Maskülizm, temel olarak erkeklerin sosyal ve hukuki haklarını savunan toplumsal bir teoridir. Detaylar haberimizde

Maskülizm, temel olarak erkeklerin sosyal ve hukuki haklarını savunan toplumsal bir teoridir. Temelinde tıpkı feminizm gibi eşitlik ilkesi yatar. Maskülizmin temel ilkeleri ve özellikleri nelerdir, kurucusu ve temsilcileri kimdir? Sizin için derledik.

Bu teori sık sık Maskülinizm akımı ile karıştırılmaktadır. Maskülinizm, erkeklerin kadınlardan hem zihinsel hem de fiziksel olarak üstün olduğunu savunur. Maskülizmde ise iki cinsiyetin eşitliği esas alınır. Her iki teori de Latince ''erkeksi'' manasına gelen ''masculinus'' sözcüğünden türetilmiştir. Hominizm adıyla da bilinen bu akım, ataerkil bir yapıya sahiptir.

 Kadınların sosyal rolleri ''anne'' ve ''eş''ten ibarettir. Erkek egemen toplumda kadınların özgürlükleri sınırlandırılmalıdır. Maskülinizm akımının etkileri en çok faşizm ve nasyonal sosyalizmde görülür. Adolf Hitler ve Bennito Musolini birçok konuşmasında kadının toplumsal konumunu ''ideal eş'' ve ''ideal anne'' olarak belirlemiştir. Maskülizm ise bu görüşlerin tamamına karşı çıkar ve kadın-erkek eşitliğini savunur.

 Maskülizm Nedir?

 Maskülizm, 19. yüzyılda ortaya çıkan ve günümüzde de etkisini sürdüren feminizm akımının erkeklerin bakış açısıyla yeniden yorumlanmasıdır. Bu akıma göre toplumsal yapılanmada eşitsizliğin temeli kadın - erkek üzerinden değil güçlü - güçsüz üzerinden okunmalıdır.

 Maskülizm teorisine göre toplumun içindeki güç ilişkilerinin temelinde iktidar olma hırsı yatar. Bu hırsın kökeni ise ekonomi politikaları ve kültürel yozlaşmadır. Cinsiyetlerle hiçbir ilgisi olmayan eşitsizliği ortadan kaldırmak için kadınlar ve erkekler karşı karşıya değil birlikte mücadele etmelidir.

 Maskülist Ne Demek?

 Maskülizm teorisinin temel ilkelerini savunan kişilere maskülist adı verilir. Maskülistler, feminizm hareketini eleştirmiş ve feministleri gerçeği çarpıtmakla suçlamıştır. Bu teoriye savunan kişilerin öne sürdüğü fikirlerden bazıları şunlardır.

 1- Başta İngiltere, Amerika ve Fransa olmak üzere gelişmiş ülkelerin birçoğunda evsizlerin %80'ini erkeklerdir. Sadece bu istatistik bile cinsiyetler arasındaki eşitsizliğin yeniden gözden geçirilmesi için yeterlidir.

 2- Birçok tabu, örf ve gelenek erkeklerin kendilerini baskı altında hissetmesine neden olmaktadır. Örneğin ''hesabı erkek öder'' ya da ''erkekler, ne olursa olsun ailesine bakmalıdır'' zorunluluğu birçok erkekte psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 2002 - 2018 yılları arasında kendisine anksiyete bozukluğu teşhisi konmuş erkeklerin sayısında %60 oranında bir artış gözlemlenmiştir.

 3- İsrail ve birkaç ülke dışında erkekler için askere gitmek yasal bir zorunluluktur. Savaşlarda hayatını kaybeden kişilerin [ampersand]98'i erkektir. Dolayısıyla cinsiyet eşitsizliğinden bahsedilecekse bunun erkeklerin lehinde değil aleyhinde olması gerekir.

 4- Boşandıktan sonra erkekler ''ömür boyu nafaka'' ödemek zorundadır. Bu da hukuki alanda düzeltilmesi gereken en temel problemlerden biridir.

Gözden kaçırmayın

Hemşirelerin Kovid anıları göz yaşarttı Hemşirelerin Kovid anıları göz yaşarttı

 Maskülizm Akımının Özellikleri Nelerdir?

 Maskülizm akımının en temel teorisi erkeklerin de en az kadınlar kadar ayrımcılığa maruz kaldığı teorisidir. Ek olarak birçok feminist grubun erkek düşmanlığını tetikleyecek söylemlerde ve eylemlerde bulunması sıklıkla eleştirilir. Bu akıma göre erkek tarafından işlenen suçların tüm erkeklere isnat edilmesi nefret suçu sayılmalıdır.

