20.11.2020, 05:14

Kuran’da Allah’ın gazabına uğrayan kavimler

Kuran’da Allah’ın gazabına uğrayan kavimler

Değerli Okuyucularım,

Bugün Allah nasip ederse Kitabımız Kuran’da, bizlere ibret olması ve ders alınması için zikredilen Allah’ın gazabına uğramış kavim ve kabileler üzerinde duracağız. Bu kavim ve kabilelerin kimler olduğunu, niçin Allah’ın gazabına uğradıklarını ve gazap şekillerinin ne olduğunu göreceğiz. İbretlik olaylar olduğu ve ders alınacak özellikleri taşıdığı için aktarılmasında fayda mülahaza ediyoruz.

Bazı İslam alimleri ile İslami yazarların bu konuda çalışmaları da olmuştur. Ulemanın, ve yazarların verdiği bilgiler arasında bazı yorum farklılıkları olsa da Kuran’a bağlı kalmaları sebebi ile gerçeklerden fazlaca bir uzaklaşma olmamıştır. Bu durumu da göz önüne alarak sağlıklı bilgi verebilmek amacı ile biz anlatımlarımız da tamamen Kuran ve sahih hadislere bağlı kalmaya çalışacağız.

Kuran’da helak olduğu bildirilen 17 kavim olduğu için bu konuda bir gazete köşe yazısında genişçe bilgi vermek mümkün olamayacaktır. Bizim yapacağımız, helak olan kavimlerin hangi kavimler olduğunu, Allah’ın öfkesini üzerilerine çekecek kadar ağır olan suçlarının neler olduğunu ve kendilerine gelen gazabın nasıl ve ne şekilde geldiğini birer ikişer cümlecik denecek kadar kısa bir şekilde anlatmak olacaktır. Konuyu işleyişimiz, Kuran’daki tarih sırasına göre yapılacaktır.

 

ALLAH’IN ÖFKESİNİ ÇEKEN KAVİMLER,SUÇLARI VE GAZAP ŞEKİLLERİ

Kuran-ı Kerim’de helak edildiği bildirilen 17 kavim ve kabilenin helak durumları aşağıya, çıkarılmıştır.

1) NUH KAVMİ: Nuh(AS) kavmini 600 yıl Tevhit dinine davet ettiği halde 80 kişi dışında kimse hak yoluna girmemiştir. Şirkte ısrara devam edilmiş ve gittikçe de Allah’sız, inançsız, kitapsız bir toplum çoğalmaya başlamıştır. Diğer taraftan da, Allah’a, Peygambere, kitaba inanan insanlar yok edilerek inançsız bir neslin çoğalması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu sebeple Nuh kavmi, tufanla yok edilmiştir

2) LUT KAVMİ: Kadınlarını kızlarını bir tarafa bırakarak erkeklerle ilişki içine girdikleri ve toplumun tamamen bozulduğu ve düzelme imkânı da yine tamamen ortadan kalktığı için, üzerilerine gökten yağan ateş halindeki çakıl taşları ile cezalandırılarak ölüme mahkum edilmiştir.

3) AD KAVMİ: Kuran’da varlıkları ve zenginlikleri ile imtihana tabi tutulan bir kavim olarak tanıtılır. İmtihanı kaybetmeleri, şirkten vazgeçmemeleri, bir tek kişinin bile iman yoluna girmemesi sebebi ile Ad Kavmi, yaratılan korkunç fırtına ile ölüme mahkum edilmiştir.

4) SEMUD KAVMİ: Salih peygambere inanmayan, kayalıklardan deve çıkarılması mucizesini isteyen, deve mucizesi gerçekleşince de devenin ayaklarını keserek öldüren, peygamberlerini yurtlarından süren bu kavim, kulakları sağır eden, insanın göz ve beynini zonklatarak kişiyi olduğu yere çivileyen korkunç sesle helak edilmiştir.

5) MEDYEN ASHABI ve EYKE HALKI: Bu iki kavim, birbirine çok yakın yerlerde ve birlikte yaşadıkları için genellikle beraber anılırlar. Medyen ve Eyke halkı ölçü ve tartıda akıl hayal almayacak kadar hile ve desise içinde olmaları, masum insanların hile ile ellerinden mallarını, mülklerini almaları, fakir fukaraya yaşama hakkı vermemeleri sebebi ile Allah tarafından meydana getirilen, kişinin dayanamayacağı, aklını canını alacak kadar güçlü bir uğultu ile cezalandırılmışlardır.

7)FİRAVUN VE ORDUSU: Masum İsrail halkını, çoluğuyla, çocuğuyla, kadını ile kızı ile 1000 yıldan fazla bir süre köle olarak kullanan Mısırlıların son Firavunu, Hz. Musa zamanında bu halka çok daha aşırı bir zulüm yaptığı, herkesin kendisini Tanrı olarak kabul etmesini istediği için, Firavun ve ordusu, Kızıl Deniz’de boğularak gazaba uğratılmıştır.

