Dünyada ülkeler, girişimciliğin ekonomiyi büyütme, refahı arttırma hususunda önemli bir konu olduğunu kavramışlardır. Ülkemizde de girişimcilik üzerine birçok yeni politikalar ve imkanlar oluşturulmaya başlanmıştır.


1980’lerin sonrasında serbest ekonomiye geçen ülkemizde ise, girişimciliğe olan yatkınlık oldukça ortaya çıkmıştır. Özellikle KOBİ’lerin önemi, ekonomiyi nasıl dinamik bir hale getirdiği keşfedilmiştir. Bununla ilgili birçok başarı hikayeleri de oluşmaya başlamış, tamamen liberal ve serbest girişimciliğe dayanan tarzda girişimcilik hikayeleri oluşmuştur.


Bu gelişmelere paralel olarak, son yıllarda ülkemizdeki üniversitelerde girişimcilik konusunda dersler, öğrenci kulüpleri yaygınlaşmıştır. Ancak açılan lisans, yüksek lisans programları yurtdışı örneklerinin yanında oldukça azdır. Türkiye’de ‘Girişimcilik’ konusunda lisans, yüksek lisans seviyelerinde eğitim veren üniversiteler, geleneksel olarak ‘işgörenler’ yetiştirme amacının aksine, ‘bireysel’, ‘kurumsal’ veya ‘sosyal’ girişimci olarak yeni iş fikirlerini ortaya koyabilen ‘işverenler’ yetiştirme amacı ile eğitim vermeye devam etmektedir.


Girişimcilik, temelde bireysel düşüncelerin faaliyete geçirilmesi, inovasyon ise ortaya bir yenilik koyulması ile ilgili kavramlardır. 2000 yılında düzenlenen Lizbon Zirvesi’nde benimsenen kararların başarıya ulaşması için özellikle genç nüfusun girişimci özellikli, yenilikçi iş geliştirici ve küçük ve orta ölçekli işler kurması yönünde desteklenmesi gerektiği politikalar öne çıkmıştır. Bundan dolayı, temel bilim dallarına kıyasla dünyada sayıları daha az olsa da, üniversitelerde bulunan “Girişimcilik” lisans ve yüksek lisans bölümleri, genç nüfusun kendilerine güvenerek oluşturdukları yenilikçi ve kreatif fikirleri gerçekleştirebilmelerinde anahtar rolü oynamaktadır.

ÜNİVERSİTELERDE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ


"Girişimcilik" konusunda lisans ve yüksek lisans programlarının temel amacı, Avrupa ve ABD’ye göre ülkemizde daha düşük olan girişimcilik payının yükseltilmesine yönelik olarak, girişimci ve yenilikçi düşünceleri ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla faaliyete geçirebilen, inovatif iş fırsatlarını belirleyip çeşitli sektörlerde uygulayabilen, bilgi ve teknoloji transferini yapabilen, yeni fırsatlar oluşturabilecek ve varolan fırsatları değerlendirebilecek girişimci yeteneği gelişmiş, iş kurma ve yönetme konusunda bilgi ve becerileri yüksek, yeniliklere karşı farkındalığı ve motivasyonu yüksek, çeşitli mal ve hizmet sektörlerinde inovatif yaklaşımlarla yenilikler ortaya koyabilecek insan kaynağını yetiştirmek ve girişimci/inovatif kapasite ve düşüncelerin geliştirilmesine yönelik eğitim ve öğretim sağlamaktır.


Üniversitelerde lisans kapsamında okutulan bölümlerin ve yüksek lisans programlarının çoğunun amacının işgörenler yetiştirmeye yönelik olmasından farklı olarak, “Girişimcilik” konusunda lisans ve yüksek lisans programlarının amacı ise, çeşitli sektörlere “bireysel girişimci”, “kurumsal girişimci” veya “sosyal girişimci” kapsamında işverenler yetiştirmektir. Bunun yanında, güncel işlerin geliştirilerek, yeni fırsatların belirlenerek ve mevcut işlerden yeni yatırımlar üretilerek, yeni fikirlerin ve inovatif yaklaşımların gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.


Söz konusu temel amaç çerçevesinde açılması planlanan yüksek lisans programında, sosyal bilimler kapsamında işletme, yönetim, finans, ekonomi, uluslararası ticaret ve lojistik bilimlerinin/alanlarının yanında fen bilimleri kapsamında mühendislik temel bilimleri ilkeleriyle analiz edebilen, yerel ve dış ticarette gerekli bilgi ve beceriye sahip, uluslararası ticarette kavramsal çerçeve ve kuramsal yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi, disiplinlerarası konuları elleçleyebilen, çok yönlü bakış açısı ile kavrama ve değerlendirme becerisine sahip, küreselleşme sürecinin dinamiklerine uyum sağlayabilen, alanında uzmanlaşmış, dinamik ve kreatif fikirli kişisel özelliklere sahip, ülkemizin rekabet ve temsil gücünü arttırabilecek donanımda bireylerin kişisel gelişmelerine fayda ve yön sağlanması hedeflenmektedir.
Ülkemizde “Girişimcilik” konusunda lisans programı olan İstanbul ve Ankara’da olmak üzere sadece 2 üniversite mevcuttur.
 Özyeğin Üniversitesi( İstanbul ),İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Girişimcilik Bölümü; TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Girişimcilik