2017 Torba Yasa'da sosyal güvenlik
DİLEK ETE

DİLEK ETE

2017 Torba Yasa'da sosyal güvenlik

25 Ocak 2017 - 10:17


2017'de çalışma hayatımıza etkilerini göstermeye başlayacak Torba Yasa meclisten geçti. Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekliyoruz. Torba Yasa'nın içeriğinde bir çok madde bulunmasına rağmen sosyal güvenlik ve çalışma hayatına ilişkin ana konuları sıralamak istersek birkaç konu oldukça önem arz ediyor.

Daha önce Bağ-Kur borcu olup yapılandırmaya başvurup ödeme yapamayanlar için , ödeme yapılmayan tutarların gecikme zammı ile güncellenerek Mayıs 2017’ye kadar ödeme yapılması imkanı tanındı.

Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi Kanun yayım öncesi olup, kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin anapara ve faiz ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan Kara Liste kayıtları, söz konusu borçların altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından Kara Liste dikkate alınmayabilecektir.

Yine Emekli Sandığı'nda 30 yıldan fazla hizmeti olup emekli ikramiyesini ,otuz tam hizmet yılı üzerinden alanlara , otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 Türk Lirası’nın altında olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7.500 Türk Lirası'na kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecektir.

Asgari ücret desteği uygulanmaya devam edilecektir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece işverenlerin ödemek zorunda oldukları sigorta primlerinin ertelenmesine karar verilmiştir. Asgari ücret desteğinden faydalananların, bu faydalanmaya ilişkin Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş kabul edilecektir.

Özel sektör işverenlerinden Aralık 2016 ve Ocak -Subat 2017 aylarında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı asgari ücret desteğinden yararlananların asgari ücret desteğine esas olan prim ödeme gün sayısının 60 TL ile çarpılması sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak sigorta primi, dokuz ay süreyle ertelenecektir.
Bunun için;
-Özel sektör işvereni olmak
-Asgari ücret desteğinden yararlanmaya müstahak olmak gerekir.
Erteleme kapsamına giren işletmelerin ertelenecek prim tutarı; Asgari ücret desteği hesabına esas gün sayısı X 60 X 34,5 / 100 formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.
Dolayısıyla ilgili aya ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesinin ardından, sigorta prim teşvikleri ile bir önceki ayda hak kazanılmış asgari ücret desteği düşüldükten sonra işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminden yukarıda belirtilen formül vasıtasıyla hesaplanan tutar düşüldükten sonraki kısmın yasal süresi içinde ödenmesi gerekir.
Asgari ücret desteği ve sigorta prim teşvikleri düşüldükten sonra işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta prim tutarının ertelenecek prim tutarından az olması halinde, işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin tamamı ertelenecektir.

Çok tehlikeli işyerinde A sınıfı uzman çalıştırma yükümlülüğü, 01.01.2018 iken 1.1.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Tehlikeli işyerinde B sınıfı uzman çalıştırma yükümlülüğü, 01.01.2019 tarihine kadar C sınıfı uzman çalıştırılmak kaydıyla yerine getirilebilir.

6552 sayılı Kanun’la maden işyerlerinde uygulanmak üzere İş Kanunu’nun yıllık izin, fazla çalışma ve çalışma sürelerinin iyileştirilmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere gereğince ortaya çıkan maliyet artışları devlet tarafından karşılanmaktaydı. Bu destek, yeni yapılacak rodövanş sözleşmeler için de verilmeye devam edilecektir.

Banka sandığı iştirakçisi olup 45 yaşını doldurmamış olanlar da işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine dâhil edilecektir.Katkı payı, banka sandıkların iştirakçisi olan çalışanlar için bu çalışanların bağlı bulunduğu sandığa, katılım payı, kesenek veya diğer adlar altında ödediği tutarların hesaplanmasına esas kazancın %3'üne karşılık gelen tutardır. Bir başka ifade ile SGK’ye tabi olmayan geçici 20. madde sandıklarının SGK’ye devredilinceye kadar, sandık iştirakçilerinin 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olmasalar bile, 45 yaşını doldurmamış olanların bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dâhil edilmesi sağlanmıştır.

Torba yasa da yer alması beklenen Sosyal Güvenlik açısından önemli staj sürelerinin sigorta başlangıcı sayılması,kadınların doğum borçlanması tarihinin düzenlenmesi gibi bir çok maddenin bir sonra ki yasal düzenlemede yer alması ortak dileğimizdir.   


YORUMLAR

  • 0 Yorum