8) SEBE HALKI: Verilen nimetlere karşılık, ömürlerinde bir kere bile şükretmeyi hatırlamadıkları, şirk ve isyan içinde oldukları için, Arim Seli ile cezalandırılan, Kuran’da Allah’ın gazabına uğrayanlar arasında gösterilen bir kavimdir.

9)RES ASHABI: Allah’a şirk koşmaları, inkarcılığı sürdürmeleri, içlerinden bir tek kişinin bile Tevhit dini mensubu olmaması ve peygamberlerini de öldürmeleri sebebi ile halk kuvvetli bir depremle derin ve geniş yarıklar oluşturulmuş ve Res Kavmi mensupları da bu yarıklara atılarak diri diri toprağa gömülme cezası ile cezalandırılmıştır.

10) KARYE ASHABI: Gönderilen üç elçiden ikisini döverek şehirlerinden kovmaları, üçüncü elçiyi de öldürmeleri ve bir tek Karyalı’nın bile Tevhid dinine girmek istememesi sebepleri ile Allah tarafından gönderilen çok korkunç bir ses ile yok edilmişlerdir.

11) SEPT ASHABI, Musevi dininin geçerli olduğu dönemde, çalışılmaması ve Allah’a ibadetle geçirilmesi gereken Cumartesi yasağına uymamaları sebebi ile maymunlaştırılarak insanlık dışına itilen ve Ahrette de lanetlenen bir kavim olarak görülür.

2) TÜBBA KAVMİ: Allah’a ortak koşan, putlara tapmaktan vazgeçmeyen bu kavim, ömürleri kısaltılarak cezalandırılan, kurdukları devletleri yok edilen, kısırlaştırılarak nesillerine son verilen bir kavimdir.

13) UHDUD ASHABI: Bu ashabın hükümdarı o zamanlarda Tevhit dini mensubu olan insanları, zorlayarak kendisini tanrı kabul ettiren, kabul etmeyenleri de, ateşle doldurttuğu hendeklerde yaktıran bir hükümdardı. Hükümdarın ashabı olan Uhdud halkı da Müminlerin yakılmasını bir eğlence olarak görerek seyreder durumda oldukları ve karşı çıkmadıkları için başlarına musallat edilen belalıları tarafından aynı cezaya,daha da beteri ile çarptırılan bir kavimdir. Bu Kavim,Ahrette de lanetlenenlerden olmuştur.

14) MÜTE’FİKE HALKI: Kuran’da Lut Kavminin bir benzeri olarak görülen ve kadınlarını, kızlarını bırakarak erkeklere yönelmek gibi sapık bir yola giren bu kavmi C.Allah, Kuran’ da bildirildiği şekli ile “Mütefik halkı, kaldırıp yere çarpılmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü üzerilerine örtmüştür”

Bu Ayetten anladığımız, bu kavmin, olduğu gibi göğe kaldırılarak yere çarpılması şeklinde bir cezaya çarptırılmış olmasıdır.

15) FİL ASHABI: Sana Şehri valisi Ebrehe, Sana şehrine büyük bir ibadethane yaptırarak insanların, Kabe’ye değil de Sana Şehrine yaptırdığı ibadethaneye gelmelerini istemiştir. Ama kimse gelmemiş ve üstelik bir de, Arap halkı bu ibadethaneye büyük abdest yaparak, ibadethaneyi kirletmiştir. Bunun üzerine Ebrehe, büyük bir ordu oluşturarak Kabe’yi yıkmak üzere harekete geçmiştir. Ordusunun başına filleri dizdiği için, Fil Ashabı diye anılır. Ebrehe’nin bu filli ordusunu C.Allah, gönderdiği Ebabil Kuşları ile Cehennemden taşıttığı nohut büyüklüğündeki ateş halinde olan tuğla parçaları ile yakarak yok etmiştir. Fil Ashabının helakı da bu şekilde olmuştur.

16) HİCR HALKI: Ad ve Semud halklarının yaşadığı bölgede yaşadığı anlaşılan Hicr Halkı, Peygamberlerini dinlemedikleri, şirkte ısrar ettikleri ve masum insanlara çok zarar verdikleri, çok fazla kul hakkı yedikleri için ,C.Allah’ın halk ettiği korkunç sesle helak olan bir kavim olarak tanınır. Kuran’da bu şekilde geçer.

17) İREM ŞEHRİ HALKI: İrem şehri, bahçeli evleri ve binaları ile, güzelliği ile dillere destan bir şehirdi. Halkı da lüks bir yaşam içindeydi. Bu şaşalı yaşayış içindeki İrem halkı, yaratılışlarının tek sebebinin eğlence olduğunu sanmaları,Allah diye bir yaratıcının olduğuna asla inanmamaları, putları evlerine kadar sokarak putları Allah olarak görmeleri, peygamberlerini dinlememeleri ve tek bir kişinin bile Tevhit dinine girmemesi sebebi ile korkunç uğultulu bir sesle helak edilmişlerdir.

Yorumlar