KHK ile işten çıkarılanlar
DİLEK ETE

DİLEK ETE

KHK ile işten çıkarılanlar

30 Ağustos 2017 - 09:54

29.04.2017 tarihli, 30052 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, 690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bazı maddelerin içeriği yeniden düzenlendi. KHK ile işten çıkarılanların durumunu düzenlemek üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu.

685 sayılı KHK’nin 1. maddesi ile olağanüstü hal kapsamında haklarında terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur.

Buna göre, Komisyonun görevi, KHK ile aleyhlerinde işlem tesis edilen vatandaşların, bu işlemlere karşı başvurularını değerlendirmek ve karar vermektir.

685 sayılı KHK’nin 1/2.maddesi uyarınca Komisyon, yedi üyeden oluşuyor. Komisyon üyeleri;

*3 üye kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından,

*1 üye Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan hâkim ve savcılar arasından Adalet Bakanı'nca,

*1 üye mülki idare amirleri sınıfına mensup personel arasından İçişleri Bakanı'nca,

*1 üye Yargıtay’da görev yapan tetkik hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından

* 1 üye Danıştay'da görev yapan tetkik hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından atanır.

685 sayılı KHK’nin 1/3.maddesi gereğince komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz.

Komisyon’da kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan ilişiği kesilenler, öğrencilikle ilişiği kesilenler,dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması,emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemler değerlendirilip sonuca bağlanacaktır.

Bu komisyonun görevi iki yıl ile sınırlıdır.Komisyona başvuruları valilikler aracılığı ile yapmak gerekiyor.Kamu görevinden, ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma başvuru yapabilirler.

685 sayılı KHK’nin 7/3. maddesi ile komisyona yapılacak itiraz başvuru süresi, Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten itibaren işlemeye başlar. 15 Temmuz sonrasında kamu görevinden çıkarılanlar, dava açmış bile olsa Komisyona başvurarak itiraz etmesi gerekiyor.

Bu nedenle KHK ile Kamu görevinden çıkarılan tüm devlet memurları, daha önce dava açmış bile olsa komisyona başvurup, sonucuna göre dava açması gerekir.

Komisyon, 685 sayılı KHK’nin 8. maddesi uyarınca başvurunun süresi içinde yapılıp yapılmadığına, başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunup bulunmadığına, Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girip girmediğine, ön inceleme ile bakacak uygun olmayanları red edecektir.  

690 sayılı KHK’nin 56. maddesi ile İtiraz Komisyonu kurulmadan önce veya kurulduktan sonra açılan davalarda ilgili olarak, bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına, vekâlet ücretine hükmedilmeksizin incelenmek üzere Komisyona gönderileceğine karar verilmiştir. 

690 sayılı KHK’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan davalar veya herhangi bir kuruma yapılan başvurular, doğrudan doğruya Komisyona gönderilecektir.

KHK ile işine son verilenler mutlaka hukuki danışmanlık alın ve davalarınızı bu değişiklikle birlikte avukatlarınız ile tekrar görüşün.

YORUMLAR

  • 0 Yorum