13.11.2020, 05:36

Kuran’da “Allah” lafzı ve sırları

Allah lafzı, Rabbimizin en büyük ismidir. Bu isim, bir lisandan türetilmiştir, çoğulu yoktur, tekil halindedir. Başka lisanlardan, başka dinlerden gelme bir isim de değildir.

Allah lafzı, Rabbimizin en büyük ismidir. Bu isim, bir lisandan türetilmiştir, çoğulu yoktur, tekil halindedir. Başka lisanlardan, başka dinlerden gelme bir isim de değildir. C. Allah Meryem suresinin 65’inci ayetinde: “Allah, göklerin yerin ve ikisi arasında kalan şeylerin Rabb’idir. O’na kulluk et. O’na kulluk etmek için sabırlı ve metanetli ol. Hiç O’nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun (Asla bir adaşı bir benzeri yoktur.-Meryem/65) buyurulmasından, Allah ismini taşıyan başka hiçbir varlığın olmadığına bir işaret yapılıyor. Allah’ın tek ve eşi emsali olmadığı, olamayacağı bilgisi veriliyor.

Yukarıdaki Ayet-i Kerimede Allah’ın ismini taşıyan başka birisinin olmadığı bilgisi verilirken, bir bilgilendirme daha yapıyor. Peygamberimizin izahları da bunu anlatıyor. Bu bilgilendirmede, Allah isminin,Rabbimiz tarafından kendi kendine verilen bir isim olduğunun anlaşılmasıdır. Yani Allah isminin isim babası, Allah-ü Teâla’dır. İkinci anlaşılan da bu olmaktadır.

Burada şunu da söylememiz gerekiyor. Allah Teâla Allah isminin başka kişi veya yerlere verilmesine de yasak getiriyor. İslam uleması Rahman isminin de, konulması yasaklanan ikinci isim olduğun söylüyor. Kuran’a uyarak Allah ve Rahman isimlerinin insanlara veya başka yerlere koymamak gerekiyor. Bir anlaşılması gereken de bu oluyor.

Halk arasında bir laf vardır, İsim babası diye. Burada, Allah’a sığınarak, bir kusur işliyorsak af dileyerek şunu söylemek istiyoruz:

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Allah ismi Celili’nin isim babası Allah-ü Teâlâ’dır. Bu durum, bu ism-i Celile bir özellik kazandırdığı için tekrarlamak istedik. Allah isminin Kuran’da geçen diğer Allah Teâla’ya ait isimlerden daha üstün tutulmasının sebebi, bu durumdur. Yani İsim babasının C. Allah olmasıdır.

Bilindiği gibi, Kuran-ı Kerim’de Allah’ın, Esma’ül Hüsna adı ile anılan yüzün üzerinde ismi bulunmaktadır. (Allah’ın Kuran’da 124 yerde ismi geçer. Ama İslam âlimleri insanların aklında kalması için 99 telaffuzu yapılmıştır.) Hepsi de Rabbimize ait güzel isimlerdir. Ancak Allah ismi celili, yukarıda da değindiğimiz gibi, Allah’a ait çok özel bir isimdir. Diğer isimler, diğer dinlerde, diğer lisanlarda kullanılan, kullanılmış olan isimlerdendir. Ama Allah lafzı hiçbir dinde hiçbir lisanda kullanılmış değildir. Çok özel bir isim oluşu bu sebepledir. Sadece Müslümanlara hediye edilen bir isimdir. O bakımdan, İslam âlimleri Allah lafzını, diğer isimlerden farklı tutarlar, farklı görürler ve C.Allah anılacağı zaman, Allah isminin kullanılmasını isterler.

C. ALLAH’IN “ALLAH” LAFZI CELİLİ DIŞINDAKİ İSİMLERİNİ ZİKRETMEK YANLIŞ OLUR MU?

Hayır, yanlış olmaz. Diğer isimleri de söylenebilir. İslam ulemasının anlatmak istediği “Allah” isminin tercih edilmesi tavsiyesidir. Bizim böyle bir açıklama getirmemizin sebebi, Kuran’da bu konu ile ilgili verilen bilgilerin olmasıdır. C.Allah, Araf suresi 180’inci ayetinde: “En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na o isimlerle dua edin” buyurarak Kuran’da geçen bütün güzel isimlerin, Allah’a ibadet ve duada kullanılabileceğini de belirtmiştir. Bu açıktır. Nitekim İslam âlemi, Allah’ın diğer güzel isimlerini de kullanır. Ancak önemine binaen yine tekrarlayarak söylersek, İslam âlemindeki genel kanı, Allah lafzının, diğer isimlerden çok daha farklı ve özel olduğu yönündedir. Çünkü Allah ismi, hiçbir yerde, hiçbir lisanda, hiçbir canlıya verilmeyen ve sadece Allah’a ait olan ve sadece Müslümanlara hediye edilen bir isimdir.

