04.10.2019, 07:10

Kur’an’a göre, dünyada yaşayan ruhani varlıklar

Kitabımız Kur’an’dan, dünyada insan dışında yaşayan varlıkların da olduğunu ve bunların da aramızda dolaştıklarını öğreniyoruz.

Kitabımız Kur’an’dan, dünyada insan dışında yaşayan varlıkların da olduğunu ve bunların da aramızda dolaştıklarını öğreniyoruz. Nurdan, ateşten halk edildiği bildirilen bu görünmez varlıklar da Cinler, Şeytanlar ve Meleklerdir. İslâm Uleması bu varlıklara ruhsal varlıklar ismini verir. Emekli Diyanet İşleri Başkanlarından Süleyman Ateş Hoca, dünyada yaşayan ruhsal varlıkları üç grupta toplar.
1) Tamamı iyi olan varlıklar(Melekler)
2) Tamamı kötü olan varlıklar(Şeytanlar)
3) Bir kısmı iyi bir kısmı da kötü olan varlıklar.(Cinler) olmak üzere.
Bugün tamamı iyi olan varlıklar olarak tanımlanan meleklerden bahsedeceğiz.    

MELEKLER NE ZAMAN VE 
HANGİ AMAÇLA YARATILMIŞTIR?

Kur’an’-ı Kerim’den anlaşıldığına göre, Allah-ü Teâla’nın, bazı görevlerle görevlendirmek, bazı ilahî işleri takip ettirmek üzere evreni yaratmasından hemen sonra, Melekleri, Cinleri ve Şeytanları yarattığı anlaşılmaktadır. Allah’a en yakın olan bu mübarek varlıkların yaratılmasından bir süre sonra da C. Allah’ın dünya dediğimiz gezegende insanları yarattığını görüyoruz.

GENEL ANLAMDA MELEK NEDİR?

Melek, Arapça lisanındaki, malak kelimesinin çoğulu olarak görülen ve haberci ya da haber veren, haber getiren anlamlarına gelen bir kelime olarak bilinir. Melaike kelimesinin tekili olan melek, Türkçe lügatlarda, göndermek anlamındadır. İslâm âlimlerinin bazıları melek kelimesinin Melk kökünden türediğini, bazıları da Mülk ve Meleküt kelimelerinden türediğini ve kuvvet manasına geldiğini söylerler. Yine bazı bilim adamları da, melek kelimesinin Elvek kökeninden geldiğini savunurlar.  

MELEKLERE İMAN: 

İslâm Dininde İmanın altı şartından biri de C. Allah’ın meleklerine inanmak ve iman etmektir. Amentü duası ile kalıplaştırılan imanın şartlarından biri olan Meleklere iman konusuna, bütün Müslümanlar tereddütsüz inanırlar. “(Müslüman), görünmeyen o gayba (Görünmeyen o Allah’a)inanandır.” (Bakara-3) Kuran’dan anladığımıza göre Melekler Nur’dan halk edilen, nurani varlıklardır. Çok özel durumlar dışında, Allah’ın müsaade edişi dışında ve tabi ki peygamberler dışında insanlara görünmezler.  
Kuran’dan ve Hadis-i Şerifler’den öğrendiğimize göre evrende, sayısız diyebileceğimiz kadar görevlendirilmiş melek vardır. Bu meleklerin en büyüğü olarak, Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil isimli melekler gösterilir. Kuran’da geçen diğer meleklerle beraber tümünü toplu halde sayarsak, Kitabımızda zikredilen melek sayısının 10 olduğunu görürüz. Bu melekleri de şöyle sıralayabiliriz:
1-)Cebrail(Vahih Meleği) 2)İsrafil(Kıyamet anında Sur’a adı verilen Kıyamet borazanını öttürecek Melek) 3)Azrail(Ölüm Meleği) 4) Mikail(Tabiat olayları ile ilgili olan Melek) 5)Kiramen Kâtibin(Günahı sevabı yazan Melek), 6)Hafaza Melekleri,((İnsanı koruyan Melekler) 7)Hamele-i Arş Melekleri,(Arşı taşıyan Melekler) 8)Melek Rıdvan,(Cennetin bekçisi) 9)Melek Malik, (Cehennemin bekçisi) 10)Melek Zebani.(Cehennemdeki eza cefa edici 19 Melek) 11)Münker ve Nekir (Kuran’da geçmiyor)

KUR’AN’A GÖRE MELEKLER 
NE İŞ YAPARLAR?

