İş kazaları ve meslek hastalıkları
DİLEK ETE

DİLEK ETE

İş kazaları ve meslek hastalıkları

31 Ocak 2018 - 09:48

İş kazaları ve meslek hastalıkları

İş kazası ; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada , görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi halinde veya asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen ,sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen , ruhen özre uğratan olaydır.

Kendisine tanınan haklardan yararlanmak için kazaya uğrayanın kaza esnasında sigortalı olması yeterlidir. Ayrıca belirli bir süre prim ödeme gün sayısının olması koşulu aranmaz.

İş kazasının sonucunda bedensel veya ruhsal kayıp oranı hastanelerce düzenlenen sağlık kurulu raporlarına göre derecelendirilir. Sigortalıda meydana gelen arıza kaza ile ilintili olmalıdır. Her iş kazası kişide sağlık kaybına neden olmaz.

Meslek hastalığı ise; Sigortalının yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple ve işin şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık özürlülük halleridir.

Meslek hastalığının anlaşıldığı tarihte sigortalı olmak şart değildir. Burada önemli olan meslek hastalığına işyerinde sigortalı olarak çalıştığı sırada yakalanmasıdır. Meslek hastalığı sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine ve işin yürütüm şartlarına göre ortaya çıkar. Süreklilik arz etmesi gerekir.

SSK lı çalışan işçilerin iş kazasına uğramaları halinde işverenleri tarafından bulunduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine hemen ,SGK ya en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmesi gerekir. Bağkur’ lu ise bir ayı geçmemek üzere SGK ‘ ya bildirim yapmalıdır. Bildirim SGK ‘na bizzat ya da taahhütlü posta ile yapılmalıdır.

Çalışana ,İş kazaları ve meslek hastalığının yol açtığı bedensel veya ruhsal zararın gelir kayıplarını ve sağlık giderlerini azaltmak için iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası yapılır. Bu sigortayla ,zarara uğrayan sigortalıya;

*Geçici iş göremezlik süresince GÜNLÜK GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

*SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ

*Sigortalının ölümü halinde geride kalan hak sahiplerine GELİR

*Gelir Bağlanmış olan kız çocuklarına EVLENME ÖDENEĞİ

*Sigortalının ölümü halinde CENAZE ÖDENEĞİ verilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası veya meslek hastalığına tutulan sigortalıya sağlığına kavuşana kadar sağlık yardımı ve GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ vermekle yükümlüdür. İş göremezlik sürekli hale gelirse ,SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK geliri bağlanır.506 sayılı kanunun 22.maddesi gereği gelirlerin sermaye olarak ödenmesi uygulaması 5510 sayılı kanunla kaldırılmıştır.

5510 sayılı kanundan sonra iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle SGK toptan ödemeyi sonlandırmıştır. Sadece aylık sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanmaktadır. Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri alabilmesi için; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle SGK sağlık kurulunun vereceği raporda meslekte kazanma gücünü en az %10 oranında kaybetmesi gerekir. Sürekli iş göremezlik geliri için tahsis dilekçesi ile kuruma başvurulması yeterlidir.

Sürekli iş göremezlik geliri günlük kazanç tutarına göre belirlenir. Günlük kazanç hesaplanırken kaza tarihinden geriye doğru üç aylık sürede toplam kazanç ,toplam çalışma gününe bölünür. Günlük kazanç , sigortalının kaza tarihinden önceki bir yıllık sürede çalışmasının bulunmadığı hallerde kaza geçirdiği aydaki prime esas kazanç ve prim gün sayısına göre hesaplanır.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanacak gelirlerde alt sınır kontrolü sadece başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumdaki sigortalılar için öngörülmüştür.Başkasının bakımına muhtaç sigortalılara bağlanacak gelirler prime esas kazanç alt sınırının aylık tutarının %85 inden az olamaz.

İş kazası ve meslek hastalığında zaman aşımı sürekli iş göremezlik gelirine hak kazandığı tarihten itibaren beş yıldır.Sürekli iş göremezlik için kuruma başvurduğu tarihten itibaren geriye dönük sadece beş yıl talep edilebilir.

5510 sayılı yasaya göre ;İş Kazası ve Meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri almakta iken sigortalı vefat ederse geride kalan hak sahiplerine ölüm geliri bağlanır. Hak sahiplerine bağlanacak ölüm geliri şartları emekliliği hak etmiş bir sigortalının yakınlarının şartlarından farklı değildir. Eş, çocuklar ve geride kalan anne , baba için yaş, çalışma, gelir durumu gibi şartlar 5510 sayılı yasada 34.madde de düzenlenmiştir. Normal emekli sigortalının yakınlarına sağlanan haklarla aynıdır. İş Kazası ve meslek hastalığı sonucu vefat eden veya sürekli iş göremezlik ödeneği alırken vefat eden sigortalının geride kalan yakınları 5510 sayılı yasaya göre emekli olmuş gibi sosyal haklar olarak sayılabilecek cenaze yardımı ve kız çocukları da evlilik yardımını alırlar. İş kazası geçiren işçi, SGK’dan alamadığı maddi ve manevi diğer zararları için işverenlere tazminat davası açabilir. Ayrıca ölüm ve yaralanma halinde işveren veya kazadan sorumlu kişiler hakkında “taksirle ölüme/yaralamaya sebep olmak” suçundan ceza davaları açılır. Ülkemizde her gün 172 iş kazası oluyor. Kazalar sonucu günde 3 işçi ölüyor 5 işçide iş göremez hale geliyor.Uzmanların yaptığı açıklamaya göre iş güvenliği önlemleri alınırsa iş kazalarının %98 inin ve meslek hastalıklarının %100 ünün önüne geçilecekti. Geçen zaman gösterdi ki kurallar uygulanmadıkça iş kazaları sonrası ölümlerde azalma lafta kalıyor.

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum