06.09.2019, 07:55

Kuran'a göre ölen insanın ruhu nereye gider?

Kuran’a göre ölen bir insanın ruhu Allah’a rucü eder. Bu, ayetlerle sabittir. Ankebut Suresi 57.Ayet,Enam Suresi 62. ve benzeri diğer bazı ayetlerde, ölüm sonrasında ruhların esas sahibi olan Allah’a döneceği bildirilir.

Kuran’a göre ölen bir insanın ruhu Allah’a rucü eder. Bu, ayetlerle sabittir. Ankebut Suresi  57.Ayet,
Enam Suresi 62. ve benzeri diğer bazı ayetlerde, ölüm sonrasında ruhların esas sahibi olan Allah’a  döneceği bildirilir. Buna rağmen bazı İslam âlimleri, ölen insanların ruhlarının, terbiye ve ıslahı  için Berzah âlemi ismini verdikleri bir âleme gönderildiğini iddia ederler. İddialarına göre  iyi ruhlar bu alemde cennetten bir köşede zevk-i sefasını sürerken kötü ruhlar da cehennemden  ulaştırılan bir cehennem ateşi ile yakılarak terbiye edilmeye çalışılır. İslam’a göre böyle bir şeyin olması hiç mümkün değildir.
İnsanlar bu tür yazılarla çok sık karşılaşacağı için, yanlış fikirlere yönlendirilmelerine engel olmak amacı ile bu yazıyı kaleme alıyorum. Başta da dediğim gibi Kuran’a göre Berzah Alemi diye bir alemin olması mümkün değildir. Aşağıda zikredilen 5 maddedeki Kuran bilgileri dikkatlice incelenirse okuyucularımızın bana hak vereceklerine yürekten  inanıyorum.

1) Kitabımızda Berzah Alemi diye bir alemden bahsediş yoktur. Eğer bütün ruhların eza cefa edilerek ıslah için gidilecekleri böyle bir âlem olsaydı. Allah-ü Teâla,  Kuran’da o  aleme yer vermez miydi? En azından, hiç olmazsa bir satırlık, bir Ayetlik bir bilgilendirme yapmaz mıydı? Elbette yapardı. Bu konuda bir tek ayet bile yoktur. Kuran, ahiret hayatı içinde olan cennet ve cehennemden nasıl uzun uzun bahsediyorsa, cennet lafı 156 yerde, cehennem lafı 112 yerde nasıl geçiyorsa Berzah Alemi'nden de  bahsederdi. Tekrarlayarak söylersek, Kuran’da Berzah Alemi ile ilgili bir tek ayet, bırakalım bir ayeti,“Berzah Alemi” diye bir ifade bile yoktur. Bu konuda, Elmalı da dâhil (ki Elmalı tefsiri, akla en uygun yapılan tefsirlerden sayılır. O bakımdan Elmalı dâhil diyorum.) bazı müfessirler, Ruhların Allah katında değil Berzah Âleminde beklediğini savunurlar. Kanaatimce bu düşünceler tamamen yanlıştır.
2) Eğer öyle  olsa C. Allah Enam Suresi 62. Âyeti’nde, “Ölen kişinin ruhunun Allah katına rücu edeceğini” bildirir mi? Aynı anlamda bazı ayetler de vardır. Mesela  Ankebut Suresi 57. ayetinde Allah-ü Teâla, “Her can ölümü tadacaktır. Sonunda da bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut-57) buyurur mu? Yine “İnnalillahi ve inna ileyhi racun” (Dönüş bana olacaktır) buyurur mu?
Bu ayeti kerimeler, Berzah Alemi düşüncesinin, kişilerin yorumu ile veya 14 asır evvelki İslam ulemasının görüşlerine bağlı kalarak ya da İsrailiyat kaynaklarının etkisinde kalarak  ortaya çıkarılan bir âlem olduğu kanaatini doğurmaktadır. Kuran’da böyle bir âlemden tek bir ayette dahi bahsedilmemiştir. 
3) Kuran’da olmayan bir âlemin de var olduğunu söylemek, hele hele orada iyi ruhların cennetten bir köşede, kötü ruhların da cehennemden bir köşede olduklarını söylemek hiç doğru bir şey, tutarlı bir şey değildir. Çünkü Kuran-ı Kerim’e göre cehennem, İsrafil’in Sura’yı birinci üfürmesinden sonra, yani Kıyamet kopmaya başladığı anda ateşlenecektir. (Tekvir Suresi-12)   
4) Bir diğer önemli konu da, Berzah Aleminin olması, C. Allah’ın adaletine de sığmaz oluşudur. Diyelim ki 10 bin yıldır Berzah Alemi'nde eza cefa çeken bir ruh olsun. Kıyamet de yarın kopsun ve ruhlar hemen bedenlere girerek mahşer alanına  hiç ceza çekmeden  gitsin. Böyle bir şey olabilir mi? C. Allah hiç böyle bir adaletsizlik yapar mı? Birisine 10 bin yıl eza cefa çektirsin diğerine hiç çektirmesin veya 2 ay çektirsin. Böyle bir adaletsizliği Allah’a yakınlaştıranları, isterse Allame-i cihan olsun kınarım. Çünkü Allah böyle bir şeyi asla yapmaz.
5) Yine bir tutarsızlık, Ehli Sünnete göre, yani dört mezhebe göre, “Cezada, ızdırap da, mükafatta ancak ruh ve beden birlikteliğinde olur” Ehli Sünnet mezheplerinin görüşü budur. Berzah Alemi'nde ruhların olacağını iddia edenler, bedensiz olan  ruha nasıl ızdırap verecekler? Bedensiz bir ruha ızdırap verilemez. Delilim, Nisa Suresi 56. Ayeti'dir. C. Allah bu ayette, “Ayetlerimizi inkâr edenleri, gün gelecek  ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hâle geldikçe de, acı duymaları için derilerini başka derilerle değiştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” buyurarak  eza cefanın ancak beden-ruh birlikteliğinde olabileceğini bildirmektedir.
Öyle sanıyorum bu fikrin savunucuları, insanları dinin içinde tutabilmek için mutlaka korkutmak gerekir kanaati ile, Berzah Alemi diye bir âlem peydah ederek ruhların orada tutulduğunu savunuyorlar. Berzah Âlemi inancı Yahudilerde vardır. Sanıyorum, İsrailiyat kaynaklarının etkisinde  kalınıyor. Benim delilim Kuran’dır. Kuran’da sadece Berzah kelimesi geçer o da ilgili ayette “engel” olarak kullanılmıştır.

Kuran'da üç yerde Berzah 
kelimesi 'engel' anlamında geçer

Kuran’da Berzah kelimesinin  üç ayette geçtiği görülür. Ancak  “engel” ,”mani olma” anlamlarında kullanılmıştır. Yani Berzah alemi ile hiç ilgisi yoktur. Ayetlere baktığımızda  durum daha iyi anlaşılacaktır.
1) İlk geçtiği ayet, Furkan Suresi 53. Ayeti'dir. Anlamının daha iyi anlaşılabilmesi için ayeti aynen aktarıyorum. “Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerinin ki  tuzlu ve acı iki denizi salıveren  ve aralarına bir berzah (engel koyan), aşılmaz bir sınır koyan Allah’tır”. 
2) İkinci  ayet, Rahman Suresi 20. Ayeti'dir. 20. ayete geçmeden 19. ayeti zikretmekte fayda vardır. 19. ayette, C. Allah, “İki denizi  birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. (Müminün-19) buyuran C. Allah’ın,  20. ayette de, “Denizlerin aralarında bir Berzah (engel) vardır. Birbirleri ile karışmazlar.” Buyurduğu ve Berzah kelimesini engel olma, mani olma anlamlarında kullandığı görülür. Bu 20. ayette, denizlerin birbirine karışmamasını sağlayan, tuzluluk farkı sebebi ile bu iki deniz arasında bir dikey su tabakası engeli oluştuğu bilim adamlarınca da ispat edilmektedir. Bahse konu olan  o tuzluluk farkı nedeniyle aralarında karışmamayı sağlayan bir dikey engelin oluşması, Berzah kelimesi ile anlatılmıştır.
3) Üçüncü  ayet, Müminün Suresi 100. Ayeti'dir. Ancak 99. ayete de bakmak gerekir. Çünkü 99. ayet, tamamlayııcı bir rol oynamaktadır. Bu ayette, ahirette cehennemlik olacağını anlayacak olan birisinin, (Allah’ım beni dünyaya yeniden gönder iyi şeyler yapıp ahretimi kazanayım ondan sonra beni tekrar Ahrete al) ( Müminün-99) anlamında bir istekte bulunduğundan bahsedilir. Bu İzahtan sonra Berzah kelimesinin geçtiği ayeti aynen alıyorum. “(Allah’ım) Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi işler yapayım. (Ondan sonra beni tekrar Ahirete al der) Hayır o kulun söylediği sözler boş laftan ibarettir. Onların gerisinde, yeniden dirilecekleri güne kadar süren bir Berzah (engel) vardır.” (Müminün-100)
Bu surede geçen Berzah kelimesi de diğerleri gibi engel anlamında kullanılmıştır. Kuran-ı Kerim'de, Berzah  kelimesinin  geçtiği bu üç ayetin dışında başkaca bir ayet yoktur. Görüldüğü gibi bu üç ayette de Barzah, engel anlamında  kullanılmıştır. Kuran'da Berzah Alemi'nden bahseden tek bir ayet bile  olmadığından, Berzah Alemi'nin varlığını iddia edenler  tek bir ayet bile gösteremezler, denilmiştir.
Zikrettiğimiz üç ayette de Berzah kelimesi, engel anlamında kullanılmıştır. Ruhların Kıyamete kadar eza cefa çekeceği ya da cennetten bir köşe olarak  mükafat göreceği iddia edilen Berzah Alemi'yle ilgili bir kere bile“Berzah Alemi lafı” geçmemektedir. Bir Berzah kelimesini gördük diye, Berzah Alemi oluşturmanın tutarlı hiçbir yönü yoktur. Bu iddiada bulunanlar, delil olarak 14 asır evvel yaşayan İslam âlimlerinin görüşlerini gösterirler. 
Bu, doğru bir görüş olamaz. Çünkü o devrin görüşü ile bu devrin görüşü bir olamaz. O zamanlar, insanları İslam dinine daha çok katabilmek için öyle konuşmak gerektiğinden o şekilde konuşmuş olabilirler. Ama bugünün insanının zeka seviyesi ile 14 asır evvelki insanın zeka seviyesi her halde aynı olmaz. Bu konuda ısrar, insanları dinden uzaklaştırabilir, dinden soğutabilir. Daha mantıklı olmakta fayda vardır.

Yorumlar