Emekli Sandığı'nda ikramiye
DİLEK ETE

DİLEK ETE

Emekli Sandığı'nda ikramiye

05 Ağustos 2017 - 11:28

Farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmetleri bulunan bireylerin hizmetleri 2829 sayılı Hizmet Birleştirmesi Kanunu ile birleştirilerek emeklilik işlemi yapılır.

26.01.2012 tarihine kadar 2829 sayılı Kanun'un 12. maddesi gereği ‘Son defa TC. Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve’’ ibaresi gereği son defa Emekli Sandığı'na tabi bir kurumdan emekli olmayanlara emekli ikramiyesi ödemesi yapılmıyordu. Söz konusu ibare, 05/06/2009 tarih ve 27249 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesi'nin 5/02/2009 gün ve E:2005/40 , K:2009/17 sayılı kararı ile iptal edilmiş, 19/06/2010 gün ve 27616 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 1/06/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe giren 5997 sayılı Kanun‘un 14. maddesi ile 5434 sayılı Kanun’un 89.maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek ‘’Son defa bu kanun veya 5510 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve’’ ibaresi ile 2829 saylı Kanun'un 12. maddesinde yer alan ve Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen hüküm yeniden getirilmiştir.

Böylece, 9/07/2011 gün ve 27989 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anayasa Mahkemesi'nin 12/05/2011 gün ve E:2010/81, K;2011/78 sayılı kararı iptal edilmiştir. Bunun üzerine doğan hukuki boşluk 26/01/2012 gün ve 28185 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 6270 sayılı Kanun ile doldurulmuştur. Anayasa Mahkemesi'nin 2829 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile ilgili verdiği iptal kararının gerekçelerine uygun olarak hazırlanan 6270 sayılı Kanun‘un 1. maddesi ile 5434 saylı Kanun‘un 89. maddesi tümden değiştirilmiş ve Emekli Sandığı'na tabi hizmetler için ikramiyesi ödenmesi 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartına bağlanmıştır.

Ayrıca 6270 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile 5434 sayılı Kanun‘a eklenen geçici 223. madde de, bu maddenin yürürlük tarihinden önce, mülga 2829 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlar ile ölenlerin hak sahiplerine, varsa açtıkları davalardan vazgeçmeleri ve bu Kanun'un 89. maddesindeki şartların varlığı halinde aynı esas ve usuller çerçevesinde emekli ikramiyesi ödeneceği davalardan vazgeçilmesi halinde ,mahkemelerce Sosyal Güvenlik Kurumu lehine hükmedilecek vekalet ücretlerinin Kurumca tahsil edilmeyeceği belirtilmiştir.

6270 sayılı Kanun'un atıfta bulunduğu mülga 1475 sayılı İş Kanunu'nun halen yürürlükte olan 14. maddesinin 5. fıkrasında 506 sayılı Kanun'un 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanun'un geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresinin ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle feshedilmesi durumunda kıdem tazminatının ödeneceği kabul edilmiştir.

Buna göre; 5434 sayılı Kanun kapsamındaki Emekli Sandığı'na tabii görevinden kendi isteği ile istifa ederek ayrılanlardan;

08.09.1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanların, 506 sayılı Kanun’un geçici 81. maddesinde öngörülen en az on beş yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısını 08/09/1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanların ise, 506 sayılı Kanun ‘un 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen en az yirmi beş yıllık sigortalılık süresi ve 4500 prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresi aramaksızın sadece 7000 prim ödeme gün sayısı koşullarını yerine getirenlere emekli ikramiyesi ödenmesi mümkündür.

Ancak; bu imkanı getiren 4447 sayılı Kanun‘un 45.maddesi 08/09/1999 tarihinde yürürlüğe girdiğinde 8.09.1999 tarihinden önce istifa edenler Emekli Sandığı'ndan emekli olmadıkça emekli ikramiyesi alması mümkün değildir.

SONUÇ OLARAK; 8.09.1999 öncesinde çalışması olanlar, 8.09.1999 sonrasında Emekli Sandığı'ndan 15 yıl 3600 gün şartını yerine getirip 8.09.1999 sonrası istifa ettiyse hangi Kurumdan emekli olursa olsun çalıştığı süreler için emekli ikramiyesini Emekli Sandığı'ndan alır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum