Sosyal güvenlik açısından son yapılandırma
DİLEK ETE

DİLEK ETE

Sosyal güvenlik açısından son yapılandırma

24 Mayıs 2017 - 07:49

Maliye ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifi, Meclis'te kabul edilerek yasallaştı.

Kanunla, 31 Mart 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenen vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar yapılandırma kapsamına alınıyor.

YENİ BİR FIRSAT

Böylece yeni bir yapılandırma fırsatı doğuyor. Bu yapılandırmada dikkat etmemiz gereken iki unsur var. Birincisi bu yapılandırmada Bağ-Kur borçları silinmiyor. İkincisi de 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırma yapanlar bu yapılandırmaya başvuramıyor.

Biliyorsunuz bir önceki yapılandırma 6736 sayılı kanun ile resmileşmiş ve uygulanmaya başlanmıştı. Sosyal Güvenlik kapsamında yer alan prim borçlarının peşin veya ilk taksit ödeme süresi 31 Mayıs‘ta sona eriyor. Mağdur olmamak ve yapılandırmayı bozmamak için daha önce yaptığımız yapılandırmanın son ödeme tarihi olan 31.05.2017'ye kadar ödenmesi gerekiyor.

31 Mart 2017'ye kadar olan yeniden yapılandırma kapsamında hesaplanacak borcun kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammı ortadan kalkacaktır.

Yapılandırma 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup düzenlemenin yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan borçları kapsıyor.Buna göre;

 

*Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun sigortalı sayılanlarla ilgili maddesinin hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

 

*Köy ve mahalle muhtarları,

 

*Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar,

 

*Kamu idareleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, topluluk sigortası primi alacakları, uygulamaya göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primleri,

 

*Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacak asılları ile bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklar,

 

* Şubat 2016 öncesi tahakkuk eden SGDP ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamları,

 

*2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup Kanunun yayımı tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumu'nca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan alacaklar,

 

- 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklar bu kapsama dahil ediliyor.

 

SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve uygulama kapsamına giren alacakların asıllarının uygulama yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, ferilerinin bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda aslı ödenmiş feri alacağın yüzde 40'ının düzenlemede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan yüzde 60'ının tahsilinden vazgeçilecektir.

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında sigortalı olanların borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte borçlarını taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve yapılandırılan borçlarının ilk taksidini ödemeleri kaydıyla Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanmaya başlayacaklardır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılandırmadan yararlanacak olanların en geç 30.06.2017 ye kadar başvurmaları gerekecektir. SGK‘ye yapılandırmadan yararlananlar ilk taksiti 31.08.2017 ye kadar ödemeleri gerekecektir. Diğer taksitleri ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler halinde en fazla 18 eşit taksitte ödemeleri beklenmektedir.

 

Yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından ayrıca %50 indirim yapılacaktır.Taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla kalan taksitlerden bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için geç ödeme zammı ile ödenmesi şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlanılacak.

 

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanundan yararlanma hakkı ortadan kalkacak ve yapılandırma bozulacaktır.

 

Son çıkan yapılandırma ile asıl olan tahsil edilemeyen alacakların vadeye yayılarak vatandaştan tahsil edilmesidir.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum