24.12.2020, 21:19

Ümmeti davet ne demektir?

Ümmeti davet ne demektir?

Ümmet ve Ümmetçiliğin incelenmesine geçmeden, Ümmetin ve Ümmetçiliğin çok kısa da olsa ta- nımlarını yapmamızda fayda olacaktır. Bu düşünce ile önce ümmet nedir ona bakalım.Ümmet,bir peygambere veya onun getirdiği dine inanan,onun etrafında top- lanan insanların tümüne verilen isimdir. Ümmetin başka tarifleri de yapılabilir. Ümmet, aralarında din bağı bulunan topluluğa verilen isimdir de denilebilir.


Demek ki ümmet de bir peygambere ve onun vahiy yolu ile getirdiği dine inanma esası vardır. Eğer bir toplum peygambere ve onun getirdiği dini esaslara inanmıyorsa o toplum ümmetten sayılmaz.Ümmet olunabilmesi için hem peygambere hem de onun getirdiği dini esaslara inanmak esası vardır. İslama göre düşünürsek, Müslüman olan herkes, dünyanın neresinde olursa olsun ümmet sayılır. Yeter ki İslami inançlar içinde olsun, yeter ki peygamberimize inansın. Çünkü tarif ve verilen ölçü budur.

 

Bu durumda olan insanlar elbette ki aynı inancı taşımaları ve aynı peygambere inanmaları dolayısı ile birbirlerine karşı birer dindaş olarak ilgi duyabilirler. Çünkü,inançlarındaki benzerlik, kültürlerinde oluşan aynılık, Müslümanları birbirine yaklaştırır. Ama biz aynı inançta olmayan, aynı peygamberi, peygamberi olarak görmeyen hatta başka başka dinlerden olan kişileri de ümmetimiz içinde sayarak, yani Hıristiyanlar da,Yahudiler de Brahmanlar da bizim ümmetimiz dersek ve onları da, bir çıkış yolu bulmak için “Ümmeti Davet” olarak isimlendirip bizim ümmetimiz içine almaya çalışırsak bu yanlış olur.

 

Nerede ortaya çıkıyor?
İslam uleması bu ümmeti davet ve ümmeti icabet fikrini Kuran’daki şu üç ayete dayanarak ortaya atar. Kuran’da Sebe Suresindeki, 28. Ayet'te yer alan,“Biz seni bütün alemlere ancak rahmet için(Uyarıcı ve müjdeleyici) olarak gönderdik” ayeti ile, Araf Suresi'ndeki 158. Ayet'te yer alan“Ey insanlar! Ben,Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberim” Ayetineyine veEnbiya Suresinin 107. Ayeti'ndeki “Ey Muhammed! Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik.” ayetini, bu konuda fikirlerinin dayanağı olarak gösterirler. Ta mam ama, Peygamberimizi peygamber olarak kabul etmedikten, getirdiği kurallara uymadıktan sonra onlara nasıl ümmet-i Davet denilebilecek ve nasıl onlar için ümmet lafı kullanılabilecektir?

 

Tüm insanlık ümmet kabul edilmez
Bazı İslam alim ve yazarlarına göre,bütün insanlık "ümmet-i davet” ve "ümmet-i icabet" olmak üzere, tümüyle Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ümmeti olarak kabul edilir. Bu fikirde olanlara göre Ümmeti İcabet İslamiyet’i kabul eden toplumları, Ümmeti davet ise, İslam’a davet edilen(Aslında davet eden filan yok) ama, İslam Dinini kabul etmeyen toplulukları temsil eder.

 

Tabi Dünyadaki bütün insanların Hz. Muhammed’in ümmeti kabul edilmesi fikri, 14 asır evvelki İslam ulemasının, Ayetleri kendilerine göre yorumlayarak ortaya attığı bir fikirdir.Yoksa Ne Ayetlerde ne de Hadis- lerde, Dünyadaki bütün insanların, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ümmetidir diye bir kayıt yoktur.


Bütün Dünyadaki insanları, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ümmeti sayan insanlar da, din adamları da aynı hata içindedirler. Bütün Dünya insanlarını, diğer bütün din mensuplarını, yani 7 milyar insan varsa, 1,5 milyar Müslüman dışında kalan 5,5 milyar insanı, Hz. Muhammed’in ümmeti olarak nasıl sayacağız? Ümmet nedir ki böyle bir düşünceye varılıyor.Ümmet, aynı Peygambere inanan insanların oluşturduğu topluluktur. 5,5 milyar insan Peygamberimizin ümmeti olmuşlar mı ki hepsi Peygamberimizin ümmeti sayılıyor.

