30.09.2021, 07:00

Kadın girişimcilerin özellikleri

Toplumu oluşturan bireyler yaşamlarını sürdürebilmek için değişik mal ve hizmetlere ihtiyaç duyarlar ve bu mal ve hizmetleri bireysel olarak üretemedikleri için işletme adı verilen organizasyonlar kurarlar. Bu organizasyonu kurup uyumlu bir şekilde yöneten girişimcinin insanların ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmanın ötesinde milli gelirde artış sağlanması, gizli ve açık işsizliğin giderilmesi, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi, dış ödemeler dengesindeki açığın önlenmesi gibi doğrudan ülkenin ekonomisini etkileyen faydaları nedeniyle giderek önemi artmıştır.

Girişimcilerin, başarılı olabilmeleri için insanların isteklerinde ortaya çıkan değişiklikleri sezebilme, kişilik yapısı, iş kurmaya hevesli olma, kararlılık, yaratıcılık, detaylara önem verme gibi farklı ve çok sayıda özelliğe de sahip olması gereklidir. Ancak başarılarını etkileyen bir diğer faktör de cinsiyettir. Gerek toplumda kadının rolü ve toplumun kadına ilişkin beklentisi gerekse geçmişten günümüze gelen önyargılar cinsiyet faktörünü etkili bir değişken olarak karşımıza çıkarmakta ve kadın girişimcilerin iş kurma fikrinin doğuşunda farklı beklentilerle hareket etmelerine ve işin yürütülmesine kadar farklı problemlerle karşılaşmalarına neden olmaktadır.

Kadın girişimci sayısının arttırılması için karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi ve bu konuda çözüm önerilerinin saptanması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca farklı bölgelerde daha önce yapılmış ve gelecekte yapılacak benzer çalışmalar, çalışma yaşamında kadın girişimcilerin karşılaştıkları ortak sorunların belirlenmesi ve bu sorunların giderilerek aktif olarak kullanılmayan bir girişimci grubu olan kadın girişimcilerin sayısının artırılması ve kadın girişimciliğinin özendirilmesi konusunda faydalı olacaktır.

GİRİŞİMCİLERİN ÖZELLİKLERİ

Girişimci, üretim faktörlerini bir araya getirmek, bunları uyumlu bir şekilde üretime yöneltmek, bu amaçla organizasyon kurmak ve buna ilişkin çeşitli riskler almak şeklinde sorumlulukları üstlenen kişidir. Ancak gerek toplumda kadının rolü ve toplumun kadına ilişkin beklentisi gerekse geçmişten günümüze gelen ön yargılar cinsiyet faktörünü etkili bir değişken olarak karşımıza çıkarmakta ve kadın girişimcilerin iş kurma fikrinin doğuşunda farklı beklentilerle hareket etmelerine ve işin yürütülmesine kadar farklı problemlerle karşılaşmalarına neden olmaktadır. Temelde girişimcilerin iş kurma fikrinin oluşması aşamasında girişimci olmaya yönelten sebepler benzerdir. Bu nedenler üç ana grupta toplanabilir;

- Kar elde etme isteği,

- Bağımsız çalışma isteği,

- Kişisel tatmin sağlama isteğidir.

Yorumlar