ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ DEĞERLENDİRMESİ-II
Merih Eyyüp DEMİR

Merih Eyyüp DEMİR

ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ DEĞERLENDİRMESİ-II

14 Haziran 2017 - 07:10

Öğretmen Strateji Belgesi’nin ikinci amacı olan “ Öğretmenlerin Kişisel ve Mesleki Gelişimlerini Sürekli Kılmak “ hayata geçirilmesi için iki hedef onbir eylem planlanmıştır. Bu eylemler Eylem 15 başlığı ile öğretmen yeterliklerinin belirlenmesini esasa koyarak yeterlikler çerçevesinde ele alınmıştır. Öğretmen Yeterlikleri Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından 2006 yılında belirlenmiş ve 2590 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanmıştır. Öğretmenlik Genel Yeterliği “ Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlar “ olarak tanımlanmıştır.

Öğretmen Strateji Belgesi’nde Eylem 15 ile öğretmenlik yeterliklerinin günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde güncellenmesi ele alınarak Eylem 16 ile de güncellenen yeterlikler çerçevesinde çoklu veri kaynağına dayalı olarak performans sistemi öngörülmüştür. Performans sonuçları doğrultusunda kariyer, terfi ve hizmet puanı hesabı gibi öğretmenlik mesleğinin moral motivasyon tetikleyicilerinin etkilenecek olması yanlış bir tutum olacaktır. Burada ifade edilen çoklu veri kaynağına dayalı performans sistemi bilimsellikten ve objektif kriterlerden uzaktır. Performans değerlendirmesi eğitim camiasında uygulaması daha önce denenmiş ve sonuçları itibariyle genel kabul görmemiştir.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli kılmak amacına yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesi için hayata geçirilmesi planlanan yeterlikler çerçevesinde her 4 yılda bir sınav uygulaması düşüncesi ile kişisel ve mesleki gelişime hangi katkı amaçlanmaktadır?  Eğer plan dört yıl içerisinde yeterlikler çerçevesinde yapılacak çalışmalar ve performans sonuçları ile elde edilen verilerin sağlamasını amaçlıyor ise bu doğru bir uygulama olarak görülebilir. Ancak bu uygulamanın kişisel ve mesleki gelişimin önünde bir engel teşkil edeceği ve sınav sonuçları üzerinde yaşanacak olası şaibelerle mesleğin gelişimine artı değer katmaktan öte yeni sorunların doğmasına sebep olacağı açıktır.

Öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerinin Okul Temelli Gelişim Modeli ( OTGM ) “ okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada öğretmene destek sağlayan süreçler bütünü “ olarak tanımlanmaktadır. Strateji Belgesi Eylem 19 ile ifade edilen OTGM güncellenmesi ve uygulama aşaması anlamında öğretmenin kendi mesleki gelişim planını oluşturması bakımından önem arz etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus uygulama aşamaları olmalıdır.

Mesleki ve kişisel gelişimin artırılması planlaması yapan bakanlığımızın geçmiş yıllarda özür gurubu tayinleri içerisinde yer alan eğitim özrü uygulamasını sonlandırmasını da anlamlandırması gerekmektedir. Burada gerekçe olarak gösterilebilecek lisansüstü eğitim yoluyla yer değiştiren meslektaşlarımızın sonraki dönemlerde eğitimlerini tamamlamamaları gösterilecek olursa basit önlemlerle çözülebilecek bir konunun kökten çözümünün yeni bakış açısıyla tezatlığı da ortadadır. Lisansüstü eğitim için yer değiştiren meslektaşlarımızın belirlenecek bir süre içerisinde eğitimlerini tamamlamadıkları takdirde tekrar eski görev yerlerine dönüş yapacaklarının bilinmesi bu durumun çözümüne katkı sunabilecek basit bir uygulamadır.

Kişisel ve mesleki gelişim adına bilimsel çalışmalara katılım başlı başına ele alınması geç kalınmış bir konudur. Belgede yer alıyor olması bu çalışmaların ne şekilde yapılacağınınve katkısının hangi düzeyde olacağının da belirlenmesinde ortaya konacak kriterlere bağlı olacaktır.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum