilse, o sadece bir yöneticidir ve organizasyondan ayrıldığında o organizasyonun gelişmesine ilişkin bir iz bırakamayacaktır. Oysa lider, yönettiği kişilerin yeteneklerini harekete geçirerek, potansiyellerini açığa çıkarmalarını sağlamaktadır. Dolayısı ile uzun vadeli başarıya olmak için iyi bir yönetici olmanın yanı sıra lider de olmak gerekir.

İşi doğru yapana Yönetici, doğru işi yapana Lider denir. Warren G. Bennis