01.10.2020, 21:35

Kur'an’da yahudilerin tanrı ve peygamberlikle ilgili görüşlerine cevaplar

Musevilik dininde Rab ismini verdikleri tanrılarına inanışları ile peygamberler hakkındaki görüşleri bazı yönleri ile İslam’a ters düşer.

Musevilik dininde Rab ismini verdikleri tanrılarına inanışları ile peygamberler hakkındaki görüşleri bazı yönleri ile İslam’a ters düşer. Yahudiler de bizler gibi tek tanrı inancı içindedirler. Ancak, Rab’lerini sadece Yahudi ırkının Rab’bi olarak görürler. Olaya, işin bu yönünü ele alarak bakarsak, Tanrı bir tanedir. Bu bakımdan Rab’lerinin sadece kendilerine ait bir Rab olarak görmeleri yanlıştır. Çünkü her ırkın bir tanrısı olamaz. Tanrı bir tanedir. İhlas Suresi birinci ayetinde C. Allah bunun böyle olduğunu bildirir. “Ey Resulüm! Söyle insanlara, yoktan var eden Allah vardır ve tektir”.(İhlas-1) Öyleyse Yahudilerin, “Rab” ismini vererek sadece kendilerine mal ettikleri, sadece kendilerine ait gördükleri tanrı anlayışı, yanlıştır. Birinci yanlışlık buradadır. Çünkü her ırkın ayrı ayrı tanrısının olması hiç mümkün değildir. Kur'an’da C.Allah “Ben hepinizin yaratıcısıyım.” buyurmaktadır. Öyle olunca Arapların tanrısı,Yahudilerin tanrısı, Japonların tanrısı diye bir tanrı anlayışı olamaz. Kur'an’a göre birinci terslik buradadır.

İkinci bir hata da, peygamberlerin, sadece kendi ırklarına gönderildiğini iddia etmeleridir. İbrahim, İshak, Yakup (as) gibi tarih öncesi gönderilen bütün peygamberleri, kendi ırklarına gönderilen peygamberler olarak görürler. Müslümanların, Kur'an’a dayanarak bütün peygamberlerin sadece Yahudiler için değil, bölgenin bütün insanları için gönderildiğini söylemelerini ve müminler olarak bütün peygamberlerin Allah katından herkes için gönderilmesi sebebi ile tümüne iman etmelerini de kabul etmezler. “Onlar, sizin peygamberiniz değil ki, nasıl sahiplenirsiniz,” diyerek karşı çıkarlar.

Ancak biz Müslümanlar, Kur'an’a göre, kendimizden evvel gelen İslâm Şeriatı üzerindeki bütün dinleri ve o dinlerin peygamberlerini, kitap veya suhuflarını tasdik eder, onaylarız. Çünkü Kur'an’ın isteği bu yöndedir. Kur'an’a ters olan bir yönleri bu konudur.

Kur'an’a göre üçüncü bir hataları da, Yahudi ırkının üstün bir ırk olması nedeniyle bütün peygamberlerin Yahudilerden seçildiğini iddia etmeleridir. Yani bütün peygamberlerin Yahudi ırkından görevlendirildiğini, bunun sebebinin de Yahudi ırkının üstün ırk olmasından ileri geldiğini söylemeleridir. Bir diğer bize ters olan görüşleri de, Hz. İbrahim, İshak ve Yakup peygamberleri, kendi ataları olarak görmeleridir. Halbuki Kur'an, bu peygamberlerin, Yahudilerin değil, peygamberimiz Hz. Muhammed’in ataları olduğunu bildirir. Bu görüşleri de İslam’a ters düşen bir görüştür.

Kur'an-ı Kerim’de bu iddialarının yanlışlığı ile ilgili olarak verilen cevaplar vardır. Bugün bu konular üzerinde duracağız ve ilgili ayetlerle, yanlışlıklarının nerelerde olduğunu göstermeye çalışacağız.

 

KURAN’IN DİĞER DİNLERİ VE PEYGAMBERLERİ TASDİK ETMESİ

Kur'an-ı Kerim, Yahudilerin din ve peygamberlerle ilgili görüşlerinin, yanlış olduğunu açıkça bildirir. Çünkü yukarıda da zikredildiği gibi Kur'an, kendinden evvel gelen bütün hak dinlerini, kitaplarını ve peygamberlerini tasdik eden, hiçbirisini diğerinden ayırmayan bir kitaptır. Kur'an’da bize salık verilen budur.

Bu konu ile ilgili olan ayetlere bakarsak bunun böyle olduğunu görürüz. Meselâ Enam Suresi'nde, “Ey Resulüm Yahudilere de: Allah’a, bize indirilen (Kur'an’a) İbrahim’e, İsmail’e İshak’a, Yakup’a ve Yakup oğullarına indirilene, Musa’ya, İsa’ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Hiçbirini ayırt etmeyiz. Biz O’na teslim olanlardanız.” (Âli İmran-84) de ve bütün peygamberlere inanılması gerektiğini de onlara bildir, diyen C. Allah, bu ayette, Yahudilerin kendilerine ait gördükleri peygamberlerin aslında öyle olmadığını, bu Hanif dininin Hak dinî olması sebebi ile, yani İslâm Şeriatı üzerine olan bir din olması sebebi ile Müslümanların da, Kur'an’ın da kabul ettiğini ve İslâmiyet’te, İslâm Şeriatı üzerindeki dinler ile onların peygamberleri arasında hiçbir ayrım yapılmadığını, Müslümanların, o peygamberlere indirilenlere imanının olduğunu çok açık ve çok net bir şekilde bildirmektedir.

