04.12.2020, 06:19

Kimler peygamber olarak görevlendirilir?

Kimler peygamber olarak görevlendirilir?

Peygamberlik görevi, çalışarak veya para sarf ederek kazanılacak bir görev değildir. Çünkü Peygamberler, Allah tarafından ve insanlar arasından,bizzat kendisi tarafından seçilir. “Allah, kime risalet görevi vereceğini en iyi bilendir.”(Enam-124) buyuran Allah-ü Teâla bunun kendi takdirinde olduğunu bildirmektedir. Peygamberler üstün vasıflı, Kuran Ahlakı ile ahlaklanan kişilerdir. Diğer insanlardan farklı olan tarafları, Allah tarafından güzel vasıflarla bezenmiş olmalarıdır.

        

Kuran’dan anladığımıza göre, C. Allah, peygamberlikle görevlendireceği kişinin, soyunun sopunun da temiz ve iyi olmasını arar. Ve yine Peygamber olacak kişi, daha çocuk iken hazırlanmaya başlanır. Peygamber olmadan önceki hayatı içerisinde de Allah tarafından bazı imtihanlara tabi tutulur. Peygamberleri, Yalnız C. Hakkın seçtiği ve en iyi seçicinin de O olduğu Kuranı Kerimde zikredilen konulardandır. Yine  Kuran-ı Kerim’den anlaşıldığına göre, Peygamberlik görevine hazırlanan kişinin genel olarak bir imtihandan geçtiği ve 40 yaşına gelmesinden sonra da peygamberlikle görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Bakara Suresi 124. Ayetinden anlaşılan da bu olmaktadır.“İbrahim’i, Rabbi bazı kelimelerle imtihana tabi tuttu. O da bunları başarı ile tamamladı. (Bunun üzerine) Allah şöyle buyurdu: Seni insanlara önder yapacağım.” (Bakara-124) buyrulan Ayetten bunun böyle olduğu çok net bir şekilde anlaşılmaktadır.
 

Kuran-i Kerim bize bir şey daha anlatmaktadır. Sıradan bir insanın, hele hele toplumsal beğeniyi,güveni kazanmayan “Elinden, dilinden herkesin emin olmadığı bir insanın peygamber olarak görevlendirilmesi hiç  mümkün değildir.” Öyleyse peygamber olacak kişi üzerinde  bazı önemli özelliklerin bulunması gerekir. Kuran’dan öğrendiğimize göre C. Allah, peygamber olacak kişi de o özellikleri de arar.
 

HER PEYGAMBERE KİTAP VERİLMİŞ DEĞİLDİR
Bilmemiz gereken diğer bir konu da Allah tarafından kitap verilerek görevlendirilen  peygamberler, ya kendilerine verilen  suhuf veya kitap ile yeni bir din, yeni bir şeriat getirmişlerdir. Ya da daha önce gelen peygamberlerin şeriati üzerine peygamberlik görevini yapmışlardır. Hz. Musa’ya, Hz. Davut’a,Hz. İsa’ya ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’e kitap indirildiği gibi, diğer dört peygambere de Suhuf indirilmiştir. Demek ki Kuran’da geçen  25 peygamberin ancak sekizine kitap indirilmiştir. Diğer 17 peygamber,kendinden önceki kitap indirilen peygamberin  şeriatı üzerine görev  yapmıştır.Bu şekilde kendisine kitap veya Suhuf indirilmeyen peygamberlere Nebi ismi verilir. Kitap verilerek yeni bir şeriat ve yeni bir din kurucusu durumuna getirilen  peygamberlere de Resul denilir. Resul peygamberler hem nebi hem de Resul  sayılırlar.  Ancak ister nebi, ister resul şeklinde görevlendirilsin, hepsi de Allah’ın elçileri ve peygamberleridir. C. Allah tarafından görevlendirilen Allah elçileridir ve O’nun peygamberleridir. Aralarında bir ayırım yapılmaz.

        

İlk Peygamber Âdem(as), son peygamber de Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. Âdem(as) ile Peygamberimiz Hz.Muhammed arasında 124 bin bir başka rivayete göre 224 bin peygamberin gelip geçtiği bilgisi vardır. Ancak Kuran’da insanlar için yeterli görülerek  bildirilen Peygamber sayısı   25’tir. Bazı İslâm âlimleri, Kuran’da geçen ama peygamber olarak gösterilmeyen Lokman, Üzeyir, Zülkarneyn, İşmoil, Hızır, Yuşa ve Şemun gibi salih kişileri de İsrail kaynaklarına bakarak peygamber görürler. Ama bazı ulema da bu kişileri, Peygamber değil de Allah’ın sevgili kulları, hikmet ve ilim verilen velileri olarak görürler. 
 

ALLAH EMİR VE YASAKLARININ DUYURULMASIN İSTER
Allah insanları kendisini tanısınlar,kendilerini bir yaratan olduğunu bilsinler ve kendisine kulluk yapsınlar için yaratmıştır. “Ben Cinleri ve İnsanları ancak beni tanısınlar, bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat-56) buyurması bunun delilidir. C. Mevlâ, bunu çok açık bir şekilde bildirmiştir. Kendisinin nasıl tanınacağını, kulluk görevinin nasıl yapılacağını bildirmek için de insanlara, Peygamberler göndererek onları bilgilendirmiştir. Kişi her ne kadar düşünerek yaratanı bulsa da verilen bu görevlerin neler olduğunu,emir ve yasaklarının hangileri olduğunu tek tek bilemez. İnsanlara peygamberler gönderilmesinin sebebi budur.

 

Kuran’dan öğrendiğimize göre, eğer insanlara peygamberler gönderilmemiş olsaydı, hiçbir milletin, hiçbir insanın sorumluluğu da olmayacaktı.“Resul göndermediğimiz müddetçe hiçbir kavme azap edici değiliz.”(İsra-15)buyuran C. Allah’ın bildirdiği de odur. Yine Nahl Suresinde C. Allah: “Andolsun ki biz, her millet için, Allah’a kulluk edin, Tağuttan(Şeytandan) sakının diye emrettikleri için her ümmete bir peygamber gönderdik.”(Nahl-36).”Her ümmetin bir peygamberi vardır.”(Yunus-47) buyurarak her ümmete bir peygamber gönderildiğini bildirmektedir. O sebeple bugüne kadar gönderilen peygamber sayısının 224  bine ulaştığı  bilgisi verilir.
 

MÜSLÜMANLARIN, GELMİŞ GEÇMİŞ BÜTÜN PEYGAMBERLERE BAKIŞI NASIL OLMALI?

Bilindiği gibi İslâm dininde imanın altı şartından biri de peygamberlere inanmaktır. Müslüman, bütün peygamberlere inanır. Kendi peygamberi olan Hz. Muhammed dışındaki diğer peygamberlerin tamamının Allah tarafından gönderildiğine ve hepsinin de insanlara Hak yolunu göstermek için görevlendirildiğine,  hiçbir şüphe duymadan inanır. Amentü duasındaki “Ve Resulihi” (Allah’ın Resullerine inandım,iman ettim)) ifadesi, bu inancın ifadesidir. Bu,İslamiyet’te peygamberlere inanmanın,imanın şartlarından birisi olduğunun da delilidir.


Bu bakımdan bir Müslüman, Bakara Suresindeki, “De ki: Biz Allah’a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak’a, Yakup’a ve torunlarına indirilene, Musa’ya, İsa’ya ve (Diğer) peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiç birisi arasında ayrılık gözetmeyiz. Ve biz O’na teslim olmuşlarız.”(Bakara-136) şeklindeki Allah sözlerine dayanarak, peygamberler arasında fark gözetmeden hepsine aynı şekilde inanır. Tabi ki bir Müslüman’ın yol göstericisi Kuran’dır. Ve Kuran öyle yol gösterdiği için, Mümin de o şekilde inanır.


Acaba diğer din mensupları da Müslümanlar gibi mi düşünür diye bir soru akla gelebilir. Araştırmalarımdan öğrendiğim kadarı ile Hıristiyanlar Hz. Musa’ya inanırlar ama Hz. Muhammed’e inanmazlar. Yahudiler ise, Hz. İsa ile Hz. Muhammed dışındaki bütün peygamberleri kendilerinden sayarlar ve hepsine inanırlar.Tabi ki Hz. Musa’ya da inanırlar.Ancak  dediğim gibi, Hz. İsa ile Hz. Muhammed’e inanmazlar. Ve Hz.İsa ile Hz. Muhammed’i peygamber olarak da görmezler. Hâlbuki Müslüman olarak bizler, Kuran’ın yolunda olan iman sahipleri olarak Peygamberler arasında ayırım yapmayız. Hıristiyan ve Yahudilerden farkımız buradan ileri gelmektedir. Bilelim ki bizim yolumuz Kuran yoludur. Kuran’da ne buyruluyorsa bizler için doğru olan O’dur. Buna göre Müslüman olarak bizlerin bütün peygamberlere inanması doğru olan yoldur. Yanlış olan onların inançlarıdır.


PEYGAMBERİMİZİN ÜSTÜN OLAN YÖNLERİ VAR MIDIR?

Evet vardır. Peygamberimizin, Kuran’da geçen  peygamberlerin pek çoğundan daha farklı konumda olduğunu  Kuran’dan öğreniyoruz. Bakara Suresi 253 ile İsra Suresi 21 ve 55.Ayetlerinde, “Peygamberlerden bir kısmının diğerlerinden üstün kılındığı” bildirilmektedir. Peygamberimizin ise üstün kılınan yönleri şöyle sıralanabilir.


1). İlk olarak, Peygamberimizin âlemlere rahmet için gönderilmiş olma özelliğini söyleyebiliriz. Bu özellik, hiçbir peygamberde görülmeyen sadece Peygamberimize ait olan bir özelliktir. Bu durum Enbiya Suresi 107. Ayetinde, “Ve Biz seni ancak âlemlere rahmet için gönderdik” buyrularak  açıklanmaktadır.

2) Peygamberimizin diğer peygamberlerden ikinci bir farklılığı da, Son peygamber oluşu ve Getirdiği Kuralların da, Ahrete kadar hüküm sürecek kurallar oluşudur.Hiç bir peygamberin getirdiği kurallar,Ahrete kadar  geçerli değildir.Peygamberimize Ahir Zaman peygamberi denilmesinin sebebi de budur. Hicr Suresi -9. Ayetiyle  Ahzap Suresi 40. Ayetleri bu durumu anlatır.

3) C. Allah peygamberimizin geçmiş ve gelecekteki günahlarını affetmiştir. Fetih Suresinde, “Allah senin geçmiş ve gelecekteki günahlarını bağışlamıştır.O, Seni sürekli olarak doğru yola iletilecektir.”(Fetih-2) Ayetiyle bu  müjde verilen bir peygamberdir.Tabi ki bu durum da Peygamberimize ait ayrı bir özelliktir.

4) Daha Dünyada iken Cennetteki Kevser ırmağı ile müjdelenen tek  peygamberdir.(Kevser-1)

5) Kendisine ve ümmetine bin geceden daha hayırlı bir gece lutfedilmiş ve ümmeti, ümmetlerin en hayırlısı kılınmıştır.(Kadir Suresi ve Bakara-110.Ayeti)


Peygamberimizin diğer peygamberlerden farklı olan daha pek çok özellikleri vardır. Ancak İslam uleması genelde bu beş maddedeki olayları sayarlar. Onun için biz de onlara uyarak bu beş maddedeki farklılıkları saymakla yetiniyoruz.

Yorumlar