İşletmelerin temel amaçlarından biri de gelecekte var olabilmek olduğunu görmekteyiz. Bu gerçeğin ışığında yöneticiler yarına hükmetme, görme, hazır olma, fırsatları yakalama gibi çeşitli öngörülerde bulunabilir veya hayal kurabilirler. Yönetici ya da lider yönettiği işletmenin 10 ile 30 yıl sonraki halini düşünmekte ve zihninde onu şekillendirmektedir. Bu şekillerin gerçekleşmesi için çeşitli yöntemler, sistemler ya da modeller oluşturabilirler. Bu faaliyetleri geleceğe bir bakış olarak değerlendirmek mümkündür. İşte bu çabalar işletme literatüründe vizyon kavramıyla açıklanmaya çalışılmaktadır.

Çok farklı yorumlar bulunmakla beraber , bu kavramı basitçe “geleceğin bir resmi veya geleceğe bir bakış” olarak tanımlamak doğru olur.

Vizyon kavramı tüm düşünsel, duygusal, sezgisel zenginliği işe koşarak geleceği yaratan tasarlayan hedef düşlere dönüştüren, özü yeni başarılar olan değerlerle bütünleştiren bir gerçeği algılamaya ve yorumlamaya vurgu yapan değerler bütünüdür. Başarılı toplumların işletmelerin kuruluşların hikayeleri dikkatlice incelendiğinde bir vizyonları olduğu görülebilir.

Bu açıdan vizyon gerçekleştirilmesi o an için mümkün olmayan birtakım ölçülebilir hedeflerin başarılabilmesidir. Temelde ise vizyon çizilmeye çalışılan geleceğin resminde bir amaç duygusu, bir var oluş nedeni ve bir önder felsefeye dayanarak ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin sorularına yanıt oluşturabilir.

Stratejik yönetimde vizyon, en genel, en geniş ve en kapsamlı amaçları içerir. Gerçekleştirilmek istenen amaçlar için gerekli araç ve kaynakları belirtilmek sizin işletmenin gelecekteki fotoğrafını tasvir eder. İşletme açısından vizyon, işletmenin niteliklerini, stratejik niyetini, insan kaynakları ve temel değerlerini vb. tüm unsurları da kapsayacak şekilde belirlenmiş çizgilerin üzerinden geleceğe bakışını ifade edebilir.

İşletme bilimi, “vizyon” kavramını açıklarken, bir ürünü, bir işletmeyi, pazarlama yönetimini, yönetim modelini, ya da banka kontrol sistemini olağan üstü başarılara ulaşmış şaşırtıcı yeni fikirleri örnek göstermektedir. Ya da bir işletmenin tam “on ikiye beş kala” başarılı yeniden başlangıcında, bütün batı dillerine Amerika'dan ithal edilen terimle “turn around” (dönüm noktası)nda, “take off” (uçağın pistten havalanması)dan, yani kurtuluşu getiren “vizyon” dan ya da “fikir kıvılcımı”ndan çok söz etmektedirler. Bütün bu örneklerde, başlangıçta çalışanların, müşterilerin, dağıtımcıların ya da hissedarların şiddetle karşı çıktıkları bu vizyonun şaşırtıcı etkileri vurgulanmaktadır.

Girişimcilerden birinin, yöneticinin ya da yönetim kurulu başkanının tek başına eseri olarak gösterilen bu vizyon, en doğru anda ortaya atılan en doğru ve küresel öneri olarak kabul edilmektedir. Bu şanslı öncü girişimcinin dahice fikri, işletme bilimi literatüründe strateji yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Vizyon özetle, görüş, görme gücü, geleceği görebilme, hayal kurabilme, uzun vadeli düşünme, mevcut yeteneklerin çok ötesine geçme, tasavvur etme, yaratıcı olma, belirli bir yön sağlama, hareketlerin esin kaynağı olma, sürekli göz önünde bulunma ve çevresindekilere ışık ve enerji vermeyi de içeren bir kavram olduğunu söyleyebiliriz.