Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcunu hemen ödeme 
DİLEK ETE

DİLEK ETE

Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcunu hemen ödeme 

15 Şubat 2018 - 09:20

Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcunu hemen ödeme 

Biliyorsunuz bir alacak hakkı zaman aşımı süresi dolmadan kullanılamazsa sonrasında dava yoluyla kazanılması çok kolay olmuyor. Borçlu olan kişi zamanaşımı süresini öne sürerek borçtan kurtulabiliyor. Zamanaşımı süresi alacağı ortadan kaldırmamakla birlikte istenmesini ortadan kaldırabiliyor.
Kısaca bir borcunuz varsa ve bunu ödemekten imtina ediyorsanız zamanaşımı sürelerine bakmanız gerekir. Şahsi veya ticari alacaklardan değil de Sosyal Güvenlik Kurumunun yıllar geçtikten sonra ortaya çıkarıp talep ettiği alacakların da zaman  aşımına bakmakta fayda var. Malum önümüzde bir torba kanun var. Meclis torba kanunla uğraşırken , Sosyal Güvenlik Kurumu son iki aydır eski prim alacaklarının tahsili için harekete geçti. Eski alacaklarını tahsil için ihtarnameler gönderiyor, icra takipleri başlatıyor.
Öncelikle belirtmek de fayda var Sosyal Güvenlik Kurumu vergi daireleri gibi zaman aşımını resen dikkate almaz. Yani siz eğer zamanaşımını bilir ve buna göre itiraz etmezseniz Sosyal Güvenlik Kurumu 20 yıl önce kalan borcu bile getirir önünüze koyar. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarının zaman aşımına uğramış olduğu konusunda kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan ZAMANAŞIMI müessesini işletemez.
Sosyal Güvenlik Kurumu prim alacaklarında zamanaşımı sürelerine baktığımızda karşımıza dört ayrı tarih aralığı çıkıyor. Öncelikle geçmişte vergi mükellefi veya şirket ortağı olanların ödeyemedikleri sigorta prim borçları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından talep edildiğinde hangi döneme ait borç olduğuna bakmak gerekir.Bu dönemleri sırayla açıklayalım;
1-08.12.1993 Tarihinden Önce SGK Prim Borcunuz Varsa;
 Bu dönem Borçlar Kanununun 125.maddesine göre on yıllık zamanaşımına tabiidir. Zamanaşımının başlangıcı prim borcunun tahakkuk ettiği ayı takip eden ay sonu itibariyle başlar.Örneğin  Nisan 1989 tarihine ait prim borcunun Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir. Ödenmezse bu borç 1.06.1999 tarihi itibariyle zamanaşımına uğrar.
2-08.12.1993 Tarihinden Sonra Prim Borcunuz Varsa; 
3917 sayılı yasa ile bu tarihten itibaren prim alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanununa göre tahsil edilmeye başlanmıştır.6183 saylı yasanın 102.maddesi gereği zaman aşımı burada beş yıl olarak düzenlenmiştir. Fakat zamanaşımı başlangıcı borcun tahakkuk ettiği tarihi takip eden yılbaşından itibaren başlamaktadır. Örneğin  Temmuz 1995 prim borcunun ödenmemesi halinde zamanaşımı 1.1.1996 tarihinden itibaren başlayacak ve 1.1.2001  tarihinde son bulacaktır.
3-06.07.2004 Tarihinden Sonra Prim Borcunuz Varsa;
Bu tarihten itibaren tekrar eski uygulama olan  on yıllık zamanaşımına geri dönüldü.Zaman aşımı başlangıcı da prim borcunun tahakkuk ettiği ayı takip eden aydan başlatılır.Örnek vermek gerekirse Mayıs 2005 prim borcunun zaman aşımı başlangıç tarihi Temmuz 2005 olacak zaman aşımı da Temmuz 2015 de dolacaktır.
4-01.10.2008 Tarihinden Sonra Prim Borcunuz Varsa;
Bu tarihten sonra 5510 sayılı kanunun 93.maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumunun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak 10 yıllık zaman aşımına tabiidir.Bu tarihten itibaren istisnalarda düzenlenmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumunun prim ve diğer alacakları  ;
*Mahkeme kararı sonucunda doğmuşsa mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren on yıllık zaman aşımı süresi başlar.
*Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise rapor tarihinden itibaren on yıllık zaman aşımı süreci başlar.
* Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma denetim ve incelemeden doğmuş ise inceleme sonuçlarının kuruma intigat ettiği tarihten itibaren zaman aşımı on yıl olarak uygulanır. 
Zaman aşımı sürelerini mal bildirimi, haciz, her çeşit tahsilat  , ödeme emri tebliği ,alacağın teminata bağlanması veya yazılı başvuru durdurur ve  on yıllık süre bu tarihten itibaren yeniden başlar.
Sonuç olarak Sosyal Güvenlik Kurumu mahkemeye zamanaşımı süresi ile ilgili dava açıp kararı getirmeyen borçluların borçlarını silmemektedir. Zaman aşımı süresinin tespiti sonrası dava açarak borçları sildirmek işverenler için verilen hakların kullanımından ibarettir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum