26.07.2019, 08:03

HZ. İSA ALLAH OLABİLİR Mİ? BU KONUDA İNCİL NE DİYOR? KURAN'IN GÖRÜŞÜ NE?

Bugün kiliselerde dört incil bulunur. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna incilleri olmak üzere.

Bugün kiliselerde dört incil bulunur. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna incilleri olmak üzere. Bu dört İncil’de de İsa Mesih’in, bedene bürünmüş Tanrı olduğu kabul edilir. Zaten ilk hata burada başlar. İslâmiyet’e göre bu inanışlar yanlıştır. Çünkü Kuran'a göre insandan Allah olamaz. Onun için ilk hata buradan başlar ifadesini kullandım. Şimdi bu konuda bazı yanlışları görebilmemiz için, İncil’den alınan bazı sözleri aktarmak da fayda görüyorum. Pavlos, “Görünmez Tanrının görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı, İsa Mesih’tir” diyerek sözüne başladı. (İfadesi İncil’e aittir.) İncil’e bakmaya devam edelim. “Dünyayı yaratan İsa Mesih’tir.” (Yuhanna10-30) “Ben ve baba biriz.” (Yuhanna-12-44), Bu tür ifadeye birkaç yerde rastlanır. Yine “Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim.” (Yuhanna-12/44) “Sen beni Rab ve öğretmen diye çağırıyorsun. Doğru söylüyorsun. Ben Rab ve öğretmenim.” (Ruhanna-13.12.14) Matta İsa’ya: “Burada olsaydın, kardeşim ölmezdi. Şimdi bile, Tanrı’dan ne dilersen Tanrı’nın onu sana vereceğine inanıyorum.” deyince İsa, “Kardeşin dirilecektir.” dedi. Matta: “Son gün, diriliş günü onun diriltileceğini biliyorum.” dedi. İsa da ona: “Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi, ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecektir.” (Yuhanna-11.21.22)
   Yukarıda, İncil’den alınan ifadeler, Hz. İsa’nın Allah olarak gösterildiğinin açık delilleridir. Sadece, Dünyayı yaratanın İsa olduğunun söylenmesi bile tek başına küfür sayılır. Onun için Hıristiyanların bizim dinimiz de tek tanrılı dindir ifadeleri, çok da doğru sayılamaz. Bütün bunlar, Hıristiyanlığın da bozulduğunun göstergeleridir.
    
HZ. İSA’NIN ALLAH’IN OĞLU OLUŞU 
HAKKINDA KURAN’IN GÖRÜŞÜ NEDİR?

   Kitabımız Kuran’a göre üç Allah varlığının kabulü tabi ki mümkün değildir. Yine, Hz. İsa’nın da Allah’ın oğlu olduğunu kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü O, bir peygamber olarak görevlendirilmiştir. Hz. İsa’ya da İncil kitabı indirilmiştir. Kuran’da bu konu ile ilgili şu bilgi verilir. “Allah, Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara(Beni ve Annemi Allah’tan başka iki Tanrı bilin)diye sen mi dedin buyurduğu zaman O, (haşa! Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, sen şüphesiz onu bilirdin. Sen benim içimdekileri bilirsin. Hâlbuki ben senin zatında olanı bilmem. Gizlilikleri eksiksiz bilen şüphesiz yalnız sensin.” (Maide-116) “Ben insanlara, ancak bana emrettiğini söyledim. Benim de Rabbim, sizinde rabbiniz olan Allah’a kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcüydüm. Beni katına çektikten sonra  artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkı ile görensin.” (Maide-118)
   Görüyoruz ki Hz. İsa Kuran’da, (Ben ve annem Allah’ız demedim.) Bu, benim senin katına  çekilmemden sonra ortaya çıkmıştır. O dönemde de kontrol bende değildi, dediği anlaşılıyor.  Bu duruma göre Hz İsa’nın Allah’ın oğlu olduğu görüşü, Göğe çekilmesinden sonra  ortaya  çıkan bir görüştür. Bu da Kuran açısından İncil'in orijinal İncil olamadığını ispatlar.

HZ. İSA’NIN ÇARMIHA GERİLEREK ÖLDÜRÜLMESİ
KURAN'A GÖRE DOĞRU DEĞİLDİR

   Bazı Yahudiler'in, Hz. İsa’yı, Romalılara karşıymış gibi göstererek, Hz. İsa aleyhine bir hava yaratması, bir taraftan da tuzaklar kurarak, Roma hükümdarlarını kışkırtıp O’nu öldürtmek istemeleri sonucunda Hz. İsa çarmıha gerilerek öldürülmek istenmiştir. Çarmıha gerilenin Hz. İsa olduğunu gören Hz. İsa karşıtları ile Romalılar, Hz. İsa’nın öldüğünü zannetmişlerdir. Hâlbuki Kuran'a göre olay öyle değildir. C. Allah, çarmıh olayı anında, Hz. İsa’yı koruma altına almış ve bir benzerini de Hz. İsa gibi göstererek  Hz. İsa’yı  göğe, kendi katına çekmiştir. Nisa Suresi 157. Ayetinde bu konuda C. Allah, “Ve Allah elçisi Meryem oğlu İsa’yı öldürdük demeleri yüzünden onları lanetledik. Hâlbuki O’nu, ne öldürdüler ne de astılar; fakat öldürdükleri, onlara İsa gibi gösterildi. Ve kesin olarak O’nu öldürmediler.” buyurarak bu Ayeti ile İsa Aleyhisselamın ölmediğini ve çarmıha gerilenin de, geçici olarak halk edilen İsa benzeri bir kişi olduğunu açıklar.       Yine Nisa Suresinin 158. Ayet’inde de, C. Allah,“İsa ölmemiştir.”Bilakis Allah O’nu(İsa’yı) kendi nezdine (kendi katına)  kaldırmıştır.” buyurarak, göğe çekildiğini bildirmektedir.  Ve yine Meryem Suresinin 33.Ayetinde, Allah Teâla,(İsa olarak ben,) “Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden çıkacağım gün esenlik banadır.” buyurarak, İsa Aleyhisselamın ölmediğini, görevlendirildiğinde diri olarak döneceğini bildirmektedir.
   İmran Suresi, 55. Ayet’inde de Allahü Teâla, “Ey İsa, Seni zamanı gelince vefat ettireceğim. Seni nezdime yükselteceğim.” buyurarak İsa Aleyhisselamın ölmediğini ve zamanı gelince de vefat ettireceğini çok açık bir şekilde duyurmaktadır.
   Zuhruf Suresi 61. Ayet’inde ise, Allah (cc) “Şüphesiz ki O (İsa) Kıyametin ne zaman kopacağının bilgisidir. (İşaretidir.) Ondan hiç şüphe etmeyin.”  buyurarak, ahir zamanda kıyametin kopmasının yaklaştığı zamanda, Hz. İsa’nın ortaya çıkarılacağını bildirmektedir. Hz. İsa’nın ortaya çıkmasını da onun yeryüzünde görünmesinin de kıyametin gelmekte olduğunun bilgisi olarak kabul edilmesini ve bundan da hiç şüphe edilmemesi gerektiğini duyurmaktadır.
   Bir Hadis-i Şerif’inde de peygamberimiz, Miraca çıktığında Hz. İsa ile karşılaştığını ve Hz. İsa’nın da Ahir Zamanda Allah tarafından yeryüzüne indirileceğini, Deccal’ı da kendisinin öldüreceğini konuştuklarını söylemiştir.
   Bütün bunlar, hem Ayet-i Kerimeler’de hem de Hadis-i Şerifler’de bildirilmektedir. Demek ki Hz. İsa ölmemiş, öldürülmemiş ve gökyüzüne çekilmiştir. Ahir zamanda da Deccali öldürmek ve insanlara doğruyu göstermek için yeryüzüne indirilecektir.

HZ. İSA İKİNCİ KEZ DÜNYAYA GELECEK Mİ?
BU KONUDA KURAN NE DİYOR?

   Kıyamet alametlerinin zuhur edip de Deccal’in çıkmasından sonra, Deccal’in, bütün insanları hak yolundan saptırmaya çalışması ve yeryüzünde kötülüklerin gittikçe artmaya başlaması, din ve inançların bir tarafa atıldığı, Allah’ın unutulmaya başladığı bir sırada C. Allah göğe çektiği İsa Aleyhisselamı, insanların tekrar doğru yola döndürülmesi için ikinci defa yeryüzüne indirecektir. İsa Aleyhisselamın yeryüzüne tekrar indirilmesi, kıyametin büyük alametlerinden biri olarak görülür.
    Hem İslam âleminin hem de Hıristiyan âleminin bildiği gibi, Hz. İsa, çarmıha gerilerek öldürülmek istenmiştir. Bunun sebebi, bazı Musevilerin, Hz. İsa’yı peygamber kabul etmemeleri ve Romalıları da kışkırtarak, İsa üzerine göndermeleridir.
    İncil ve Hıristiyan kaynaklarına göre Hz. İsa çarmıha gerilmiş ve bu yolla öldürülmüştür. Ancak, gömüldüğü yerden üç gün sonra diriltilerek ayağa kaldırılan Hz. İsa, yine İncil ve Hıristiyan kaynaklarına göre, Allah tarafından göğe çekilmiştir. Hıristiyanların inancı budur.
   İslamiyet’e göre ise Hz. İsa’nın öldüğü kabul edilmez.İsa (as)’yı çarmıha gerecekleri sıra, Allah O’nu diri olarak göğe çekmiş ve Çarmıha gerilecek İsa’nın yerine de, İsa’ya benzer bir yaratılan çarmıha gerilmiştir. Yani Kuran’a göre Hz. İsa ölmemiştir, çarmıha gerilen de o değildir. Yine Kuran'a göre Allah katına çekilmiştir. Ve hâlen gökyüzünde, Sidretül Münteha katındadır.

 

HZ. İSA’NIN İKİNCİ KEZ DÜNYAYA GELİŞİ 
YAKIN BİR GELECEKTE Mİ OLACAK?

   Kıyamet alametlerinin zuhur edip de Deccal’in çıkmasından sonra, Deccal’in, bütün insanları hak yolundan saptırmaya çalışması ve yeryüzünde kötülüklerin gittikçe artmaya başlaması, din ve inançların bir tarafa atıldığı, Allah’ın unutulmaya başladığı bir sırada C. Allah göğe çektiği İsa Aleyhisselamı, insanların tekrar doğru yola döndürülmesi için ikinci defa yeryüzüne indirecektir. İsa Aleyhisselam’ın yeryüzüne tekrar indirilmesi, kıyametin büyük alametlerinden biri olarak görülür.
     Peygamberimizin bir Hadisinde, “Kıyamet,Yeryüzünde kelime-i Şehadet getirecek tek bir  Müslüman kalmadığı zamanda kopacaktır”  bilgisini vermesi, kıyametin daha çok çok uzun zamanlar sonrasında olabileceği izlemini vermektedir. Bu bakımdan kıyametin yakın bir zamanda oluşu mümkün değildir. 

Yorumlar