Merih Eyyüp DEMİR

Merih Eyyüp DEMİR

ÖĞRETMEN-I

18 Mart 2017 - 11:49

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Türk Milli Eğitiminin Amaçlarını Genel Amaçlar ve Özel Amaçlar olmak üzere iki başlık altında toplamıştır. Bunlar kanunda aşağıdaki şekilde ifade edilmektedirler:

 I – Genel amaçlar:

 Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

 1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

II – Özel amaçlar:

Madde 3 – Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

Bu amaçları gerçekleştirecek olan öğretmenlik mesleğini ise yine aynı kanunun 43.Madde’sinde aşağıdaki şekilde tanımlamıştır:

Öğretmenlik Mesleği

Madde 43 – Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin beklenen hedeflere ulaşması ve sürdürülebilir nitelik kazanması eğitim sisteminin en kritik öğesi durumundaki öğretmen açısından değerlendirilmek durumundadır. Genel tanımlarla girişini yaptığımız bu yazı dizimizde hem mesai arkadaşlarım hem de eğitimden faydalanan paydaşlarımız açısından yararlı olacağını düşündüğüm; mesleğimiz, bağlı olarak eğitim sistemi ve gelecek arayışlarımız konusunda sizlerle birlikte kafa yormaya çalışacağım. Bir sonraki yazıda görüşmek ümidiyle…

YORUMLAR

  • 0 Yorum