 

Ancak yanlışlık şuradadır. Evet Araf Suresi 158. Ayetine göre Peygamberimiz bütün insanlığa peygamber olarak gönderiliyor.Bu konu Kuran ile sabittir.Ancak Kuran’da,İslam Dinini kabul etmeyenler Yine ümmettir,deniliyor mu?Çağrıya uyar da Müslüman olursa ancak o zaman Peygamberimizin ümmeti olur. Kabul etmeyene ümmettir veya ümmeti davettir bile diyemeyiz.Ümmet kelimesini kafirler için kullanamayız.Bu durumda olanlar için asla ümmet lafı kullanılamaz.Böyle bir ifade,İslam âlimlerinin kafalarına göre yaptıkları yoruma dayanan bir ifadedir. Bizim bir topluluğa ümmet diyebilmemiz için o toplumun, peygamberimize ve getirdiklerine inanması gerekiyor.İnanmayana ümmet denilemez.

 

Böyle bir anlayış Kuran’a da uymaz ve ters düşer. Çünkü C. Allah Yunus Suresi 19. Ayetinde,“İnsanlar, tek bir ümmetten başka değildi; sonra anlaşmazlığa düştüler. Eğer Rabbinden geçmiş (verilmiş) bir söz olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri şey konusunda mutlaka aralarında hüküm verilmiş olurdu.”Buyururken Hud Suresi 118.Ayetinde de, “Eğer Rabbin dileseydi, insanları elbette tek bir ümmet kılardı. Oysa, onlar, anlaşmazlığı sürdürmektedirlerbuyuran C. Allah, İnsanların tek ümmet olmaktan çıktığını ve dolayısı ile yoldan çıkanların da ümmet sayılamayacağını bildirmektedir. Bunu söyleyen C. Allah’tır. Öyleyse C.Hak o yoldan çıkanları ümmet saymazken biz onları nasıl ümmetten sayacağız? Kuran’a rağmen Dünyanın bütün insanlarını aynı ümmet saymak yanlış olmaz mı? Neymiş efendim 14 asır evvelki İslam âlimleri öyle karar vermişler, biz de öyle kabul ediyoruz. Yanlışlık buradadır.Kuran bu Ayetler dışında Nahl Suresi 93. Ayeti'nde “Alllah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini saptırır. Dildiğini de doğru yola iletir” buyurarak Dünyadaki doğru yoldan sapan insanların aynı yolun yolcusu ümmet olamayacağını çok kesin bir ifade ile bildirmektedir.Aynı benzeri ifadeler Bakara Suresi 141. Ayeti ile Casiye Suresi 28. Ayeti'nde de geçmektedir.C Allah Bu Ayetinde “Ahret gününde her ümmeti diz çökmüş görürsün. Orada Her ümmet kendi kitabına çağrılır” buyurarak peygamberi,kitabı ayrı olanların ayrı ayrı ümmetler olacağını bildirmekte-

dir. Onun için diyoruz ki peygamberimize inanmayan toplumlar bizim şu veya bu şekilde ümmetimiz olamaz.Ümmet lafzı onlar için kullanılamaz.

 

On binlerce ölüme neden oldu

İslamiyet’in ilk yıllarında İslam toplulukları yanlış yorumlar içinde olan imamların peşine düşerek on binlerce insanın ölümüne sebep olmuşlardır.O dönemlerin Mezhep kavgaları ile çalkalanıp gittiğini bilmeyen yoktur. Eğer bazı aşırı ve tutucu çevreler fırsat bulsalar, yine Müslümanları hatta bütün insanları o zaman ki savaşlara benzer savaşların içine sokarlar.Bazı çevreleri bırakıverseniz bugün bile, Allah yolunda cihad adı ile mezhep kavgalarını hortlatırlar.Bu durumu Türkiye’mizde pek çok alim ve pek çok aklı başında insan bilip ve görüp duruyor.Ama 14 asırdır devam edip gelen bu yanlışları, ben mi düzelteceğim deyip geçiyorlar.


Kısacası Kuran’a, hadislere, Türk dil kurumunun lügatine ve halk arasındaki anlayışa göre Ümmet, aynı peygambere inanan insanların oluşturduğu topluluklardır. Peygamberimize inanmayanlara da ümmet denilmesi, yanlıştır ve doğru da değildir.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@