Örgütsel vatandaşlık davranışı nedir? Örgütsel vatandaşlık davranışı tanım olarak; iş tanımlarının dışında belirlenmiş olan rol ve beklentileri aşan, işgörenlerin örgüte katkıda bulunabilmek için istekli bir şekilde göstermiş olduğu rol fazlası davranışa örgütsel vatandaşlık davranışı denir. Bu kelime, sosyal ve psikolojik anlamlarla  da katkıda bulunarak örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi için gönüllülük esasına dayalı bir şekilde yapılan bireysel davranışları ifade etmektedir. 

Örgütsel vatandaşlık kelimesi ilk olarak 1930’lu yıllarda Chester Bernard, tarafından ifade edilmiştir. Bernard yaptığı çalışmalarda biçimsel olmayan örgütler üzerinde durmuş ve gönüllülüğün örgüt içerisindeki önemine yer vermiştir. Örgütsel vatandaşlık farklı boyutlara sahiptir. Bazı kaynaklarda bu örgütsel vatandaşlık farklılık gösterse de bu beş boyut şu şekildedir;

  • Yardımseverlik.
  • Vicdanlılık.
  • Sivil Erdem.
  • Nezaket.
  • Sportmenlik.

Yardımseverlik:
Çalışanların diğer iş görenlere yardım ederek karşılaşmış oldukları sorunlara üstesinden gelmesi konusunda gönüllü olarak yardımda bulunmaları konusunda tutum ve davranışları içerir. Yardımseverlik, Özgecilik olarak da geçmektedir. Bir çalışanın diğer bir çalışanın işini tamamlayabilmesi ve üstesinden gelemediği konular hakkında başarılı olabilmesi için gönüllü olarak yardımcı olmasıdır. Çalışma arkadaşlarının performansını arttırmaya yönelik olan bu yardımlar işbirliğini güçlendiren yapısıyla örgüt amaçlarının gelişmesinde katkı sağlar.
Vicdanlılık:
Vicdanlılık türü, şirket ya da çalışma alanı içerisindeki üyelerin kendilerinden beklenen minimum rol davranışının ötesinde bir davranış sergilemelerini ifade etmektedir. Vicdanlılık biçimsel davranış olarak biçimsel rolden ayrılması için örgüt konusunda biçimsel rolden ayrılması en zor davranıştır. 
Sivil Erdem:
Bu davranış organizasyonun politik yaşamına aktif bir şekilde sorumlu olarak katılma şeklinde ifade edilir. İşgörenler örgüt işleyişine aktif  olarak katılıp düşüncesini ifade ederken disiplinsiz davranışlar ortaya sergileyebilmektedir. Böylece sergiledikleri davranışlar ile birlikte sportmenlik boyutuna ters düşebilirler. 
Nezaket:
Örgüt içerisinde iş yükümlülükleri sebebiyle sürekli iletişim içinde olmaları gereken, birbirlerinin iş ve kararlarından etkilenen üyelerin sergilediği olumlu davranışlar nezaket olarak tanımlanır.
Sportmenlik:
Son olarak bu türlerden sportmenlik, çalışanların gerginliğe neden olabilecek davranışlardan, çok şikayetçi olmaktan kaçınması ve hoşgörülü olması olarak ifade edilir. İş arkadaşlarına karşı saygısızca davranmaktan kaçınılması sportmenlik olarak ifade edilir.  İş alanında kalma ve orada bulunmak için çaba göstermek örgütün hedef ve ilkelerinin benimsenmesi ile olmaktadır. İyi ve uyumlu bir alanda bulunmak için yukarıdaki türleri benimsemek önemlidir.