24.01.2020, 07:24

Rüyaların anlam ve önemi

Rüya, ilgililerce farklı farklı tanımlanan uyku sırasındaki bilinç altı hayalleridir. Bir başka ifade ile rüya, insanların uyku sırasında gördüğü görüntülü, mekanlı, sesli bilinç altındaki hayalen yaşantıdır.

Rüya, ilgililerce farklı farklı tanımlanan uyku sırasındaki bilinç altı hayalleridir. Bir başka ifade ile rüya, insanların uyku sırasında gördüğü görüntülü, mekanlı, sesli bilinç altındaki hayalen yaşantıdır. Rüyadayken insanların ruhları sanki gezmeye çıkmış gibi gezerler, iş yaparlar, sohbet ederler, sevinirler üzülürler. Kişi uyku sırasında gördüğü bu hayali yaşantıyı, gerçek hayattaki yaşantılardan ayıramaz. Ölen babasını, annesini gördüğü halde onların öldüğünü bile hatırlamaz. Eğer yarı uyur, yarı uyanık haldeyken rüya görüyorsa onlardan bazılarının rüya olduğunu anlayabilir. Yoksa rüyanın gerçek yaşantıdan farklı bir yaşantı olduğunu, yani görülenin bir rüya olduğunu anlamaz.
    Rüyaların çözülemeyen yönleri var. Çünkü rüya gören kişi rüyasında bazı kişilerle görüşür konuşur. Sadece kendisi değil karşısındakileri de konuşturur. Kendisinin konuşması bir yerde belki normaldir ama karşısındaki insanları da konuşturması, onlarla karşılıklı konuşarak sohbet etmesi çözümlenememektedir. Bazı İslam uleması bu sebeple, uyuyan insan ruhunun, diğer insanların ruhları ile ilişkiye girdiğini iddia ederler. İnsan ruhunun bedenden çıkarak gezdiğine inanan bile vardır.

HER İNSAN RÜYA GÖRÜR MÜ?
    Evet, her insanın rüya gördüğü inancı hemen hemen kesindir. Rüya görmeyen bir insanın olamayacağı kanaati vardır. Ama herkes kendisine göre ve ayrı ayrı rüyalar görür. Kişinin istediği rüyayı görmesi de mümkün değildir.
    Konu ile ilgili araştırmacılara göre rüya, çoğu zaman günlük hayatımızda yaşadıklarımızın değişik boyut ve değişik şekillerdeki tekrarlanmasından ibarettir. Özellikle insan üzerinde etkisi büyük olan olayların rüyada görülmesi çok sık rastlanan rüyalardandır.
    Araştırmacılara göre uyku halinde görülen rüyalar çok kısa sürelidir. İnsan beyni sabaha kadar rüya görebilir ama bunları en uzun olanı 90 saniye kadar sürer deniliyor. Ancak bazı araştırmacılar, sabaha karşı görülen rüyaların 20,30 dakika kadar uzun süreli de olduğunu söylerler.  Ama rüya gören herkesin bildiği bir şey de rüyaların çok çabuk unutulmalarıdır. İnsanlar bir gece de çok rüya görür ama bunları çok çabuk unutur. Sadece kişiyi sevinç veya üzüntü yönünden çok etkileyen rüyalar akılda kalabilir.

RÜYALAR GERÇEKLEŞİR Mİ?
    Evet, uyku halinde görülen bazı rüyaların gerçekleştiği çok sık görülen olaylardandır. Özellikle bazı kişilerin gördüğü rüyaların gerçekleştiği yine görülen bir şeydir. Bu gibi olayların çoğu zaman filmlere, romanlara konu olduğu da biliniyor.

FREUD’UN RÜYA HAKKINDAKİ  GÖRÜŞLERİ
    Rüyalar üzerinde uzun araştırmalar yapan Sigmund Freud, rüyaların, günlük yaşantımızda olan olayların, şuur altındaki küçük çaplı ve basit şekillerde tekrarlanmasından ibaret olarak görür. Rüyalarla amel edilemeyeceğini bunların birer hayal olmaktan öteye geçmeyeceğini, önemli bir yanının da olmadığını bu sebeple de görülen rüyalardan bir sonuca ulaşmaya çalışmanın hayal olduğunu savunur.
    Freud, “Düşlerin yorumu” adlı 2 ciltlik kitabında rüya ve bilinçaltını genişçe inceleyerek bu sonuca varmıştır. Toplumsal baskılar sonucunda kişinin kendisini frenlemesi  ile bastırılan duygu ve düşüncelerin aslında yok olmadığını düşünen Freud, bunların şuur altında biriktiğini ve bu biriken baskıların da uyku halinde  şuur altından hayaller şeklinde dışa aktarıldığını  savunarak Rüyanın  bu bilinç altında bastırılan düşünce, duygu ve isteklerin dışa vurulmuş şeklinden başka bir şey değildir.


ktututtutututututuuuuuuuututututu
İSLAM DİNİNE GÖRE RÜYA    

İslam Dininde Freud’un görüşü reddedilir ve bazı rüyaların gerçekle ilgili olduğu savunulur. Yani İslam’a göre  her rüya, günlük yaşantıların dışa vurulması şeklinde yorumlanmaz. Öyle rüyalar vardır ki bunlar, sadık olan sahih rüyalardır. Bu rüyalardaki görülenler, Allah tarafından bazı kişilere bilgi verme mahiyetindedir. Bunu Peygamberimiz, İbni Mace’nin rivayet ettiği bir hadisinde, “Peygamberlik gitti ve sona erdi. Benden sonra peygamberlik yoktur. Ancak mübeşşirat vardır ki o da, sahih rüyadır. Bu rüyayı kişi ya bizzat kendisi hakkında görür. Veya başkası onun hakkında o rüyayı görür.” buyurarak bazı rüyaların, bir bakıma Allah’ın insanlara bir telkini olabileceğini, peygamber gelmeyeceğine göre kalan tek yolun rüya yolu ile telkin ve ilham yolu olduğunu bildirir.
Bu Hadis üzerine sahabeler Peygamberimize Mübeşşirat nedir diye sorarlar. Peygamberimiz de “Mübeşşirat, Müslüman Salih kişinin gördüğü rüyadır. O, nübüvvetin cüzlerinden bir cüzdür” buyurarak Telkin ve ilham yolunun açık olduğunu bunun da kişilere rüya yolu ile ulaştırıldığını bildirmiştir.
    Bilindiği gibi Peygamberimize peygamberliğinin ilk altı ayında vahiyler rüyasında gelmiştir.Peygamberimiz o altı ay içinde Rüyasında ne gördüyse hepsi doğru çıkmıştır. Altı ayın sonunda da vahiylerin gelmesi gündüzlere kaymıştır. Yine Buhari’ de yer alan  “Peygamberlerin rüyası vahiydir” hadisinden anlıyoruz ki bütün peygamberlerin rüyaları vahiyle ilgilidir. Bu sebeple,İslam’da her rüyaya değersiz gözü ile bakılamaz.
    
İSLAMİYETTE RÜYA ÇEŞİTLERİ
    İbni Macenin i rivayet ettiği bir Hadis-i Şerife göre, İslamiyet’teki rüyalar üç çeşit olarak kabul edilir.
1) Şeytani olay ve durumların sebep olduğu korkulu rüyalar: Bu tür rüyaların, kimseye anlatılmaması gerektiği kanaati vardır.Eğer anlatma ihtiyacı duyuluyorsa da ancak kendisine zarar vermeyecek anne,baba gibi kişilere anlatılmalıdır.İslam alimlerin görüşü budur.
2) İnsanları günlük yaşamında üzüntü ya da  sevinç gibi ve yaşadığı  etkileyici olayların Etkisinde kalınarak görülen  rüyalar: Bu rüyaların da kişiye zarar verebileceği yönleri olduğu inancı olduğu için yine herkese anlatılmaması ve sadece güvenilen kişilerle paylaşılması tavsiye edilir.
3) Sadık rüyalar: Bu tür rüyalara rahmani rüyalar da denir. Sadık rüyalar gerçekleşebilecek rüyalardır. Telkin ve ilhama dayanıldığı inancı vardır. Bu tür rüyalar, Allah tarafından insanlara ikaz veya müjde şeklinde gördürülen rüyalardır.
 
İSLAM’DA RÜYA TABİRİ İNANCI 

İslam dinin de rüya tabiri inancı vardır. Bazı rüyaların mutlak bir anlamı olduğuna inanılır.Ancak bu Rüya ilminden anlayan birisinin tabir etmesine  ihtiyaç vardır. Rüya ilminden anlayan kişinin de,en azından bir keramet sahibi olması gerekir. Mesela Hz. Yusuf’un zindanda iken firavunun aşçısı ile tatlıcısının gördüğü rüyaları tabir etmesi, O’nun Vezir-i Azam olmasına vesile olmuştur. Firavunun gördüğü 7  yedi zayıf ineğin 7 semiz ineği yemesiyle ilgili rüyayı, 7 sene sürecek kıtlığa yorması  ve bu olayın  da doğru çıkması sonucunda Hz. Yusuf, Firavun tarafından baş vezir yapılmasına sebep olmuştu. Kısacası Kuran’da rüya Tabiri olayı  vardır. Ama Tabiri yapacak kişinin Salih bir kul olması anlayışı hakimdir ve hep hayra yormak gerekir.

KURAN’DA RÜYADAN BAHSEDİLİYOR MU? 
Evet Kitabımız Kuran’da rüya ile ilgili Ayetler vardır. Peygamberimizin  gördüğü bazı rüyaların gerçekleştiği bütün Müslümanlarca bilinen  olaylardandır. Mesela Peygamberimiz Medine’de iken, Mekke’nin fethinin gerçekleşeceğine dair bir rüya görmüş ve bu rüyasını Ashabına anlatmıştır. Ashabın da bir beklentiye girdiği sırada C. Allah fetih Suresi 27. Ayetini nazil ederek “Allah’ın dilemesi ile Müslümanların başları tıraş edilmiş, kısaltılmış olarak ve emniyet içinde Mekke’ye  gireceklerdir” buyrulan Ayetiyle Mekke’nin fethinin gerçekleşeceğini duyurmuş ve  Peygamberimizin rüyasının gerçekliği ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, Yusuf Suresinde Hz. Yusuf’un gördüğü rüyalar ile o rüyaların ortaya çıkması, yine Hz. Yusuf’un hapiste olan Firavunun aşçısı ile tatlıcısının gördüğü rüyaları tabir etmesi ve bunların gerçekleşmesi konuları ile ilgili olarak rüya ve rüya tabirleri hakkında geniş bilgi verilir. Aynı durum İbrahim Suresinde de, İbrahim Peygamberin  oğlu İsmail’in Kurban edilmesi ile ilgili rüyalardan bahsedilmektedir. Ve bu rüyaların sadık rüyalar olduğu hakkında  genişçe bilgi verilmektedir. Yani Rüya konusu Kuran’da geçen bir konudur.

Yorumlar