Maskülistlerin ilgilendiği alanlar

Maskülistler, tek taraflı mevzuata, kanunların erkekler aleyhine icra edilmesine ve erkeklerin (ve erkek çocuklara) yönelik ayrımcılığa karşı çıkmaktadırlar.

Maskülistlerin karşı çıktığı diğer hususlar da aşağıda sıralanmaktadır:

  • Erkek-karşıtı ayrımcılığın makul olduğuna inanan ve bunu öğreten hükûmet ve feminist gruplar
  • Erkeklerin eksik ya da hata sonucu türediğini iddia eden feminist gruplar[1]
  • Erkeklere erkek olduklarından ötürü kendilerini kötü hissettiren kültür
  • Çocukların vesayetini annelerin çocuğa babalardan daha iyi bakacakları yönündeki inanç sebebiyle anneye verilmeye teşvik edilmesi
  • İşyerlerinde feminist ideolojiyle ters düştüklerinde erkeklerin işlerine son verilmesi,
  • Kamu hayatında erkeklere kadınlardan daha az saygı gösterilmesi,
  • Erkek haklarının savunulmasında zafiyet, erkeklerden ziyade kadınlara yönelik sosyal programların uygulanması
  • Adalet sisteminde erkeklere yönelik önyargı
  • Erkeklerin sürekli kadınları dövdüğü ve ezdiği gibi bir izlenim oluşturmaları[1]
  • Erkeklerin kaba saba sadece seks isteyen canlılar gibi basit kalıplarla tanımlanması[1]

Bazı maskülistler üniversitelerde "Kadın Araştırmaları" şeklindeki yanlış yönlendirici bir başlık altında feminist ideolojinin öğretildiğini öne sürmektedirler. Bazı Kadın Araştırmaları kurslarında "Masküliniteler" tartışılmakla birlikte çoğu maskülist bu kurslarda erkeklere saldırıldığını ve feminist perspektiflerin ötesinde bir şey öğretilmediğini iddia etmektedirler.

Maskülistler arasındaki en büyük anlaşmazlık noktası cinsiyet rollerine ilişkin dini yasaklarla ilgilidir. Bazı maskülistler erkeğin genel liderlik rolünü desteklemekteyken diğer bazı maskülistler cinsler arası izafi eşitlik öne sürmektedirler. Maskülizm terimi ve erkek hakları hareketi birbiri yerine kullanılabilen kavramlardır, ancak bu, erkek hakları hareketi içindeki çoğu cinsiyete karşı nötr olan ve hümanist grupların varlığını göz ardı etme sonucunu doğurabilmektedir. Erkek hakları hareketi içindeki liberaller maskülizm terimini hareketin içindeki muhafazakâr kolu tanımlamakta kullanmaktadır. Yine de liberal ve eski feminist yazar Warren Farrell de kendisini maskülist olarak tanımlamaktadır.

Maskülistler arasında bir başka anlaşmazlık konusu sekülerizm ve dindir. Hareketin içindeki muhafazakâr kanat kadın konusuna dini bir perspektiften yaklaşırken liberal kanat cinsiyet konusunda daha nötr bir tutumu tercih etmektedir. Kimileri bu her iki kanadın arasında yalnızca dinamikleri arasında farklılık bulunduğunu ancak hareketin hedefleri konusunda genel bir uzlaşma olduğunu öne sürmektedirler.

 Maskülizmin Kurucusu ve Temsilcileri

 Maskülizmin kurucusu İngiliz gazeteci Ernest Belfort Bax'tır. Aynı zamanda bir filozof olan Belfort Bax, 23 Temmuz 1854 tarihinde doğdu. İngiltere'nin büyük gazetelerinde editörlük ve köşe yazarlığı yaptı. 40 yaşına kadar politikayla ilgilenen filozof, sonraki yıllarda cinsiyet eşitliği ve toplumsal iletişim gibi sosyolojik konularla ilgilendi. Maskülizm kelimesini ilk kez The Fraud of Feminism (Feminizm Hilesi) adlı kitabında kullandı.

 İngiliz filozofun diğer eserleri şunlardır: Erkeklerin Yasal İtaati, Almanya Kültürünün Dünü ve Bugünü, Erkeklerin Aklın ve Ahlakın Temel Sorunları

 Maskülizm akımının diğer temsilcileri arasında Warren Farrell, John Fekete, Lütfi Bergen, Christina Hoff Sommers, Andrew Kimbrell ve Jack Kammer yer alıyor.