08.03.2019, 22:28

Kadınları anlamak...

Yüzlerceyıldır kadınları anlamak için uğraşı verildi.

Niceerkek kadınları anlamak için yazılar, şiirler yazdı.

Anlaşılabildimi?

Hayırtabii ki...

*

Niceerkeğin cefakarlığı da oldu, fedakarlığı da oldu vevefasızlıkları da oldu.

Vebiliyoruz ki; kadınları anlamak o nice erkeğin büyükuğraşılarına rağmen başarıyla tamamlayamadığı bir evredir,yolculuktur, süreçtir.

*

Kadınlarıanlamak yüzlerce yıldır akar gider bir devran içinde.

Budevranda kadın hep ayrıştırılandı.

Busüreçte hep işgence gördü kadın.

Hephorlandı.

Hepşeytan vasfıyla anıldı.

Tarihteve günümüzde kadın hala da ikinci sınıf varlık olarakgörülmekte.

Birtakım dar kalıplar arasında sıkıştırılaraksınırlandırılmakta.

*

Kadınsorunlarına aslında onun tarihine ve sosyal durumuna bakarakdokunabilirsiniz.

Kadıntarih içinde nasıl rol aldı?

Modernyaşamda nasıl?

Sosyo-kültürelkonum açısından nasıl?

*

Tarihebakacak olursak, kadın hep erkek hegemonyasında.

Birnevi "kimliksiz" aslında.

Vegünümüzde hala kendini tam bir kimlikte göremediğinden, ya dagösterilmediğinden "kimlik bunalımı" ile karşıkarşıya.

*

Toplumlarbiçer her şeyi.

Rollerbiçer, değerler biçer.

Toplumlarıntarihlerinde kadın anlayışı ne yazık ki, kadına bir değerbiçmiş ve yapacaklarını listelemiş.

Bastırılmışkadınlık yaratmış.

Soyutlandırmış.

Kimliksizleştirilmişya da onlara verilen üreme kimliği ile anne vasfı ile yetinmekzorunda bırakılmış.

*

Günümüzdefarklı mı?

Değil.

Kadınyine cinsel metadır.

Toplumsalrolü annedir.

Ekonomikbağımsızlığını almış olsa da, erkek yine egemendir.

*


Gelenekselanlam değişmemiştir.

Hala’töredir’ kadının yaşamı.

Amacıbellidir.

"İyibir anne, iyi bir eş" olmak zorundadır.

Hala‘fedakar’ kimliği ile sömürülmektedir.

*

Obir ihtiyaç karşılayandır.

Eeesonra vakit kalırsa kendine zaman ayırandır.

Veüstelik günümüz kadını, hem ev hem de çalışma hayatınıbirlikte götürmek zorundadır.

İştemodern kadın size.

*

Habir de söylemeden geçilmemesi gereken de şudur ki; kadın şudönemde ekonomik olarak güçlense de bu sefer tüketici köleliğiile yeni kölelik sistemine hapsolmuştur.

Materyalist-kapitalistsisteme köle olmuştur bu sefer.

İştemodern kadın hapsedildi yine bir yerlere her zaman ki gibi.

*

Modernlikadı altında daha da ezildi kadın. Ve ezilecekte.

Nasılanlayacak toplum kadını?

Anlamasıona gerçek kimliği ile yaklaşması mümkün değil.

Anlayamazsınız.

Günümüzkadınına bağımlılıklar yarattınız, onu reklam malzemesiyaptınız çünkü.

Yinekurtulamadı kadın cinsel metalıktan.

*

Psikoanalizinüstadı Sigmund Freud bile, insanoğlu hakkında çözemediği tekşeyin kadınların istekleri olduğunu ifade etmiş. İşte sizinbelirlediğiniz o istekler neticesinde kapitalist köleler oluştu neyazık ki.

Oluşturdunuzne yazık ki.

*

Öncelikle;kadınları anlamak isteyen erkekler, onların söylediklerineodaklanmalı.

Duyguları,cevabı iyi algılamalı. Onlara yalan söylememeli.

Yalanlarınızainanmış gibi yapsa da kuşkucudur kadın.

Yalansöylerseniz, aldatırsanız, oyun oynarsanız anlar ve kırılır.

Bugerçeği görmezden gelmeyin.

*

Onaiç ve dış temiz olun.

Fikiralışverişlerinizde dikkat kesilin.

Geçiştirmeyin.

Birerkek, kadına göre mutlaka verdiği sözü tutmalı.

Onunkafasında erkek ‘sözünde güvenilir’ olmalı. Kadın güvenister, güven bekler.

*

Veerkekler şu konuda çok yanılır. Onların terkedilmeyeceğine,gücü hep elinde tuttuklarına dair yanılgıdır bu.

Ancakkadın yıkılırsa terkeder.

Kadınyıkılırsa siler geçer.

Öfkelenmekerkekler için olağan bir durum gibi görünür. Kadın onlara göreöfkelenemez. Ancak görmeliler ki, insanız hepimiz. Bu nedenle;alttan alan hep kadın olmamalı.

*

Erkekler,kadınların asla aldatmayacağını düşünür. Oysa kadınlar daaldatabilir.

Ancakerkek için o kadın onundur ve kölesidir. Ancak intikam denilen acıgerçek kadınları da hapsedebilir.

*


Kadınlar,kendilerine karşı dürüstlük ve saygı beklentisini hiçyitirmez. Saygı ve açıklık beklerler erkeklerden. Takdir edilmekisterler. Onlara karşı ne kadar açık olursanız, o derece saygılıbir kişi olarak kabul edilirsiniz. Ve sizde saygı görürsünüz.