Demek ki Kuran’da geçen Allah’a ait 124 isimden hepsi ile C. Allah anılabilir. Müslümanlar arasında Kuran’da C. hakkın 99 isminin geçti inancı vardır. Yıllardır da “Esma ül Hüsna” olarak anılan Allah’ın Kuran’daki isim sayısı böyle bilinerek gelinmiştir. Ancak Kuran’da Allah’ın 99 isminin geçtiği bilgisinin verilmesi, İslam ulemasının verdiği bilgiye göre, insanların aklında kalmasının sağlanması amacına yöneliktir. Yoksa Kuran’da C.Allah’ın geçen isim sayısı 100 ün üzerindedir.

ALLAH LAFZINDAKİ HARFLERİN SIRRI

Bir değerli yazarımızın yazısından, Allah lafzının her harfi Allah’ı işaret eder diye bir yazı okumuştum. Dikkatimi çekmişti. Konuyu inceleyince gördüm ki, Arapça yazılışı itibarı ile Allah lafzındaki her harf, (Bir tek harf kalsa bile) yine de Allah’ı işaret ediyor. Enteresan geldiği için bu konuyu değerli okuyucularımızla paylaşmak istedim.

Allah lafzının Arapça yazılışındaki harflerine bakarsak, dört harften oluştuğunu görürüz: Bir adet Elif (e), 2 adet Lam(L harfi) ve bir adet H harfi olmak üzere 4 harften ibaret olduğu görülür. Arapça Lisanı ile yazılışına bakarsak, ilk harfin “Elif” olduğunu görürüz. Allah lafzının başındaki bu ilk harf olan elifi kaldırsak, kalan üç harf,Arapça okunuşu ile “Lillahü” şekline gelir. Arapça anlamı da “O Allah için” demek olur. O da yine Allah’ı işaret eder. Elif ile beraber “L” harfini de (yani iki harfi birden kaldırsak) Arapça yazılışı itibarı ile kalan iki harf, “Lehü” olarak okunur. “Lehü” demek ise, (O Allah) demektir. Görüldüğü gibi yine de kalan iki harf bile Allah’ı işaret eder.

Allah lafzındaki “elif” ve iki “L” harflerini kaldırsak (üç harfi kaldırsak), yani tek bir harf olarak “H” yi bıraksak, tabi ötüreli hali olan “HU” olarak bıraksak, (çünkü aslı öyle) bu tek harf bile, Allah’ı işaret eder. Çünkü Arapçada “Hu”demek, O Allah demektir. Çok yerde gördüğümüz Hüvel Baki (Baki olan O’dur “Allah”tır.) anlamına gelir.

Kısacası, Arapça’daki yazılışı ile Allah lafzının harflerini tek tek kaldırsak, tek bir harf bile bıraksak yine de o tek harf dahi, Allah’ı işaret eder. Biraz daha açarsak şunu dememiz gerekir. Arapça diline göre, “Allah” lafzındaki her harf, Allah’ı işaret eder. Tek tek bütün harfleri kaldırsak da sonundaki bir harf bile kalsa o bile Allah’ı işaret eder. Bu durum, “Allah” İsminin, önemli özelliği ve sırları olan bir isim olduğunu gösterir.

O bakımdan “Allah” ismini sık sık söylemekte sayısız faydalar vardır. Çünkü C. Hak Kuran’da, “Beni sık sık anın. Yatarken, kalkarken her durumunuzda anarsanız, beni unutmadığınızı, bir yaratanınız olduğunu bildiğinizi görürüm. Ve Ben de daima yardım ve desteğimle sizin yanınızda olurum,” buyuruyor. O bakımdan Allah’ı,boş ve müsait zamanlarımızda gizli ve sessizce (İslam’da gösteriş yasaktır.) sık sık anmak, O’nun emrine uymak ve dolayısı ile de O’nun rızasını kazanmak olur.

 

Yorumlar