Öyleyse bize göre Yahudilerin din ve peygamber konusundaki görüşleri doğru değildir. Peygamberlerin Yahudi oldukları için peygamber yapıldığı iddiası da doğru değildir. Bütün peygamberler, doğru yolda olmaları sebebi ile mükâfatlandırılarak peygamberlikle görevlendirildiğini bildiren Allah (cc), Kur'an’ da: “Biz Ona(İbrahim’e) İshak ve İshak’ın oğlu Yakub’u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola biz ilettik. Davud’u, Süleyman’ı Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Harun’u da doğru yola iletmiştik. Biz iyi davrananları, işte böyle mükâfatlandırırız.” (Enam-84) buyurarak, bütün peygamberlerin Yahudi oldukları için değil, doğru yolda oldukları için peygamber olarak görevlendirildiklerini bildirmektedir.

 

HAK YOLUNDA OLDUKLARI İÇİN PEYGAMBER SEÇİLİRLER

Yukarıda da zikredildiği gibi İbrahim, İshak ve Yakup (as) gibi Allah dostlarının peygamber olmaları, tamamen iyi yolda olmaları sebebi ile ve Allah’ın lütfu ile peygamber olarak görevlendirilmişlerdir. Yoksa onlar Tevrat’ta denildiği ve Yahudilerin iddia ettikleri gibi Yahudi oldukları için peygamber olmuş değillerdir. Kur'an’da da bu anlayışın teyidi vardır. “Yoksa siz, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve esbatın Yahudi, yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? (Onlar ne Yahudi, Ne Hristiyan’dır) De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine (Bildirilmiş) bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir?” (Bakara-140)buyuran C. Allah, bu ayetinde, anılan peygamberlerin Yahudi oldukları için değil, Allah katında seçkin ve iyi insanlar oldukları için peygamber oldukların, tekraren bildirmektedir.

Sad Suresi 45 ve 47. ayetleri ile Enbiya-72) ayetinde de bu durumun tekrar bir kere daha teyidi yapılmaktadır. “Ey Muhammed! Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup’u da an” (Sad-45) “Doğrusu onlar bizim katımızda seçkin ve iyi kimselerdendir. (Sad-47)”herbirini salih insanlar yapan (peygamber yapan) biziz.” (Enbiya-72) buyrulurken, Meryem Suresi 49. Ayette de,bu durum yine çok net bir şekilde tekrar bir kere daha teyit edilmektedir. “İbrahim, onları da, onların taptıklarını da (Puta tapınmayı) terk edince ona İshak ve Yakup’u evlat olarak bağışladık ve her birini de peygamber yaptık.”(Meryem-49)

Bu Ayetler ortada iken bizler bir Müslüman olarak, peygamberlerin Yahudi oldukları için peygamber yapıldıklarını iddia etmelerini tabi ki kabul edemeyiz. Babil’de ki tapınakta bulunan bütün putları nacakla kırarak büyük putun boynuna nacağı takan İbrahim peygamber değil midir? Demek ki ırkları nedeni ile değil, icraatları nedeni ile Peygamberlikle görevlendirilmişlerdir.

 

YAHUDİLERİN DEĞİL PEYGAMBERİMİZİN ATASI

Kuran,Yahudilerin,Yahudi oldukları için peygamber yapıldıklarını iddia ettikleri peygamberlerin Yahudi olmadıklarını,Yahudi oldukları için peygamber yapılmadıklarını bildirdikten sonra,anılan peygamberlerin, Yahudilerin atası değil, peygamberimiz Hz. Muhammed’in atası olduğunu da bildirmektedir. Yusuf Suresi 38. Ayetinde C. Allah Peygamberimize hitaben,”Ey Resulüm!(Yahudilere şöyle söyle) Biz, atalarımız İbrahim, İshak ve Yakub (as)’un dinine uyduk de ve bunu da Yahudilere bildir.” buyuruyor. Demek ki Yahudilerin İbrahim, İshak ve Yakup (as)’u kendi ırklarından sayarak bu peygamberleri ataları olarak görmeleri de yanlıştır. Çünkü Kur'an’da Allah Peygamberimize,(Atalarımızın dinine uyduğunuzu onlara bildirin) buyuruyor. Böyle olunca çok açık bir şekilde O peygamberlerin Yahudilerin atası değil, Peygamberimizin atası olduğu anlaşılıyor. Kitabımız Kur'an’ın görüşü budur.

Bu ayetlere rağmen, anılan peygamberlerin Yahudi olduklarına ya da Yahudi soyundan geldikleri için peygamber yapıldıklarına, Hz. İbrahim, İshak ve Yakup gibi peygamberlerin de Yahudilerin atası olduğu iddialarına bir Müslüman’ın inanması elbette ki mümkün değildir. Bu durumu Müslümanlara ileten C.Allah, Bakara Suresi'nde de, Yahudilerle de bu konularda bir tartışmaya girilmemesini istemektedir. Konu ile ilgili olarak C. Allah, Anılan Surenin 139. ayetinde, “De ki: Allah bizim de Allah’ımız, sizin de Allah’ınız olduğuna göre,Allah’ın dediğini (Yahudi oldukları için değil hak yolunda oldukları için peygamber yapıldıklarını Ve bu peygamberlerin, Yahudilerin değil Peygamberimizin atası olduğunu) bizimle tartışmak mı istiyorsunuz? O zaman Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir.” (Bakara-139) buyurarak, Allah’ın her şeyi bildiğini, bu sebeple onlara ayette ki gibi bir cevap verilerek tartışmaya girilmemesini istediği görülüyor.

Kur'an-ı Kerim’de verilen cevaplardan bazıları bunlar olmaktadır.

Yorumlar