Bilmelisinizki; onun kişiliği sonradan kalıplara girmez.

Oneyse odur.

*

Biz,sizden güçlüyüz’ denmez kadına.

Kadınbilir çünkü kendinde ki gücü.

Fedakarlığı.

Dayanıklılığı.

Onaşiddet uyguladığınızda, aşağıladığınızda susmuş olsa dagüçsüzlüğünden değil, fedakarlığındandır.

*

Onedenle bilin ki, kadınlarımız ne kadar şiddete uğrasa da,tacizle yüzleşse de, sınıflandırılsa da, susturulsa da,kendilerine dayatılan baskıcı politikalara boyun bükmeye zorlansada mücadelecidir. Güçlüdür.

Yanyana durmasını bilen kutsal analardır.

*

Günümüzebaktığımızda ise, kadın sözde özgür, uygulama da ise üstündekaybolmayan bir gerçek ile sürekli yüzleşiyor.

Egemenerkek rolü ile.

İştesavaş da burada başlıyor.

İnsanolmak yerine erkek- kadın olan varlık diye ikiye ayrıldığında.

*

Toplumuoluşturan tüm bireyler bilmeli ki;‘en kıymetli varlıklar’olarak aynı yoldasınız.

Birbirinizeyoldaşsınız.

Yoldaşlar;dün tüm dünya genelinde kutlanan, ‘8 Mart Dünya KadınlarGünü’ aslında bir kimliğin günüdür. Bu kimlik tameşitlendiğinde kutlamaya değer anlar oluşacaktır.

Tamkutlanacaktır.

*


Ayrıştıranlarkendi kimliklerini bir kadına zorla kabul ettirmemeli.

Erkeklerkadınları zoraki anlamaya çalışmamalı.

Çünküanlayamazsınız.

Sadecesevin.

Kucaklayın....

Kabuledin...

Takdiredin.

Engüzeli birlikte yaşamı keşfedin.

Bunedenle lütfen önce saygı.


Dipnot;


Tarihsayfasında kadın...


Çokeski tarihlerde bakire kadın tanrı adına kurbanlıktı.

Tümsavaşlarda ganimetti. Tecavüz edilendi. Köle diye satılandı.

EskiYunan ve Roma’ geleneğinde soylu olmayan kadın, kolay alınıpsatılabilirdi.

Köleydi.

Kötülüğünkaynağı idi.

Eksikdişi varlıktı.

Cinsellikti.Bu nedenle Roma cinsel aşırılıkların yeriydi.

EskiHint’ geleneğinde kadın, erkeğin mutlak egemenliği altında onakayıtsız şartsız itaat ve sadakat göstermek zorunda olan tercihhakkı olmayan, kocası öldüğünde evlenemeyen ve birlikteyakılarak cenaze töreni yapılan varlıktı.

Kötüydü.Tanrılara kurban edilebilirdi.

Halaşu dönemde bile kocası öldüğünde yakılan kadın geleneğisürmekte.

EskiÇin ve Japon’ geleneğinde kadın, aileye hizmeti iledeğerlendirilendi. İtaatkar olmalıydı. Erkek, hakim ise kadınterbiye edilmeliydi. Terbiye sistemi ise dayaktı.

Ortaçağ’daise kadının ruhu olup olmadığı sorgulandı durdu. O ruhsuzolarak bile anıldı. O cadıydı. O şeytandı.

Araplarıncahiliye devrinde’ ise kadının hakları yoktu.

Kızçocukları diri diri gömülürdü.

Hürolmayan kadınlar cinsel metaydı.

Osmanlı’daTanzimat'a kadar kadınlar siyasal, sosyal, ekonomik yaşamdandışlanmış, ne giyeceğine, nereye gideceğine karar verilen erkekegemenliğinde olan sınıfındaydı. Kimisi fethedilen yerlerdengelen, hareme alınan köle cariyelerdi.

Cariyedışındaki hür kadınların ise boşanma hakkı bile yoktu. İkikadın bir şahit sayılıyordu.

ÜlkemizdeTanzimat döneminde ise modern bir kadın rolü oluşturma yolundailk adımlar atılmış, ancak tam erkek egemen rolü aynıkalmıştır.

Taki, Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar. Türk kadını İstiklâlSavaşı sırasında gerek cephede, gerekse cephe gerisinde tüm gücüile hizmet verdi ve işin rengi işte o zaman değişti. Kadın kadınolmaya Atatürk ile adım attıki paşa, kadınların her alandaerkeklerle eşit sosyal, siyasal ve hukuksal haklara sahip olmalarıkonusundaki tedbirlerini alarak, onların sosyal ve siyasal haklarıelde etmelerini de aşamalı bir şekilde gerçekleştirmiştir.

Kısaca;tarihte kadın hep hakimiyet altındaydı, hep köleydi.

Erkeğebağımlıydı.

Hayatıcinsellik ve üreme idi.

Sonyıllarda özgürleşmiş gibi görünse de tam oluşmadı kadınıerkekten ayrı görmeyen bilinçler ancak çok da yol katedildi...

Mutlukalın...


Fıkra;

Akşamgeç saatte eve gelen Nasrettin Hoca pencerede bir karaltı görür.

Hanımınasus işareti yaparak tüfeğini doğrulttuğu gibi ateşler.

Evegirerler, bir de bakarlar ki ateş ettikleri hocanın cüppesi...

Hoca:

"Hanım ucuz kurtulduk. Ya içinde ben olsaydım!"


Gününsözü;


Bizimtoplumumuzun başarı gösterememesinin sebebi kadınlarımıza karşıgösterdiğimiz ilgisizlik ve kusurdan doğmaktadır…”MustafaKemalAtatürk...Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@