Melekler, Allah’a en yakın olan ve evrendeki maddi manevi tüm işlerin takibi ile görevli olan nurani varlıklardır. Allah tarafından hangi iş için görevlendirildiyse o işle meşguldürler. Allah’ın nurani bir yapıda yarattığı, O’na en yakın olan ve Allah tarafından verilen görevleri yerine getiren mübarek varlıklardır. 
 
MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ: 

Meleklerin en büyük özellikleri, Nurani yapıda ve Allah’a en yakın varlıklar olarak bilinmesidir. Hangi işlerle görevliyseler o işle uğraşırlar. Allah’a ibadet ve taatta bulunurlar. Esas görevleri Allah’a kulluk ve O, neyi emrederse onu yerine getirmektir. Hata yapma özellikleri yoktur. Kuran ve Hadislerden yukarıda saydığımız 10 Melek dışında Dünyada ve Ahret’de Allah’ın verdiği görevleri yapan sayısız meleklerin de  olduğunu biliyoruz. Bu Melekler görevlendirildikleri o işleri, Allah adına yürütürler. Ancak bu işlerin neler olduğunu, bu işlerle uğraşan meleklerin sayılarını kaç olduğunu bilemiyoruz. Çünkü Kur’an’da da öyle teferruatlı bilgi verilmiş değildir.
Kulları, Allah’ın emri üzerine koruma ve kollama görevi yanında, onlara hayır dualarda da bulunmak gibi görevleri de yapan melekler vardır. Melekler yemezler içmezler. Uyuma, yorulma gibi insana mahsus olan bedensel ihtiyaçları da yoktur. Ama bütün bunların yanında C. Allah tarafından kendilerine verilen çok üstün özellikleri vardır. 
Gece gündüz her an faaliyet içindedirler. Çok hızlı hareket edebilen çok güçlü varlıklardır. Meâriç Suresi 4.Âyet’inde Meleklerin hızı hakkında şu bilgi veriliyor. “Melekler ve ruh(Cebrail) oraya (Arşa, Allah katına)miktarı (Dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar”. Allah’ın bu bilgilendirmesini düşündüğümüz zaman, Dünya ölçüleriyle işin içinden çıkmamızın mümkün olmadığını anlarız. Demek ki Melekler, akıl almaz derece de hızlıdırlar.

MELEKLER CENNETTE Mİ DURURLAR? 
YOKSA AYRI BİR YERDE Mİ KALIRLAR?

Kuran’dan anlaşıldığı kadarı ile meleklerin bir kısmı, verilen görevlerin başında ve görevlerini  ifa eder durumda bulunurken, görevlerinin başından hiç ayrılmazlarken,(yazıcı ve koruyucu melekler gibi) büyük bir kısmı da, ya görev beklemek için ya da görev dönüşü dönerek yeni görevler  almak  için Melekler âleminde dururlar. Kuran’dan anlaşıldığına göre, Melekler âlemi, yedi kat olan gökyüzünün altıncı katında, yani Sidretül Münteha olarak bildirilen Allah’a ait olan yedinci katın hemen yanındaki katta bulunurlar. Peygamberimizin hadislerinden esinlenen bazı İslam âlimlerine göre melekler âlemi, Cennete benzer özellikler taşıyan cennetten farksız bir yerdir. Demek ki melekler âlemi Sidretl Mümteha katında bulunmaktadır.

Yorumlar